Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 443-452, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Genetics of humoral and cytokine activation in heart failure and its importance for risk stratification of patients. Experimental and Molecular Pathology. USA: The Human Press, 2008, roč. 84, č. 7, s. 250-255. ISSN 0014-4800.
  3. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Health Education and Teaching Genetics at Elementary Schools. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 47-57. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  4. VAŠKŮ, Vladimír. Na staronové téma. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 4, s. 175. ISSN 0009-0514.
  5. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie. Život a dílo J. G. Mendla. 2008.

  2007

  1. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Dermatologie a genetika 2007. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 3, s. 121-126. ISSN 0009-0514.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka a Hana POLOCZKOVÁ. Je dilatační kardiomyopatie geneticky podmíněné onemocnění? Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 9, č. 4, s. 218-221. ISSN 1212-4540.
  3. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriasa ve světle současných poznatků. In Abstrakta Čtvrté dermatologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN a Jiří VANĚK. Úloha genetiky v zubním lékařství - současnost a perspektivy. In Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-26. ISBN 978-80-210-4461-6.
  5. BOBEROVÁ, Kateřina a Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska-Jižního předhradí pomocí analýzy DNA (dosavadní výsledky). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej Antropologickej Spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropolog. spoločnosť pri SAV, 2007, roč. 10/2007, č. 1, s. 102-106. ISSN 1336-5827.
  6. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 10-10, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  7. POLOCZKOVÁ, Hana, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka FAJKUSOVÁ a Michal VYTOPIL. X-vázaná dilatační kardiomyopatie v důsledku mutace genu pro dystrofin(XP21). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 47, 4S, s. 86. ISSN 0010-8650.

  2006

  1. ALBANESE, A., M.P. BARNES, K.P. BHATIA, E. FERNANDEZ-ALVAREZ, G. FILLIPINI, T. GASSER, J.K. KRAUS, A. NEWTON, Ivan REKTOR, M. SAVOIARDO a J. VALLS-SOLÉ. A systematic review on the diagnosis and treatment of primary (idiopathic) dystonia and dystonia plus syndromes: report of an EFNS/MDS-ES Task Force. European Journal of Neurology. 2006, roč. 5, č. 13, s. 433-444. ISSN 1351-5101.
  2. ŠERÝ, Omar a Petr ZVOLSKÝ. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 5, s. 246-249. ISSN 1212-0383.
  3. RELICHOVÁ, Jiřina, Vladimír PTÁČEK, Jitka SEDLÁŘOVÁ a Vladimír ROŽNOVSKÝ. On his anniversary. Gregor Johann Mendel (1822-1884). Přel. Radek Vogel, doslov: L.E. Martinec, K. Nasmyth. In On his anniversary. Gregor Johann Mendel (1822-1884). Brno: Mendel Museum, 2006. s. 1-17, 19 s.
  4. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorhhism with gingivitis in children. In Program a abstrakta 11. konference EADPH. 1. vyd. Praha: Karlova Univerzita v Praze, 2006. s. 94.

  2005

  1. CAGAŠ, Petr a Zuzana KOCÁBOVÁ. Je ADHD evoluční adaptací? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11. ročník, číslo 1, s. 33-35. ISSN 1212-9607.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.

  2004

  1. VAŠKŮ, Vladimír. Některé etiopatogenetické aspekty psoriázy. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 3, s. 323-325. ISSN 1212-4184.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.

  2003

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří TOMAN. Genetika dilatační kardiomyopatie a myopatií. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2003, roč. 45, č. 6, s. 329-332. ISSN 0010-8650.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.

  2002

  1. LAJKEP, Tomáš. Etické problémy genomiky. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha, 2002, roč. 51, č. 47, s. 26-28. ISSN 0044-1996.
  2. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
  3. HAVELKOVÁ, Marie. Genetika pro základní školy - demonstrace videokazety. In BIOLOGICKÉ DNI. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Slovensko, Nitra.: Univerzita Konstantina filozofa, Prírodovedecká fakulta, Nitra, Slovensko., 2002. s. 13. Edícia Prírodovedec, publikácia č. 93. ISBN 80-8050-520-9.
  4. HOLUB, Petr, Eva HLADKÁ a Michal KRSEK. Internetové vysílání workshopu Genetics after the Genome aneb "malý bobřík odvahy". Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 5 s. Zpravodaj ÚVT MU, 12, 5, 10-14. ISSN 1212-0901.
  5. MUNZAROVÁ, Marta a Věra KOLCOVÁ. Náboženské smýšlení studentů lékařské fakulty. Praktický lékař. Praha, 2002, roč. 82, č. 11, s. 696-699. ISSN 0032-6739.

  2001

  1. KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. Lékařská biologie - Genetika. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II: Praktická cvičení z genetiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. Skripta pro posluchače lékařské fakulty MU B. ISBN 80-210-2670-7.

  2000

  1. MUNZAROVÁ, Marta. Etika a genetika:postoje a názory studentů lékařské fakulty a klinických genetiků. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 80, č. 6, s. 340-344. ISSN 0032-6739.
  2. ÁDÁNY, Róza, Fuller BAZER, Kees BERTENS, Victor BOULYJENKOV, Jiří FAJKUS, Suzanne FEETHAM, Wayne GERLACH, Kiran KUCHERIA, George KUO, Rubén LISKER, Luksana MAKONKAWKEYOON, Per-Gunnar SVENSON, Eileen RAWNSLEY, Rouel ROQUE, Shalev AD-EL, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Stellan WELIN a R.L. ZIMMERN. The Health Industry Council. 1. vyd. Texas: The Health Industry Council, 2000. 12 s. World Health Forum 2000.

  1998

  1. KOPECKÁ, Marie, Augustin SVOBODA, Miroslav GABRIEL, Roman JANISCH, Jiří ADLER, Iva POKORNÁ, Oldřich NEČAS a Jan ŠMARDA. Lékařská biologie. Praktická cvičení - část II. Genetika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 77 s. Skripta pro posluchače lékařské fakulty MU v Brně. ISBN 80-210-1072-x.
  2. LITZMAN, Jiří a Jindřich LOKAJ. Molekulárně-biologická podstata kombinovaných (T+B) primárních imunodeficitů. Bratisl. Lek. Listy. 1998, roč. 99, 8-9, s. 435-438. ISSN 0006-9248.

  1995

  1. SVOBODA, Augustin, Zdeňka DOLEŽALOVÁ a John m. DONEY. Medical biology. Part 1 - Cell biology. Part 2 - Genetics. 2. vyd. Brno: Masarykova Universita Brno, 1995. 122 s. ISBN 80-210-0998-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 21:04