Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVOTNÝ, Vít a Marie STARÁ. Cthulhu Hails from Wales: N-gram Frequency Analysis of R'lyehian. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 87-92. ISBN 978-80-263-1600-8.
 2. MEDVEĎ, Marek, Radoslav SABOL a Aleš HORÁK. Efficient Management and Optimization of Very Large Machine Learning Dataset for Question Answering. In Aleš Horák. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 23-34. ISBN 978-80-263-1600-8.
 3. SUCHOMEL, Vít. Removing Spam from Web Corpora Through Supervised Learning and Semi-manual Classification of Web Sites. In Aleš Horák. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun 2020, 2020. s. 113-123. ISBN 978-80-263-1600-8.
 4. NOVOTNÝ, Vít. The Art of Reproducible Machine Learning: A Survey of Methodology in Word Vector Experiments. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 55-64. ISBN 978-80-263-1600-8.
 5. NOVOTNÝ, Vít, Petr SOJKA, Michal ŠTEFÁNIK a Dávid LUPTÁK. Three is Better than One: Ensembling Math Information Retrieval Systems. CEUR Workshop Proceedings. Thessaloniki, Greece: M. Jeusfeld c/o Redaktion Sun SITE, Informatik V, RWTH Aachen., 2020, roč. 2020, č. 2696, s. 1-30. ISSN 1613-0073.
 6. NOVOTNÝ, Vít, Michal ŠTEFÁNIK, Dávid LUPTÁK a Petr SOJKA. Towards Useful Word Embeddings: Evaluation on Information Retrieval, Text Classification, and Language Modeling. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 37-46. ISBN 978-80-263-1600-8.
 7. 2019

 8. ŠIROKÝ, Filip. Anomaly Detection Using Deep Sparse Autoencoders for CERN Particle Detector Data. 2019.
 9. SOJKA, Petr a Vít NOVOTNÝ. Semantically Coherent Vector Space Representations. 2019.
 10. NOVOTNÝ, Vít. Soft Cosine Measure: Capturing Term Similarity in the Bag of Words VSM. 2019.
 11. ŠTEFÁNIK, Michal a Vít NOVOTNÝ. Video699: Interconnecting Lecture Recordings with Study Materials. 2019.
 12. 2016

 13. BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. Walker-Independent Features for Gait Recognition from Motion Capture Data. In Antonio Robles-Kelly, Marco Loog, Battista Biggio, Francisco Escolano, Richard Wilson. Proceedings of the joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2016) and Statistical Techniques in Pattern Recognition (SPR 2016). LNCS 10029. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016. s. 310-321. ISBN 978-3-319-49054-0. doi:10.1007/978-3-319-49055-7_28.
 14. 2009

 15. ŘEHŮŘEK, Radim a Milan KOLKUS. Language Identification on the Web: Extending the Dictionary Method. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, 10th International Conference, CICLing 2009, Proceedings. první. Mexico City, Mexico: Springer-Verlag, 2009. s. 357-368. ISBN 978-3-642-00381-3. doi:10.1007/978-3-642-00382-0_29.
 16. 2008

 17. ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. první. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008. s. 543-557. ISBN 978-3-540--85109-7.
 18. MATERNA, Jiří. Automatic Web Page Classification. In Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
 19. KOTT, Petr a Lubomír POPELÍNSKÝ. Automatická klasifikace transformovaných vět. In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 20. BRIATKOVÁ, Mária, Zdeněk KEDAJ a Lubomír POPELÍNSKÝ. DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU. In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 21. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
 22. VODÁK, Daniel a Lubomír POPELÍNSKÝ. Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti. In Sborník 7. ročníku konference Znalosti. Bratislava: STU, 2008. s. 291-302. ISBN 978-80-227-2827-0.
 23. 2007

 24. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Advanced learning techniques for NLP. In 8th summer school of the European Masters in Language and Speech. 2007.
 25. SOJKA, Petr a Radim ŘEHŮŘEK. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 89-96. ISBN 978-80-210-4471-5.
 26. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 239-244, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
 27. POPELÍNSKÝ, Lubomír a Jiří MATERNA. Keyness and Relational Learning. In International conference Keyness in Text. Siena: University of Siena, 2007. s. 61-63.
 28. POMIKÁLEK, Jan a Radim ŘEHŮŘEK. The Influence of Preprocessing Parameters on Text Categorization. International Journal of Applied Science, Engineering and Technology. 2007, roč. 4/2007, č. 1, s. 430-434. ISSN 1307-4318.
 29. HUDÍK, Tomáš. The PAH Source Identification Using Positive Matrix Factorization and Clustering Methods. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. Glueph: The International Federation for Information Processing WG 5.11, 2007. s. 63-71. ISBN 978-3-901882-22-7.
 30. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací. In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: ČSGG, 2007. s. 67-72. ISBN 978-80-85763-41-6.
 31. 2006

 32. HUDÍK, Tomáš. The Machine-Learning Methods in the Environmental Risk Assessment Spatial Modelling. In Proceedings of the 2nd international summer school on computational biology. Brno: Masaryk Univerzity, 2006. s. 52-57. ISBN 80-7355-070-9.
 33. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky. In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 169-178, 9 s. ISBN 80-210-4102-1.
 34. HUDÍK, Tomáš. Using Machine Learning Methods in Environmental Risk Assessment -- Overview. In EMEC7 The Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. s. 78. ISBN 80-214-3320-5.
 35. 2005

 36. SOJKA, Petr. Competing Patterns in Language Engineering and Computer Typesetting. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 140 s. PhD. dissertation.
 37. BLAŤÁK, Jan. First-order Frequent Patterns in Text Mining. In EPIA'05, 12th Portuguese Conference on Artificial Intelligence. 1. vyd. Covilha, Portugal: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2005. s. 344-350. ISBN 0-7803-9365-1.
 38. POPELÍNSKÝ, Lubomír a Jan BLAŤÁK. Learning genic interactions without expert domain knowledge: Comparison of different ILP algorithms. In Proceedings of ICML05 workshop on Learning Language in Logic (LLL05). Bonn: Fraunhofer Institute, 2005. s. 21-30.
 39. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Eva BUDINSKÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Projekt EMIL (Effective Microarray IntelLigence): přínos metod umělé inteligence pro analýzu microarrays. In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 107-108. ISBN 80-239-5155-6.
 40. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 41. HROZA, Jiří. Protein Secondary Structure Prediction by Machine Learning Methods. In 1st International Summer School on Computational Biology. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005. s. 38-43, 5 s. ISBN 80-210-3907-8.
 42. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
 43. HUDÍK, Tomáš a Matej LEXA. Segmentation of texts and biological sequences into lexical and structural units using a machine-learning approach. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: L. Dušek, L., J. Hřebíček, L. Jarkovský, 2005. s. 50-56, 8 s. ISBN 80-210-3907-8.
 44. HROZA, Jiří a Jan ŽIŽKA. Selecting Interesting Articles Using Their Similarity Based Only on Positive Examples. In Computational linguistics and Intelligent Text Processing. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. s. 608-611. ISBN 3-540-24523-5.
 45. 2004

 46. HROZA, Jiří, Jan ŽIŽKA a Aleš BOUREK. Filtering Very Similar Text Documents: A Case Study. In Computational linguistics and Intelligent Text Processing. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. s. 511-520. ISBN 3-540-21006-7.
 47. MRÁKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jan BLAŤÁK. Víceslovné výrazy a klasifikace českých textů. In Znalosti 2004, sborník posterů. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 53-56.
 48. 2003

 49. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Disambiguation of case siffixes in Basque. In Proceedings of TALN Workshop "Traitement automatique des langues minoritaires et des petites langues. Batz-sur-Mer: ATALA, 2003. s. 213-222.
 50. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Induktivní logické programování. In Sborník konference DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 111-130. ISBN 80-210-3215-4.
 51. ŽIŽKA, Jan, Michal ŠRÉDL a Aleš BOUREK. Searching for Significant Word Associations in Text Documents Using Genetic Algorithms. In Computional Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2003. s. 584-587. ISBN 3-540-00532-3.
 52. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Strojové učení a přirozený jazyk (abtrakt tutoriálu). In Sborník konference ZNALOSTI 2003. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 18-19. ISBN 80-248-0229-5.
 53. 2002

 54. KŘIVÁNKOVÁ, Ludmila, Michal OČKO, Lubomír POPELÍNSKÝ a Petr BOČEK. Fast choice of separation conditions for analyses by capillary zone electrophoresis usingan information system Xemic. Electrophoresis. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, roč. 23, č. 19, s. 3364-3371. ISSN 0173-0835.
 55. 2001

 56. DOBROVOLNÝ, Petr, Lubomír POPELÍNSKÝ a Petr KUBA. Využitelnost algoritmů strojového učení pro klasifikaci multispektrálního družicového snímku. In GIS Ostrava 2001. Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO, 2001. ISSN 1213-2454.
 57. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Petr DOBROVOLNÝ a Petr KUBA. Využití metod strojového učení pro klasifikaci družicových snímků. In Sborník konference Znalosti 2001. Praha: Vysoká škola ekonomická, Praha, 2001. s. 1-6.
 58. 2000

 59. KUBAT, Miroslav a Jan ŽIŽKA. Learning Middlegame Patterns in Chess: A Case Study. In Proceedings of the 13th International Conference on Industrial & Engineering Applications of AI & Expert Systems. New Orleans, LA, U.S.A.: Springer Verlag, 2000. s. 426-433. LNCS.
 60. BOUREK, Aleš a Jan ŽIŽKA. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. 2000. vyd. Třebechovice: Medexart, 2000. 4 s. Gynekolog. ISBN 1210-1133.
 61. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA a Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. Gynekolog. Třebechovice: Medexart, 2000, roč. 2, č. 6, s. 220-223. ISSN 1210-1133.
 62. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Tomáš PAVELEK a Tomáš PTÁČNÍK. On Disambiguation in Czech Corpora. Brno (CZE): FI MU, 2000. 012 s.
 63. ŽIŽKA, Jan, Aleš BOUREK a Luděk FREY. TEA: A Text Analysis Tool for the Intelligent Text Document Filtering. In Text, Speech and Dialogue. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 2000. s. 151-156. LNCS 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 64. 1998

 65. ŽIŽKA, Jan a Aleš BOUREK. Learning and Classifying Medical Text Documents Using the Naive Baye's Algorithm. Brno: FI MUNI / Konvoj, Brno, 1998. 4 s. International Workshop on Text, Speech and Dialog. ISBN 80-210-1899-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2021 00:52