Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
 2. 2008

 3. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol. In Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v rámci řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 2008.
 4. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: MU, 2008. 14 s. 1. ISBN 978-80-7315-168-3.
 5. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 6. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedická intervence. Speech therapy. 2008.
 7. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. s. 89-102. ISBN 978-80-7315-167-6.
 8. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 279-291. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. ISBN 978-80-7315-168-3.
 9. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-058-6.
 10. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 11. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
 12. VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 273-284, 11 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 13. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 14. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 1, s. 71-77, 94 s. ISSN 1211-2720.
 15. BAZALOVÁ, Barbora. Život s postižením. In Život s postižením. Vyžádaná odborná přednáška společností © INES International Limited. Praha 28.4. 2008. 2008.
 16. 2007

 17. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 18. 2006

 19. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006. 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X.
 20. 2005

 21. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005. 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
 22. BARTONOVA, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na SPU. 2005.
 23. 2004

 24. ČIHÁČEK, Vlastimil. Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 52 (2004), č. 9, s. 73-86. ISSN 1211-6971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 11:39