Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.

  2019

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019, s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se). 2012.

  2010

  1. NĚMČÍK, Václav. Utilizing Linguistic Resources: Theory and Practical Experience. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, s. 47-51. ISBN 978-80-7399-246-0.

  2009

  1. COLLIER, Aaron Marc. Designing E-Learning Courses: Theory Vs. Practice. In SCO 2009: sbornník 6. ročníku konference o electronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2009, s. 23-28. ISBN 978-80-210-4878-2.

  2008

  1. ZAPLETALOVÁ, Dana. Váně, Jan: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. (Recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, II, s. 181-182. ISSN 1210-9126.
  2. MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 252 s. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9.

  2007

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Edukace nadaných žáků; teorie, výzkum, dokumenty a realita. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. první. Brno.: MSD s.r.o., 2007, s. 211-220., 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
  2. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
  3. PETRŽELKA, Josef. Poznání idejí - teorie nebo praxe? In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. prvé. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007, s. 189-194. ISBN 978-80-8083-461-6.

  2006

  1. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 607 s. ISBN 80-210-4178-1.
  2. DANIELOVÁ, Kateřina. Přehled vybraných teorií rasismu. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 21-27. ISSN 1214-7737.

  2005

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu vyučování a učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 17-34. ISBN 80-210-3919-1.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Autonomie žáka v jazykovém vyučování a cesty k ní. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 35-40. Sborník prací PdF MU v Brně, svazek 188. ISBN 80-210-3919-1.
  3. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
  4. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 133-145. ISBN 80-210-3891-8.
  5. ŠIMONÍK, Oldřich. K některým možnostem využití pedagogické praxe v teoretické i praktické složce pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů. In História, súčastnosť a perspektivy učiteľského vzdelavania. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Vydání první. Banská Bystrica.: PdF UMB., 2005, s. 315-316., 2 s. ISBN 80-8083-107-6.
  6. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
  7. FRANKOVÁ, Milada. The Novelist, Theory and Reading. In Theory and Practice in English Studies. Volume 4. Proceeding from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masaryk University in Brno, 2005, s. 57-61. ISBN 80-210-3836-5.
  8. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika. 2005, roč. 55, č. 4, s. 336-353. ISSN 0031-3815.

  2004

  1. KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004, s. 199-209, 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
  2. ZOUNEK, Jiří. Prof. Jaroslav Kopáč, CSc. - nástin života a díla. In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004, s. 106-114, 8 s. ISBN 80-239-3958-0.
  3. MAŇÁK, Josef. Teorie a praxe v přípravě učitelů. In HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: MU, 2004, s. 10-15. ISBN 80-210-3378-9.
  4. HORYNA, Břetislav. Theoretisch-methodologische Koalitionen-Ausweg für die Religionswissenschaft. In Unterwegs. Neue Pfade in der Religionswissenschaft. 1. vyd. München: Biblion Verlag, 2004, s. 61-74. ISBN 3-932331-93-1.

  2003

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie, historie a teorie systémů. In Sedmdesát neustupných let. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2003, s. 121-129, 10 s. Sborník k životnímu jubileu prof. E. Neustupného. ISBN 80-86473-63-5.
  2. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.
  3. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 1, č. 1, s. 21-22. ISSN 1212-8139.
  4. RUSÍNOVÁ, Zdenka. Principy explanační lingvistiky a jazykové poznání. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav2. Bratislava: Kartprint, 2003, s. 234-240. ISBN 80-88870-39-9.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Teoreticko-metodologické a praktické aspekty využití auditů při kontrole efektivity rozpočtování disponibilních zdrojů veřejnou správou v krizovém managementu. První. Brno: Ministerstvo financí ČR, 2003, 22 s.

  2002

  1. ILLNER, Michal a Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002, s. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2.
  2. STŘELEC, Stanislav. Teorie a metodika výchovy-pojetí předmětu. In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, s.r.o., 2002, s. 9-13, 150 s. ISBN 80-86633-00-4.

  2001

  1. KLEIN, Pavel. Manifesty ruského symbolismu. Divadelní teorie V. Ja. Brjusova. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2001, s. 33-50. ISBN 80-210-2657-X.

  2000

  1. CHYTRÝ, Milan. Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 72, č. 1, s. 1-29. ISSN 0032-7786.
  2. ZOUNEK, Jiří a Silvie PELCOVÁ. Osudy českého vědce dvacátého století. Stanislav Velinský (1899-1991). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 1999, č. 1, s. 137-143. ISSN 0068-2705.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Úvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000, 67 s.

  1998

  1. HOLZER, Jan. Teorie a praxe úřednických vlád v českém politickém systému. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, roč. 1998, 9-10, s. 17-22. ISSN 0862-6731.
  2. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran. Brno: Barrister&Principal, 1998, 260 s. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5.
  3. HARDY, Stephen Paul. The Significance of Place in the Fictions of Raymond Williams and Iain Sinclair. Význam místa v próze Raymonda Williamse a Iaina Sinclaira. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 24, č. 24, s. 147-158, 11 s. ISSN 1211-1791.

  1997

  1. ZOUNEK, Jiří. Jan Uher - I smrtí sloužíme vyšším cílům. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 15-20. ISSN 1212-8139.

  1995

  1. FIALA, Petr. Teorie politické strany. Úvodní poznámky k otázce definice, typologie a funkcí politických stran. In ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii. Brno: Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty v Brně, 1995, s. 105-116.
  2. ŠIMONÍK, Oldřich. Teorie v pedagogické praxi - praxe v pedagogické teorii. Pedagogika. 1995, XLVI, 1995, č. 4, s. 183-185. ISSN 1211-2720.

  1991

  1. BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé teoreticko-metodologické otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991, roč. 23, č. 4, s. 327-338. ISSN 0049-1225.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 17:30