Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Radka Horáková
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 (listopad): Ph.D., speciální pedagogika, disertační práce - Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené, PdF MU v Brně
 • 2006 (leden): PhDr., speciální pedagogika, rigorózní práce - Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce, PdF MU v Brně
 • 2006 - 2003: absolvování programu celoživotního vzdělávání, obor speciální pedagogika - Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk, PdF UP v Olomouci
 • 2003: absolvování Pedagogické fakulty MU v Brně, obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, diplomová práce - Využití znakového jazyka pro porozumění čtenému textu u sluchově postižených
Přehled zaměstnání
 • od 2006: Katedra speciální pedagogiky PdF MU v Brně, odborná asistentka
 • od 2003: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky v Brně, tlumočnice znakového jazyka
 • 2002 - 2003: Speciální školy v Brně, ul. Vídeňská, učitelka I. stupně ZŠ
Výuka
 • Surdopedie
 • Komunikace osob se sluchovým postižením
 • Surdopedie se znakovým jazykem
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v prezenční a kombinované formě studia
Akademické stáže
 • Řecko: účast na mezinárodním setkání uspořádaném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties), 27. – 30. 9. 2007, Computer Technology Institute, N. Kazantzaki St., Patras University Campus, Patras.
 • Španělsko: účast na 22. mezinárodní konferenci pořádané americkou organizací CODA (Children of Deaf Adult), 26. – 29. 7. 2007, Barcelona.
 • Polsko: Univerzita Wroclav, 4.- 9. 12. 2006, Wroclav.
 • USA: University of Washington, Department of Speech and Hearing Sciences, Seattle. Fulbright Masarykovo stipendium, září 2011 - duben 2012
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2007: Cena děkana za významnou tvůrčí činnost a reprezentaci fakulty
Vybrané publikace
 • HORÁKOVÁ, Radka. Podpora dětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním prostředí mateřské a základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 247-260, 13 s. ISBN 978-80-210-8093-5. info
 • HORÁKOVÁ, Radka a Petra PISKOVÁ. Tinnitus jako civilizační choroba - možnosti léčby a terapie v České republice. In Zámečníková, D., Vítková, M. et al. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 307-317, 10 s. ISBN 978-80-210-8098-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu, XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, II. konference mladých vědeckých pracovníků. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 55-62. ISBN 978-80-244-4290-7. URL info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a úrovně komunikačních dovedností uživatelů kochleárních implantátů raného a předškolního věku. první. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2014, 145 s. Kročanová L., Zubová M. Špeciálnopedagogické poradenstvo - Informačný bulletin XVIII. ISBN 978-80-89698-05-9. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Využití Lingových zvuků jako nástroje kontroly správného fungování sluchové protetiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 185-196. ISBN 978-80-7315-246-8. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Vývojové škály jako kritéria hodnotící jazykové a sociální dovednosti dětí s těžkým sluchovým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 80-91. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • HORÁKOVÁ, Radka a Mariana KOUTSKÁ. Sociokulturní determinanty integrace žáků se sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 127-160. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012, 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 320-325. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Potvrzení diagnózy sluchového postižení u dítěte slyšících rodičů a její dopad na budování komunikace a vztahů v rodině. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 95-100. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a korekce sluchových vad pomocí kochleárního implantátu. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče. In Gabarík, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. první. Bratislava: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012, s. 173-181, 8 s. ISBN 978-80-89256-94-5. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2011, 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením. In Potměšil, M. a kol. Psychosocální aspekty sluchového postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 155-173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3. info
 • LANGER, Jiří, Eva SOURALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. první. Praha: o. s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé, 2010, 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In Pipeková, J. et. al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Paido, 2010, s. 141-156, 15 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 103-110. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Připravenost pedagogů na integraci žáků s postižením sluchu na 1. stupeň běžných základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 123-136. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce. In VALENTA, Milan a Martin Dominik POLÍNEK. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 127-141. ISBN 80-7315-120-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočení pro sluchově postižené jak jedna z forem služeb sociální prevence. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 53 – 62. ISBN 80-86633-62-4. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Nedoslýchavost v období senia. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola Gerontologica. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 112-117. ISBN 80-210-3838-1. info

31. 1. 2014


Životopis: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (učo 22250), verze: čeština(1), změněno: 31. 1. 2014 16:45, R. Horáková