dc4003 Metodologie kvalitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
12 hodin/semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Prof. Ing. Dr. Arnold Baca (přednášející)
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Základní orientace v problematice metodologie kvalitativní závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy a charakteristikami kvalitativního výzkumu, identifikovat rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem a umožnit studentům orientaci v metodách kvalitativního výzkumu nutným k vytvoření vlastního projektu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni charakterizovat a aplikovat (1) základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd. (2) Vypracovat projekt kvalitativní výzkumné práce v souladu s metodologickými principy, adekvátně používat metody analýzy dat.
Osnova
  • Kvalitativní versus kvantitativní výzkum Výzkumný problém a výzkumné otázky Varianty kvalitativního výzkumu Výběr zkoumaných jednotek Metody sběru dat (např. interview, zúčastněné pozorování) Zpracování dat - metody a techniky analýzy textu a kódování Zpracování a prezentace projektu
Literatura
  • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 66 s. 1. ISBN 978-80-210-6857-5. URL info
  • Educational research : quantitative, qualitative, and mixed approaches. Edited by Burke Johnson - Larry B. Christensen. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2012. xxvi, 621. ISBN 9781412978286. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010. 449 s. ISBN 9783832524999. info
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
  • NEUMAN, William Lawrence. Social research methods : qualitive and quantitative approaches. International edition. Boston: [Allyn & Bacon], 2003. viii, 584. ISBN 0205353118. info
Výukové metody
Blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
Metody hodnocení
Zkouška: ústní obhajoba projektu kvalitativního výzkumu, hodnocení projektu z hlediska struktury a obsahu, písemný zkušební test.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvalitativniho-vyzkumu/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/dc4003