bk2062 Management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/13/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející), Mgr. David Papuga (zástupce)
Mgr. David Papuga (přednášející)
Mgr. David Papuga (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 13. 3. 18:00–19:40 A15/207, Pá 17. 4. 14:40–16:20 A15/207, Pá 15. 5. 10:55–13:25 A15/207
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2062/01: Pá 13. 3. 8:00–10:30 A15/207, Pá 20. 3. 17:10–19:40 225 - seminární místnost, Pá 27. 3. 13:50–17:10 A11/235, Pá 15. 5. 14:40–17:10 A11/206, J. Novotný
Předpoklady
( bk602 Management || bk1039 Management || bk2039 Management || ESF:BKH_ZMAN Základy managementu ) && (! e026 Management in Sport )
absolvování předmětu Základy managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámit studenty se specifiky prostředí sportu, s činnostmi manažera ve sportu a ekonomikou neziskových organizací v TVS a sportu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:
1. pochopit různé modely procesů strategického řízení sportovní organizace a diskutovat o významu těchto modelů při zohlednění specifik ve sportu
2. kriticky analyzovat klíčové rysy současného strategického řízení ve sportovním prostředí
3. identifikovat strategická rozhodnutí, kterým čelí manažeři ve sportovních organizacích
4. kriticky hodnotit strategické možnosti sportovní organizace včetně jejich proveditelnosti a udržitelnosti
5. identifikovat problémy a příležitosti, jimž čelí sportovní organizace při implementaci jejich zvolené strategie
Dále bude student schopen:
- charakterizovat funkce, role a činnosti sportovního manažera
- analyzovat vnější a vnitřní prostředí sportovní organizace a na jejím základě formulovat strategie
- diskutovat o odvětví tělesné výchovy a sportu a jeho specifikách
- rozumět financování TVS v ČR
- navrhnout financování neziskových sportovních organizací
Osnova
 • 01. Úvod do strategického řízen – potřeba strategického a finančního plánování, základní strategické koncepce řízení a modely v globálním sportovní, odvětví
 • 02. Strategické prostředí: Trhové prostředí, PESTEL analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil; modely sportovních trhů a jejich strategické důsledky, koncentrace kapitálu a mezery na trhu v oblasti sportu
 • 03. Úloha státu v rozvoji sportu – důvody státních intervencí, regulace kontrola, rozsah statní intervence
 • 04. Neziskový sektor a sport – úloha neziskového sektoru ve sportu, organizace v neziskovém sektoru pro sport
 • 05. Profesionální sport – pojem, úloha médií, management sportovců, hodnocení výsledků
 • 06. Principy strategického managementu a strategické volby ve sportu - základ konkurenční výhody, strategie, diverzifikace, analýzy hodnotového řetězce, SWOT / TOWS matice a RACES analýza
 • 07. Organizační a strategické změny – podmínky vnitřní organizace ve sportu, archetypy dynamiky změn vnitřního uspořádání sportovních organizací pro plnění zvolené strategie
 • 08. Řízení lidských zdrojů ve sportu – specifika řízení a hodnocení lidských zdrojů ve sportovních organizacích
 • 09. Leadership – Vůdcovství – teorie vůdcovství, odlišnosti pojmů manažer a vůdce a jejich důsledky na řízení sportovní organizace
 • 10. Organizační kultura ve sportu – specifika a význam organizační kultury ve sportu, subkultury, organizační identita, diagnostika a manažování změn v organizační kultuře sportovních organizací
 • 11. Finanční management sportovní organizace – finanční zdroje ve sportu, informace pro finanční management a jejich význam z hlediska řízení sportovní organizace
 • 12. Implementace strategie – z perspektivy marketingu, organizace a finančního managementu
 • 13. Hodnocení výkonnosti ve sportu – specifika hodnocení výkonnosti ve sportovní organizaci, multidimenzionální přístup při hodnocení výkonnosti a jeho kritéria
Literatura
  doporučená literatura
 • HOYE, Russell. Sport management : principles and applications. 3rd ed. New York: Routledge, 2012. xx, 284. ISBN 9781856178198. info
 • BYERS, Terri, Trevor SLACK a Milena Madeleine PARENT. Key concepts in sport management. Los Angeles, Calif.: SAGE, 2012. xiii, 203. ISBN 9781412928427. info
 • NOVÁ, Jana. THE MANAGERIAL CONCEPTS OF THE QUALITY AND PERFORMANCE AND THEIR INTEGRATION IN THE SPORT ORGANIZATIONS. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9. info
Výukové metody
- přednášky řešení případových studií
- obhajoba seminární práce
Metody hodnocení
- obhajoba seminární práce v semináři, její prezentace
- písemná zkouška hodnocená podle kvality odpovědí
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/management-ve-sportu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2062