MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2668K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, J. Harašta, J. Míšek
MVV2668K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast. && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Absolvování kurzu Právní informatika (MP314K nebo MP221K). Orientace v pramenech práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navázat na výuku povinného kurzu Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi v oblasti práva EU a mezinárodního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- porozumět struktuře evropských a mezinárodních zdrojů právních informací
- kreativně používat zdroje evropských a mezinárodních právních informací při řešení právních problémů
- využívat pokročilé funkce základních evropských právnických databází
- zpracovávat rešerše mezinárodních a evropských právních otázek za užití zahraničních zdrojů právních informací
- zpracovat právní analýzu s přihlédnutím k očekávanému příjemci této analýzy
Osnova
  • Pojmy a koncepty. Navržení vyhledávací strategie.
  • Legislativa v EUR-Lexu. Judikatura v EUR-Lexu. Metadata.
  • HUDOC. Cizojazyčné zdroje, odvozené zdroje.
  • Dokumentace a rešeršní výstupy.
  • Tvorba právních analýz pro různé druhy příjemců.
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Seminární práce zpracovávaná s průběžnými kontrolami.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně:
- účast alespoň na 5 ze 6 cvičeních,
- zpracování seminární práce. Bude stanoven systém průběžných kontrol plnění seminární práce, který kulminuje prezentací na posledním cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.