MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Novotná, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2668K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 024, J. Harašta
MVV2668K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast. && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Absolvování kurzu Právní informatika (MP314K nebo MP221K). Orientace v pramenech práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem kurzu je navázat na výuku povinného kurzu Právní informatiky a rozšířit ji zejména o koncepční otázky práce s právními informacemi v oblasti práva EU a mezinárodního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- porozumět struktuře evropských a mezinárodních zdrojů právních informací
- kreativně používat zdroje evropských a mezinárodních právních informací při řešení právních problémů
- využívat pokročilé funkce základních evropských právnických databází
- zpracovávat rešerše mezinárodních a evropských právních otázek za užití zahraničních zdrojů právních informací
- zpracovat právní analýzu s přihlédnutím k očekávanému příjemci této analýzy
Osnova
  • Pojmy a koncepty. Navržení vyhledávací strategie.
  • Legislativa v EUR-Lexu. Judikatura v EUR-Lexu. Metadata.
  • HUDOC. Cizojazyčné zdroje, odvozené zdroje.
  • Dokumentace a rešeršní výstupy.
  • Tvorba právních analýz pro různé druhy příjemců.
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně. Seminární práce zpracovávaná s průběžnými kontrolami.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu je zapotřebí kumulativně:
- účast alespoň na 5 ze 6 cvičeních,
- zpracování seminární práce. Bude stanoven systém průběžných kontrol plnění seminární práce, který kulminuje prezentací na posledním cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.