BLMB011c Molecular and Cellular Biology - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Debora Ledahudcová
Timetable
Wed 16:00–18:30 B07/217
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V průběhu studia získají studenti solidní přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie: uchovávání a exprese genetické informace, stavba a funkce buňky a buněčné interakce. Získají praktické dovednosti z mikroskopické praxe, naučí se základům biologického experimentu a jeho hodnocení. Získané vědomosti a dovednosti budou základem pro lepší pochopení dalších předmětů – genetiky člověka, histologie, biochemie, fyziologie a základů patologie.
Syllabus (in Czech)
  • Praktická cvičení Virusy bakterií: plaky bakteriofága, stanovení titru bakteriofága Prokaryontní buňky: nativní preparáty sinic, Gramovo barvení - trvalé preparáty bakterií Eukaryontní buňky, cytochemické metody studia buněk: Protozoa, Elodea - příprava nativních preparátů. Feulgenova reakce, barvení RNA Tkáňové a buněčné kultury: základní principy kultivace, kryokonzervace, sbírky, aplikace Elektronová mikroskopie: princip ELM metod, metody přípravy preparátů, demonstrace - transmisní a skenovací elektronový mikroskop, aparatura pro freeze-etching, vyhodnocování ELM snímků. Radioaktivní izotopy v buněčné biologii: princip použití sloučenin značených izotopy, využití radioizotopů pro výzkum specifických inhibitorů - vyhodnocení experimentálních výsledků, autoradiografické metody - princip, trvalé preparáty Vliv hlubokého zmrazení na buňky. Testy viability, detekce poruch membránové integrity (kvasinky, živočišné a lidské buňky in vitro), využití hematocytometru při stanovení viability, kvantitativní stanovení živých a mrtvých buněk v kultuře Metody testování cytotoxicity – vliv hlubokého zmrazení na buňky kvasinek, metody testování cytotoxicity, praktické aplikace, systémy in vitro, vyhodnocení experimentu s testováním in vitro na lidských buňkách Biomembrány: stavba a funkce biomembrán, fúze buněk – experiment na lidských a kuřecích erytrocytech , osmotické jevy – experiment na lidských erytrocytech, praktické aplikace (dialýza, fúze buněk – hybridomové technologie) Analýza buněčného cyklu: cdc mutanty kvasinek – sledování morfologických změn během buněčného cyklu, analýza růstové křivky (lidské buňky in vitro, kvasinky), průtoková cytometrie - princip metody, vyhodnocování histogramů Mitotické dělení. Barvení chromosomů, pozorování trvalých preparátů - rostlinné meristémy, lidské lymfocyty Internetové zdroje pro biomedicínu .: zdroje pro buněčnou biologii (tkáňové a liniové banky, protilátky, katalogy) výukové zdroje a informační portály pro biomedicínu, publikační databáze
Literature
  • VESELSKÁ, Renata and David ŠMAJS. Praktická cvičení z biologie : protokoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 49 s. ISBN 8021036443. info
  • VESELSKÁ, Renata, Miroslav GABRIEL, Roman JANISCH, Marie KOPECKÁ, Jakub NERADIL, Iva SLANINOVÁ, Augustin SVOBODA, David ŠMAJS and Jan ŠMARDA. Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část I. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 48 pp. info
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Assessment methods (in Czech)
zkouška písemná a ústní, účast na výuce ke kontrolována
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught last offered.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BLMB011c