VSIV021 Information literacy

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Dohnálková (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Křivánek (lecturer)
Mgr. Ludmila Moravcová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Central Library - Specialized Units - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
VSIV021/01: Mon 10:00–11:50 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
VSIV021/02: Mon 15:00–16:50 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
VSIV021/03: Wed 13:00–14:50 B09/119, J. Kratochvíl, P. Křivánek, L. Moravcová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 42 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/42, only registered: 0/42
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Informační výchova seznamuje studenty s problematikou vyhledávání a informací a jejich následným zpracováním s cílem vytvoření seminárních nebo závěrečných prací. Náplní předmětu je praktické seznámení s elektronickými informačními zdroji (s ohledem na obor studentů), s knihovnickými službami, jež mohou při své práci potřebovat a využívat, dále se základními metodami psaní odborného textu a vytvářením bibliografických citací nejčastěji citovaných typů dokumentů. Součástí výuky jsou i cvičení, v nichž studenti mají možnost seznámit se s užitečnými funkcemi kancelářského softwaru. Předmět je vhodný pro studenty bakalářského a magisterského studia, kteří se připravují pracovat na svých seminárních či kvalifikačních pracích.
Syllabus (in Czech)
 • 1 Infolekce - seznámení s knihovnou (služby, členění fondu, možnosti katalogu), základní operace v Informačním systému MU (registrace/zápis předmětu, práce se studijními materiály, e-learning aj.) 2 Úvod do informační vědy. Cvičení: Souborné katalogy. MVS. 3 Rešerše. Elektronické informační zdroje (EIZ). 4 Multioborové databáze I (ProQuest5000, ScienceDirect atd.) 5 Multioborové databáze II (Blackwell, SpringerLing atd.) 6 Multioborové databáze III (Portál STM, Electronic Journals Library) 7 Oborové databáze I (biologie, chemie) 8 Oborové databáze II (lékařství) 9 Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. 10 Citování v odborném textu, citační etika. Citační rejstříky. 11 MS Word - funkce vhodné pro přípravu studentských kvalifikačních prací 12 MS Excel - funkce vhodné pro zpracování dat s cílem jejich publikace ve studentské práci 13 MS PowerPoint - tvorba prezentačních podkladů odpovídajících publikaci/prezentaci informací studenty
Literature
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
 • LIŠKA, Václav. Doctorandus : (průvodce budoucích Ph.D.). Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004. 149 s. ISBN 8086419606. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • VYMĚTAL, Jan and Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury. Vyd. 1. Praha: Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Assessment methods (in Czech)
1. Výuka probíhá v Knihovně univerzitního kampusu (místnost č. 119). Max. počet studentů: 36 2. Během semestru studenti splní dvě zadané úlohy, aby mohli absolvovat závěrečný test. Test se zodpovídá prostřednictvím Informačního systému. 3. Docházka: max. 2 absence. 4. Podrobněji viz Interaktivní osnova předmětu
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2008/VSIV021/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/VSIV021