PAM001 Andragogy I

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will achieve knowledge of basements of andragogy and of principles of adults learning generally. They will understand specifics of using teaching methods in the process of adult education. Factors influencing effectiveness of learning process will be discussed and also methods and forms of adult learning. Special attention will be focused on the personality and techniques of lecturer's work.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
- desribe and explain basic categories of andragogical thinking,
- discuss educational aims and goals, curriculum, methods of education and training, and their mutual relations,
- present most influential scholars and to characterize their main ideas.
Syllabus
 • 1. Andragogy – disciplinary frameworks, characteristics.
 • 2. Adult education and lifelong learning, human recources development.
 • 3. Andragogy and the other discipline: sociology, psychology, political economy.
 • 4. History of Andragogy.
 • 5.Adult education currently, contexts. Social and Economics trends. Decentralization, Europeanization, "recentralization".
 • 6.Adult education in national and international perspectives, Czech and European educational policy .
 • 7. Current paradigms of andragogy theories.
 • 8. Important person of 20. centuries - Knowles, Gagné, Jarvis.
 • 9. Important person of 20. centuries - Rogers, Freire, Mezirow
 • 10. Comtemporary andragogy. International research.
Literature
  required literature
 • Strategie celoživotního učení ČR
 • PRŮCHA, Jan and Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 294 s. ISBN 9788024739601. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení (Workplaces as learning spaces). In Pracoviště jako prostor k učení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-210-4918-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. (Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 pp. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (Do We Learn Through All Our Lives? On adult education in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 pp. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
  recommended literature
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava and Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 stran. ISBN 9788073086947. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC and Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... (Reflection in The Process of Learning. Ten Times Equally Yet Differently...). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • JARVIS, Peter. Lifelong learning and the learning society. first published. London: Routledge, 2006. xiii, 218. ISBN 0415355419. info
 • Adult education and lifelong learning : theory and practice. Edited by Peter Jarvis. 3rd ed. London: RoutledgeFalmer, 2004. xvii, 382. ISBN 9780415314930. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
 • BENEŠ, Milan. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 110 s. ISBN 80-86432-40-8. info
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • JARVIS, Peter. Paradoxes of learning :on becoming an individual in society. 1st ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass Publishers, 1992. xviii, 272. ISBN 1-55542-448-1. info
  not specified
 • Pavlík, Oldřich - Chaloupka, Luboš - Kohout, Karel. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997.
Teaching methods
lecture, seminars, discussion
Assessment methods
final written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Předmět je vyučován i v anglickém jazyce.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/PAM001