CJA007 Theory of Literature I

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Punčochář (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable of Seminar Groups
CJA007/A: Wed 16:40–18:15 C41, B. Fořt
CJA007/B: Wed 18:20–19:55 C41, B. Fořt
CJA007/C: Mon 18:20–19:55 C41, M. Punčochář
CJA007/D: Thu 18:20–19:55 N01023, M. Punčochář
CJA007/E: Tue 15:00–16:35 A43 stara, J. Tlustý
CJA007/F: Tue 18:20–19:55 C41, J. Tlustý
Prerequisites (in Czech)
CJA004 Introduc. into Lit. && CJC020 Introduc. into Czech Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 120 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/120, only registered: 0/120
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar introduces the main issues and concepts of literary theory to the students. The concepts are scrutinized in their historical context, i.e. in connection with particular periods in the history of literary science (positivism, formalism, structuralism, hermeneutics, Constance School). Part of the seminar will also be devoted to interpretation of particular theoretical and artistic texts. The aims of the course are following:
to introduce main literary theoretical approaches and strategies to the students
to provide the students with elementary terms from the fields of poetology, versology and narratology
to teach the students the basic strategies useful for interpreting scholarly and artistic texts.
Syllabus
 • Literary theory as a scholarly discipline; Literary text and semiotics; Literary text and aesthetic function; Theory of verse; Narratology; Space and time in literary text; Theory of character; Author; Reader; Literary genres; Hermeneutics.
Literature
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Průvodce po světové literární teorii. Edited by Milan Zeman - Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Slovník literární teorie [1984, Čs. spisov.]. Edited by Štěpán Vlašín. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • HAWKES, Terence. Strukturalismus a sémiotika. Vyd. 1. Praha: Host, 1999. 174 s. ISBN 80-86055-62-0. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní (2. přepracované vydání). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 186 pp. ISBN 80-210-1694-9. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
 • SCHOLES, Robert E. and Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
Assessment methods
In order to be given credit the students are obliged to fulfil following conditions: to write and submit an essay, to prove an active contribution to the lessons, to submit short summaries of the seminary texts, to pas the written final test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Na seminář T.L. I navazuje sem. T.L.II a přednáška T.L.. Kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/CJA007