Z0062 Cartography and Geoinformatics

Faculty of Science
Spring 2005
Extent and Intensity
4/1/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (lecturer)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Fic (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Marvánek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Zbořil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Timetable
Wed 11:00–12:50 P0, Thu 18:00–19:50 U-aula
  • Timetable of Seminar Groups:
Z0062/01: Thu 9:00–9:50 Z1, T. Fic, J. Zbořil
Z0062/02: Thu 12:00–12:50 Z1, T. Fic, J. Zbořil
Z0062/03: Thu 14:00–14:50 Z1, T. Fic, J. Zbořil
Z0062/04: Thu 13:00–13:50 Z1, T. Fic, J. Zbořil
Z0062/05: Tue 19:00–19:50 Z1, T. Fic, J. Zbořil
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 90 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/90, only registered: 0/90
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analogové a digitální kartografie a geoinformatiky. Přednáška podává přehled základních kartografických metod pro vyjádření obsahových prvků topografických, tematických a obecně geografických map a atlasů. Jsou charakterizovány základní činitelé a metody provádění kartografické generalizace. Je podán přehled kartografických technik a měření, zejména kartometrických, a to na mapách všech typů. Součástí předmětu jsou i základní informace o využití moderních technologií v kartografii a geografii, s důrazem na GIS. Předmět se věnuje i úvodu do geoinformatiky, prostorové vědy a kartografické vizualizace. Je podán přehled globálních prostorové orientovaných projektů. Přednáška charakterizuje úlohu prostorové informace v globální informační společnosti a metody určení její tržní hodnoty.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Vymezení a definice prostorových dat, informací a znalostí. Vztah k neprostorovým datům a informacím. Kartografie a geoinformatika. 2. Postavení kartografie v systému věd, vztahy k jiným vědním disciplínám. Definice a předmět výzkumu kartografie. Analogová a digitální kartografie. Vývoj kartografie jako vědy. Kartografie a geografie. 3. Kartografické vyjadřovací prostředky. Metody znázorňování obsahu topografických, geografických a tematických map. Anamorfní mapy. Kartografický jazyk. Kartografická interpretace 4. Definice, základní činitelé a metody generalizace. Postupy a řešení v klasické a počítačové kartografii. Generalizace prvků obsahu map: topografických, tematických, geografických. 5. Přehled kartografických technik a měření. Metody kartometrie. Uplatnění kartometrie v topografii a tematické kartografii 6. Dějiny kartografie 7. Moderní technologie a kartografie: GIS, GPS, DPZ: základní trendy a poznatky. 8. Úvod do geoinformatiky 9. Teorie prostorové vědy 10. Kartografická vizualizace. 11. Organizace kartografů a uživatelů geografických dat v ČR, Evropě a ve světě (ICA, ISPRS, FIG, EUROGI, AGILE, GISIG, aj.) 12. Globální projekty a úloha kartografie a GIS při jejich řešení. 13. Úloha geografické informace v globální informační společnosti.Kartografie a nová ekonomika. Tržní hodnota kartografických a geografických informací.
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška fromou otázek, na něž se očekává stručná, výstižná a pravdivá odpověď. Předpokládají se znalosti: Přehled topografických, geografických, tematických a atlasových mapových děl Národní atlasy ČR analogové a digitální Hodnocení atlasů Určování kladu mapových listů Interpretace obsahu map Práce s mapami - morfometrická charakteristika území na základě údajů vyčtených z map - určování hřbetnic a údolnic - podélný a příčný profil - mereni ploch na mapách - určování sklonů terénu a orientace svahů z map - výpočet relativního převýšení reliéfu a sestavení mapy relativního členění reliéfu Základy nivelace a tachymetrie: postupy, metody Zákldní operace s GPS Geoinformatika: Datové a informační podklady pro práci v GIS Základy digitalizace a vektorizace analogových podkladů Zakladní operace v GIS Vytvoření digitální mapy v GIS
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2005/Z0062