1. Úvod do audiovizuální edukace

2. Filmová řeč

3. Jazyk a komunikace ve filmu

4. Filmový plakát

5. Film a výtvarné umění

6. Film a historie

7. Psychologie a etika ve filmu

8. Film a multikulturní výchova

9. Film, ideologie a propaganda

10. Filmové umění

11. Filmové žánry

12. Výukové filmy

13. Filmová kritika

14. Počítačové hry I.

15. Počítačové hry II.

16. Perspektivy audiovizuální edukace

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Tato multimediální pomůcka má sloužit především pro rozšíření přehledu studentů, vyučujících a dalších zájemců z MU v oblasti audiovizuální kultury. Jejím cílem není nabídnout vyčerpávající odborné pojednání nebo rozsáhlé kompendium znalostí z oblasti filmové teorie a historie, audiovizuální kultury nebo mediálních studií. Její cíl je podstatně skromnější: usiluje o to být uživatelsky přívětivým průvodcem vybranými tématy filmové a audiovizuální kultury, určitou audiovizuální čítankou či multimediálním zdrojem, na nějž je možné při výuce nebo studiu opakovaně odkazovat pro podrobnější a ilustrativní přiblížení některých problémů nebo tematických okruhů.

Na Masarykově univerzitě je v současné době mediální výchova přítomná v podobě několika paralelně realizovaných kursů a naší snahou je tedy nabídnout těmto předmětům všestrannou informační podporu.

Prakticky orientovaná pomůcka pro audiovizuální edukaci vybízí k využití nebo odkazování jen na část dané lekce; je ji tedy možné využít jako součást běžné práce v hodině nebo materiál vhodný pro rozšiřující samostudium v oblasti audiovizuální výchovy a vzdělávání.

Jednotlivé lekce jsou doprovázeny bohatým ilustrativním materiálem (fotografie, videoukázky), který je doplněn srozumitelným komentářem vystihujícím podstatu daného problému.

Učitelé z řad MU mohou dále využít cvičebnici obsahující doplňková cvičení a/nebo testy, na něž je během některých lekcí odkazováno. Tyto je před použitím možné snadno zkopírovat do studijních materiálů vybraného předmětu v is.muni.cz. V případě zájmu o tuto část kontaktujte autory projektu.

Všem uživatelům této audiovizuální čítanky přejeme radostné chvíle při studiu a objevování světa audiovizuální kultury

Jana Krátká, Patrik Vacek


Audiovizuální edukace - multimediální pomůcka pro potřeby vyučujících a studentů MU; Masarykova univerzita © 2007, Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c „Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU“. Garance projektu: doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.; obsahové řešení: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., Mgr. Patrik Vacek; technické řešení: Jan Pospíšil, Mgr. Jana Krátká, Ph.D.; grafické řešení: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.