Úvod

„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná“
Albert Einstein

Multimediální elektronická publikace „Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče“ klade důraz především na deskripci zkušeností z inkluzivních volnočasových pohybových aktivit na základních školách. Obsahuje stručná teoretická východiska a dále se zaměřuje na pohybové kroužky, jejich obsah, konkrétní práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a přináší získané pozitivní i negativní zkušenosti se zařazenými žáky i pohybovými aktivitami. Textová část je doplněna fotografiemi a krátkými videoukázkami.

Výuková publikace vznikla za finanční podpory projektu MŠMT OP VVV „Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a středních školách“ (reg. č. CZ.02.3.62 /0.0/ 0.0/ 16_037/0004872), a to dílčí oblasti „Inkluzivní volnočasové aktivity“. Zkratka IVČA vychází z názvu „Inkluzivní VolnoČasové Aktivity“ a symbolizuje holčičku Ivču s imaginárním postižením, která se chce účastnit aktivit společně s ostatními dětmi, a proto se zapojuje do kroužků, které škola organizuje.

Cílem projektu bylo ve spolupráci se školami rozvinout volnočasové inkluzivní pohybové aktivity především tam, kde se začlenění do vzdělávání jeví jako problematické. Nedílnou součástí bylo vytvoření zajímavých a bezpečných pohybových programů ve školách tak, aby byl zajištěn pohybový i osobnostní rozvoj všech zúčastněných žáků. Nutným předpokladem úspěšné realizace bylo vytvoření podmínek zpřístupnění a pozitivní atmosféry ve školách a budování inkluzivní kultury v tomto prostředí. Projekt IVČA neřešil sport ve specializovaných sportovních kroužcích, ale všestranný pohyb a pohybové činnosti vhodné pro všechny.

E-publikace „Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče“ je svým charakterem určena nejen studentům Fakulty sportovních studií a Pedagogické fakulty MU napříč všemi obory, ale také široké odborné veřejnosti – učitelům, trenérům, vychovatelům a v neposlední řadě také rodičům.

Ve vztahu k výuce na Fakultě sportovních studií a Pedagogické fakultě MU je multimediální elektronická publikace doporučeným studijním zdrojem pro předměty:

Fakulta sportovních studií MU

  • np/nk4133 Integrativní speciální pedagogika
  • nk4710 Speciální pedagogika
  • np4431 Aplikované pohybové aktivity
  • bp/bk 4031 Zdravotní tělesná výchova,
  • bp 1812 Základy speciální pedagogiky

Pedagogická fakulta MU

  • ITVk24/ITVp24 Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky
  • ITVk33/ITVk33 Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou
  • VZkB31/VZpB31 Zdravotně preventivní pohybové aktivity
  • XTVk12/XTVp12 Základy gymnastiky a psychomotoriky

Autoři publikace

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.,

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Katedra společenských věd a managementu sportu, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Katedra pedagogiky sportu, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (Kvalita v inkluzi žáků se SVP)
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872

Cílem projektu je realizace kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků se SVP na základní škole. Naučit pedagogy zacházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě. Vypracovat koncept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních zkušeností. Zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré praxe. Zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce, zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových volnočasových aktivit. Podpořit inkluzivní vzdělávání osvětovými aktivitami určenými pro veřejnost.


Jazyková korektura

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Tiráž

Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče

Multimediální elektronický výukový materiál

Skotáková, Alena | Šeráková, Hana | Válková, Hana | Maleňáková, Šárka | Valkounová, Eva

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2020

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019–2020

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2019–2020 Masarykova univerzita