Literatura

V této kapitole věnujeme pozornost jednak literatuře doporučené a jednak zdrojům použitým při tvorbě textu. Pro přehlednost uvádíme seznam publikací ve dvou podkapitolách:

 • Doporučená literatura
 • Použitá literatura

5.1 Doporučená literatura

V české literatuře najdeme mnoho knih, které se zabývají didaktickými postupy při práci s dětmi s ADHD. Většinou se ale omezují na obecná doporučení nebo specifické přístupy v hlavních vyučovacích předmětech nebo jsou příliš akademické. Odborná nakladatelství, zejména Portál a Grada, přicházejí v posledních letech s řadou titulů, ve kterých mohou učitelé či rodiče najít konkrétní příklady pohybových her či aktivit zaměřených na reedukaci žáků s ADHD a nejen jich. Problematika důležitosti tělesné výchovy a sportu u dětí se specifickými potřebami se konečně dostává do veřejného povědomí. Inspiraci lze samozřejmě hledat i v běžných publikacích, které se zabývají pohybovými aktivitami. Oblíbené jsou psychomotorické aktivity, nesoutěžní a zážitkové pohybové hry, taneční terapie atd. Při jejich využití uplatňujeme doporučované zásady pro práci s dětmi se specifickými výukovými potřebami.

Své místo mezi specifickými poruchami učení má dyspraxie, označovaná také jako vývojová porucha koordinace (Developmental Coordination Disorder, DCD), kde téma potřeby pohybových aktivit a modifikací v tělesné výchově a sportu rezonuje více než u jiných SPU. Přestože není v českém školním poradenském systému tato diagnóza obvyklá, začíná se v poslední době tato problematika objevovat v populárních i v odbornějších textech. Jak pracovat s žáky s dyspraxií by mělo být součástí vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy a lektorů pohybových aktivit.

Inkluzí v tělesné výchově se mj. zabývá Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci). Publikace vzniklé na FTV UP jsou zaměřeny na tělesnou výchovu a sportovní aktivity osob s postižením. Lze v nich nalézt teoretická východiska i konkrétní příklady cvičení či inspiraci pro pochopení pohybových aktivit osob s postižením.

Následující abecední přehled vybraných publikací je řazen do čtyř kategorií:

 1. Elektronické publikace
 2. Tištěné publikace s praktickým zaměřením
 3. Tištěné publikace obecného teoretického nebo vědeckého charakteru
 4. Publikace v rámci tématu „Aplikované pohybové aktivity a aplikovaná tělesná výchova“

Pro lepší orientaci je u publikací uveden krátký souhrn obsahu.

1. Elektronické publikace

Vybrané elektronické publikace jsou volně dostupné na internetu a jde vesměs o publikace prakticky zaměřené. Jsou určeny veškeré dětské populaci bez rozdílu nebo se zaměřují na konkrétní „jinakost“.

Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD – z metodického portálu RVP, seriál, např. https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20159/HRY-A-AKTIVITY-VHODNE-PRO-DETI-S-ADHD-SKOLNIHO-VEKU-PRIMARNE-1-STUPNE---INSPIRACE-DO-SKOLNIHO-I-DOMACIHO-PROSTREDI---1-CAST.html/

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí. Vhodné i do tělesné výchovy nebo volnočasových pohybových aktivit. Podrobný přehledný popis.

Časopis ČASPV „Pohyb je život“ (2012–2013, 2019) – metodické přílohy. ISSN 1212-0669.

Metodické přílohy časopisu jsou věnovány psychomotorickým aktivitám v jednotlivých oblastech, příp. představují činnosti inspirované hrami z různých států Evropy.

Psychomotorické aktivity – osobní oblast. Časopis Pohyb je život, ČASPV, 16. roč., červen 2012. Dostupné z: www.caspv.cz/cz/casopis

Psychomotorické aktivity – materiální oblast. Časopis Pohyb je život, ČASPV, 16. roč., prosinec 2012. Dostupné z: www.caspv.cz/download/magazine/pjz-042012-priloha-54.pdf.

Psychomotorické aktivity – společenská oblast. Časopis Pohyb je život, ČASPV, 17. roč., červen 2013. Dostupné z: www.caspv.cz/cz/casopis

Psychomotorické aktivity z Evropy. Časopis Pohyb je život, ČASPV, 23. roč., prosinec 2019. Dostupné z: www.caspv.cz/cz/casopis

Janošková, H., Šeráková, H. (2015) Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2017-06-22]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1319456>. ISBN 978-80-210-8076-8, 978-80-210-8077-5 (epub). ISSN 1802-128X.

Zásobník cvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku, který je obohacen o motivace. Publikace obsahuje popis, videozáznam, fotografie. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Janošková, H., Šeráková, H. (2016) Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2017-06-22]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1344194>. ISBN 978-80-210-8276-2. ISSN 1802-128X.

Zásobník cvičení s náčiním doplněný o videa a fotografie. Obsahuje cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem vše obohacené o motivace. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Janošková, H., Šeráková, H., Mužík, V. (2018) Zdravotně preventivní pohybové aktivity [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2018-02-22]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1402925>. ISBN 978-80-210-8890-0, 978-80-210-8891-7 (epub). ISSN 1802-128X.

Zaměřeno na rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit. Teorie ke zdravotně orientované zdatnosti, praktické příklady (videoukázky) kompenzačních, kondičních a dalších pohybových aktivit ve škole a ve volnočasových aktivitách.

S Alešem Sedláčkem o inkluzi ve volnočasových organizacích. 2015. [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://provsechny.crdm.cz/prispevky/s-alesem-sedlackem-o-inkluzi-ve-volnocasovych-organizacich/

Rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže o inkluzi a volnočasových aktivitách.

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013–2015). Olomouc: UP. [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

Návody, pomoc, náměty pro různé typy postižení, vhodné pro školy.

Šeráková, H., Nováková, L. (2016) Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2018-03-02]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1354589>. ISBN 978-80-210-8349-3, 978-80-210-8350-9 (epub). ISSN 1802-128X.

Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Materiál je určen studentům učitelství a dále pak učitelům a vedoucím volnočasových tělovýchovných aktivit. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Šperková, A. (2015) Psychomotorické hry pro sluchově postižené děti předškolního věku. [Bakalářská práce]. Brno: DIFA JAMU, [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/jw2g2e/?lang=en

Teorie k psychomotorice a problematice neslyšících, dále uvedeno několik psychomotorických aktivit. Zaměřeno na předškolní věk.

2. Tištěné publikace praktického zaměření

Uvedené publikace jsou orientované na praktické využití uváděných pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy a ve volnočasových aktivitách. Některé z nich jsou zaměřeny na konkrétní „jinakost“, některé jsou určeny veškeré dětské populaci bez rozdílu. Při využití druhých jmenovaných uplatňujeme doporučované zásady pro práci s dětmi se specifickými výukovými potřebami.

Adamcová, A., Šeráková, H. (2014) Taneční a pohybová výchova. Společenský tanec: (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku). Brno: MU. ISBN 978-80-210-7460-6

Metodický text je zaměřen na tanečně pohybové hry a na nácvik jednoduchých figur společenských tanců. Lze využít při práci s dětmi s ADHD, případně dalšími „jinakostmi“.

Adamírová, J. a kol. (2010). Psychomotorika. Praha: ČASPV. ISBN 86586-24-3

Teorie i praktické ukázky her: co je to psychomotorika, problematika vývoje jedince ve vztahu k psychomotorice, oblasti psychomotoriky, příklady aktivit. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Beníčková, M. (2011). Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3520-7

Konkrétní příklady cvičení.

Blahutková, M. (2007) Psychomotorika. Brno: MU. ISBN 978-80-210-3067-1

Teorie psychomotoriky, hra, psychomotorika jako náplň volného času, zásobník her a činností. Praktická pomůcka do tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity.

Blahutková, M., Jonášová D., Ošmera, M. (2015). Duševní zdraví a pohyb. Brno: CESA VUT. ISBN 978-80-7204-916-5

Teoretická část se zabývá duševní hygienou, stresem, zdravím apod. Praktická část přináší zásobník cvičení z psychomotoriky a žonglování, aktivity s cyber válcem, masáže. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Blahutková, M., Klenková, J., Zichová, D. (2005). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: MU. ISBN 80-210-3627-3

Osobnost dítěte, problematika ADHD, ADD, LMD, psychomotorika a pohybové hry a zásady práce s těmito dětmi. Soubor her s popisem, pomůckami a poznámkami.

Blahutková, M., Küchelová, Z., Nadolska, A., Sližik, M. (2017). Psychomotorika pro tebe. Brno: CESA VUT. ISBN 978-80-7204-954-7

Publikace obsahuje teorii i praktická cvičení. Zabývá se zdravím, hrou, pohybovými aktivitami ve škole, komunikací a spoluprací, senzomotorikou, psychomotorikou pro sportovce, relaxací a péčí o duševní hygienu. Neopomíjí ani inkluzi a psychomotorické aktivity. Praktická pomůcka s návody na cvičení ve škole i ve volnočasových aktivitách.

Boyd, B. (2016) Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1148-8

Výchovné tipy, strategie a hry.

Dostálová, I. (2013). Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Fakulty tělesné kultury. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-3952-5

Publikace se věnuje zdravotní tělesné výchově, popisu pohybového systému (vč. přehledu svalů), vyšetření pohybového aparátu – základní testy a dále přináší zásobník kompenzačních cvičení.

Griffin, S., Sandler, D. (2012). 300 her pro děti s autismem. Praha: Portál. ISBN978-80-262-0177-9

Publikace obsahuje příklady různých her, včetně pohybových, relaxačních, hudebních a dalších.

Hálková J. a kol. (2005). Zdravotní tělesná výchova (1. a 2. část). Praha: ČASPV. ISBN 80-86586-15-4

1. část uvádí do zdravotní tělesné výchovy, věnuje se věkovým obdobím a oslabením, základním (polohy, kompenzační cvičení) a rozšiřujícím (jóga, rytmická výchova, tanec, PSM, plavání apod.) prostředkům zdravotní tělesné výchovy.

2. část se věnuje jednotlivým zdravotním oslabením z medicínského a pedagogického pohledu a zásadám cvičení při konkrétních oslabeních.

Obě části jsou využitelné v tělesné výchově i ve volnočasových aktivitách – cviky, pohybové aktivity. Pro pedagogy je svým obsahem přínosná 2. část.

Hnízdilová, M. (2006). Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: MU. ISBN 80-210-4010-6.

Publikace se zabývá prevencí ochrany zdraví u dětí, definuje tělovýchovnou chvilku, představuje zásobník cviků na židli a s židlí, na velkém míči, s měkkým míčem. Určeno dětem mladšího školního věku, obohaceno o motivační básničky a krátké texty. Praktická pomůcka.

Janošková, H., Tihelková, T. (2014). Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku. Brno: MU. ISBN 987-80-210-7700-3.

Praktická pomůcka do hodin tělesné výchovy i volnočasových aktivit. Obsahuje zásob-ník cvičení a her s overballem. Hry jsou vhodné pro rozvoj spolupráce ve skupině, tr-pělivosti a celkové tělesné zdatnosti dětí.

Kurtz, L. A. (2015) Hry pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0800-6

Podtitul knihy je pro děti s ADHD, PAS, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Na teoretickou část jednotlivých kapitol navazují přehledy her.

Moor, J. (2010). Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-787-9

Obsahuje i návody na pohybové hry.

Nechlebová, E., Špačková, M., Šauerová, K. (2013). Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-4369-1

Autoři doporučují konkrétní terapie pomocí pohybových aktivit.

O’Dell, N. E., CooK, P. A. (2004). Stopping ADHD. New York: Penguin. ISBN 978-1-58333-197-2.

Zabývá se přetrvávajícími primárními reflexy, doporučuje konkrétní cvičení. Vydané v anglickém jazyku.

Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-931-6

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání. Hry se orientují na kognitivní schopnosti, některé lze využít i při pohybových aktivitách.

Schopler, E., Reichler, R. J., Lansingová, M. (2011). Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-898-2

Obecná i konkrétní doporučení pro aktivity, včetně aktivit pohybových.

Šeráková, H. (2009). Cvičím pro zdraví a baví mě to. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4833-1

Soubor cvičení protahovacích a posilovacích zaměřených na prevenci vadného držení těla u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. Cvičení obohaceno o motivace. Lze využít u zdravotně oslabených a postižených. Praktická pomůcka i pro volnočasové aktivity.

Šimanovský, Z. (2015). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0887-7

Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti.

Vingrálková, E. (2016). Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syn-dromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. Olomouc: Fontána. ISBN 978-80-7336-844-9.

Náměty terapeutických aktivit a cvičení. Pro každodenní využití.

Zemánková, M. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-3278-7

Minimum teorie, doporučení konkrétních cvičení – rovnovážná cvičení, relaxace, rytmická cvičení, cvičení jazyka.

3. Tištěné publikace obecného teoretického nebo vědeckého charakteru

Zde uvádíme monografie, kolektivní monografie nebo sborníky věnující se „jinakosti“ a inkluzi z různých úhlů pohledu. Jde o odborné, spíše akademické publikace. Pohybové aktivity v tělesné výchově a volnočasových aktivitách zde nejsou zmiňovány.

 1. Bartoňová, M. Vzdělávání žáků se SVP I, II, III, …, IV. Brno: Paido, MU.
 2. Různé příspěvky k problematice vzdělávání dětí s SVP.

 3. Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016). Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MUNI Press, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8140-6.
 4. Sborník vnikl na bázi projektu MUNI/M/0012/2013 s názvem „Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace“.

 5. Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2010). Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MU. ISBN 978-80-210-5383-0
 6. Části: učitel jako zprostředkovatel inkluzivního vzdělávání a sociální inkluze žáků s SVP; biodromální dimenze speciální pedagogiky v inkluzivním prostředí; analýza podmínek přístupů k žákům s narušenou komunikační schopností a k žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivního vzdělávání; bariéry v inkluzivním vzdělávání; Inkluzivní škola – otevřená kooperace? Škola pro zrakově postižené v prostředí společného vzdělávání; žák s potížemi v učení (s mentálním postižením) v inkluzivním školství; edukace žáků s poruchami autistického spektra; inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním.

 7. Bartoňová, M., Vítková, M. (2013). Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Brno: MU. ISBN 978-80-210-6515-4
 8. Části: inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; základní vzdělávání; ZŠ praktická; střední vzdělávání a profesní orientace; zaměstnání osob se zdravotním postižení; informační a komunikační technologie a inkluze; sociální služby.

 9. Bendová, P. (2015). Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: UHK. ISBN 978-80-7435-422-9
 10. Zdravotní postižení – klasifikace, specifika, komunikace s se zdravotně postiženými osobami, kompenzační pomůcky. Volnočasové aktivity nejsou uváděny.

 11. Bočková, B., Vítková, M. (2016). Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání.Brno: MUNI Press, Masarykova univerzita.
 12. Monografie se zabývá problematikou vzdělávání v inkluzivní škole. Minimum informací o pohybových či volnočasových aktivitách.

 13. Goddard Blythe, S. (2012). Dítě v rovnováze – učení a pohyb v raném dětství. Inštitút psychoterapie a socioterapie. ISBN 978-80-971033-0-9
 14. Problematika souvislosti poruch učení s fyzickým vývojem a primárními reflexy. Přetrvávající primární reflexy mohou ovlivňovat motorický a kognitivní vývoj.

 15. Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3070-7
 16. Publikace věnována inkluzi ve škole, legislativě, a hlavně rešerši výzkumů v oblasti inkluze (postoje aktérů, metody, diagnostika…).

 17. Hanák, P. a kol. (2010). Zkušenosti z aplikace nových metod práce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: COPRINT. ISBN 978-80-254-0022-8
 18. Výměnný obrázkový a komunikační systém, alternativní a augmentativní komunikace, podpora pohybového vývoje, orofaciální stimulace, muzikoterapie, canisterapie, Snoezelen; práce v ZŠ speciální a různých rehabilitačních centrech. Volnočasové pohybové aktivity nejsou uváděny.

 19. Havel, J., Fialová, H. a kol. (2010). Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-202-4
 20. V publikaci uvedeny příspěvky různých autorů, zaměřeno na školy hlavního proudu.

 21. Horáková, R., Vítková, M. (2017). Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů a speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. Brno: MU.
 22. 5 částí: společné vzdělávání žáků s SVP ve škole hlavního vzdělávacího proudu; formy a možnosti inkluzivního vzdělávání; specifika vzdělávání žáků s SVP; terapeutické přístupy k dětem a žákům s SVP; profesní působení v rámci speciálně pedagogických oborů.

 23. Jarkovská, L., Lišková, K., Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0792-4
 24. Tematicky se publikace věnuje migrantům, jejich začleňování a vzdělávání ve škole.

 25. Kachlík, P., Červenka, K., Vojtová, V. (2016). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. Brno: MU. ISBN 978-80-210-8509-1
 26. Publikace obsahuje části: podpůrné zdroje inkluzivního prostředí školy; rizika školního prostředí; segregace jako cesta k inkluzi.

 27. Kaleja, M. (2014). Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-544-0
 28. Vědecká monografie. Části: epistemologická východiska; prostředí sociálně vyloučených žáků; sociálně vyloučený žák v edukačním procesu; speciální pedagog v edukačním procesu.

 29. Kaleja, M. et al. (2014). Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-630-0
 30. Publikace zahrnuje části: děti předškolního věku v procesu vzdělávání; komunikační kompetence v procesu vzdělávání; jednotlivá postižení.

 31. Kaleja, Martin (ed.). (2014). Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-692-8
 32. Vědecká kolektivní monografie sestavená do částí: paradigma; profesní orientace; poradenství; předprofesní a profesní příprava žáků.

 33. Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita. ISBN 978-80-7510-192-1
 34. Autoři se zaměřují na školu, podpůrná opatření apod.

 35. Kerr, S. (1997). Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál. ISBN 80-7178-147-9
 36. Publikace se věnuje různým úhlům pohledu na danou problematiku (pomoc, komunikace, diagnóza, rodina, vzdělání, vztahy k jiným lidem, okolní svět, peníze, výhled do budoucna, kde hledat informace a pomoc). V kapitole „Jak žít aktivní a plný život“ jsou uvedeny sportovní a pohybové aktivity – obecná doporučení, do čeho se děti mohou zapojit.

 37. Klenková, J., Vítková, M. (2011). Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU. ISBN 978-80-210-5731-9
 38. V publikaci jsou uvedeny příspěvky různých autorů.

 39. Kolektiv autorů. (2011). Výuka k různosti. Učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, včetně škol speciálních. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání. ISBN 978-80-260-3057-7
 40. Rozsáhlý materiál zaměřený na diverzitu. V kapitolách věnovaných jednotlivým postižením jsou uvedeny základní informace o postižení, rozšířené informace a zásady komunikace a pomoci. V podkapitolách „Specifika života osob s … postižením“ jsou uváděny možnosti sportovního vyžití. U kapitoly týkající se tělesně postižených lze nalézt i fotodokumentaci sportovních pomůcek.

 41. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. (2013). Školní speciální pedagog. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0497-8
 42. Publikace zaměřena na osobu speciálního pedagoga a jeho profesi a úkoly. Vztah speciální pedagog – žák – učitel – rodiče.

 43. Laver-Bradbury, C., Thompson, M., Weeks, A. (2016). Šest kroků ke zvládnutí ADHD. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1035-1
 44. Kniha je orientována hlavně na rodiče a všechny ostatní vychovatele. Jednoduché postupy, především obecného rázu.

 45. Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. In Bočková, B., Vítková, M. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. Brno: MUNI Press, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8508-4.
 46. Sborníkem prochází myšlenka, že inkluze a školní vzdělávání musí jít ruku v ruce se životem v komunitě, s mimoškolními aktivitami. Podtrhují úlohu neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit.

 47. Lechta, V. Inkluzivní pedagogika. (2016). Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1123-5
 48. Obsah obecné části (inkluzivní pedagogika; inkluzivní edukace; determinanty inkluzivní pedagogiky; inkluzivní didaktika; neformální inkluzivní edukace, úprava procesu a podmínek, podpora sociálních interakcí – zmínka o programech v družině; koncepty inkluzivní edukace v různých zemích) doplňuje speciální část (druhy postižení, zvláštnosti inkluzivní edukace).

 49. Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-679-7
 50. Publikaci tvoří dvě části: obecná (základní vymezení inkluze, proměny paradigmatu, přístupy k postiženým a jejich výchova, srovnání konceptů inkluze v různých zemích) a specializovaná (popis jednotlivých postižení – konkrétní zvláštnosti). Pohybové aktivity nejsou uváděny.

 51. Opatřilová, D. (2011). Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-7315-219-2
 52. Příspěvky k inkluzi.

 53. Ošlejšková, H., Vítková, M. (2016). Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU. ISBN 978-80-210-6673-1
 54. Sborník příspěvků zaměřených na teoretická východiska, legislativní rámec, klinický obraz nemocí, charakteristiku žáků se zdravotním postižením a podmínky jejich vzdělávání a strategie vzdělávání.

 55. Pipeková, J., Vítková, M. (2014). Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. Brno: MU. ISBN 978-80-210-7530-6
 56. Monografie, příspěvky různých autorů.

 57. Riefová, S. F. (2010). Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-728-2
 58. Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Kniha je psána jako manuál: neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Rady hlavně v obecné rovině, ale lze najít i návody a doporučení pro pohybové aktivity.

 59. Slepičková, L., Pančocha, K. (2013). Aktéři školní inkluze. Brno: Masarykova univerzita.
 60. Autoři jednotlivých kapitol prezentují perspektivu různých aktérů inkluze.

 61. Zámečníková, D., Vítková, M. (2015). Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. Brno: MU. ISBN 978-80-210-8098-0
 62. Teoretická východiska, raná podpora, školní vzdělávání, inkluze v sociálním kontextu.

 63. Zelinková, O. Dyspraxie. (2017). Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1266-9
 64. Spíše teoretické informace – diagnostika, projevy. V části reedukace je část textu o motorice.

4. Tištěné publikace obecného teoretického nebo vědeckého charakteru

Publikace doporučené Centrem aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci. Zaměřují se na osoby s různým postižením, popisují možnosti aplikovaných pohybových aktivit a aplikované tělesné výchovy. Díky rozvojovým projektům byly pořádány konference (především v letech 2009–2017) s názvem „Integrace – jiná cesta“. Účastníci konferencí, praktici i akademici však převážně prezentovali pohybové programy pro separované skupiny dětí s různým typem postižení. Převažovala témata pro uživatele vozíku a pozornost byla věnována především školní TV. Osm publikací s centrálním titulem „Aplikované pohybové aktivity pro … (osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním atd.) se věnují možnostem pohybových aktivit spíše pro daný typ postižení, méně potom inkluzivním pohybovým činnostem

 1. Bartoňová, R., Ješina, O. (2012). Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN: 978-80-244-3152-9
 2. Kniha nabízí na přibližně 50 stranách teoretický úvod, podklady pro spolupráci se zainteresovanými osobami, pohled na individuální vzdělávací plány v zahraničí i u nás. Na dalších více než 100 stranách pak autoři nabízejí konkrétní návody, jak individuální vzdělávací plány pro tělesnou výchovu sestavit.

 3. Bláha, L. (2010). Pohybové aktivity a zrakové postižení. Problémy a možnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-557-0125-7
 4. Publikace zaměřená na aplikované pohybové aktivity pro osoby se zrakovým postižením.

 5. Bláha, L. (2011). Vybrané studie k uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-372-4
 6. Publikace usiluje o specifikování způsobů uplatňování pohybových aktivit u osob se zrakovým postižením.

 7. Ješina, O., Hamřík, Z. (2011). Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN 978-80-244-2946-5
 8. Publikace je určena odborné veřejnosti, studentům APA, ATV, rekreologie, pedagogům volného času, případně studentům dalších studijních oborů stejně jako pracovníkům v oblasti asistenčních služeb a volného času osob se speciálními potřebami s orientací na pohybové aktivity.

 9. Ješina, O., Kudláček, M. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN 978-80-244-2738-6
 10. Kniha představuje komplexní pohled na aplikovanou tělesnou výchovu jako součást školní tělesné výchovy s účastí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v integrovaném i segregovaném prostředí.

 11. Kudláček, M., Ješina, O. (2013). Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3964-8
 12. Publikace představuje koncept integrace a společných programů osob se zdravotním postižením v kontextu tělesné výchovy, sportu a rekreace.

 13. Vyhlídal, T., Ješina, O. (2014). Pohybové aktivity v dětské onkologii. Praha: Powerprint s.r.o. ISBN 978-80-87994-21-4
 14. Publikace seznamuje s problematikou dětské onkologie a zabývá se především využitelností pohybových aktivit v tomto prostředí. Kromě teoretických poznatků a studií zahrnuje také praktické příklady vhodných pohybových aktivit, které lze využít jak během hospitalizace, tak po jejím ukončení.

5.2 Použitá literatura

 1. Hajdn Moussová, Z. (2014). Psychologické souvislosti aplikovaných pohybových aktivit. In: TRÁVNÍKOVÁ, D. Vybrané aplikované pohybové aktivity, teorie a praxe. Brno: FSpS MU. ISBN 978-80-210-6720-2
 2. Ješina, O. (2017). Fenomén neoprávněného uvolnění z tělesné výchovy v základním a středním školství. Tělesná výchova a sport., 40(1), s. 16-22. DOI 10.5507/tk.2015.016
 3. Kaplan, A. (2017). Přehled sportovních projektů pro žáky škol. Tělesná výchova a sport mládeže, 83(4).
 4. Kennedy, J.F. (1963). Speech at the parliament meeting in White House. In: T. Shriver. Fully alive. (Fotografie s textem), 149. New York: Sarah Crichton Books, Farrah, Straus and Giroux.
 5. Kolář, P., Smržová, J., Kobesová, A. (2011). Vývojová porucha koordinace – vývojová dyspraxie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 74/107 (5), s. 533–538. ISSN 1803-6597
 6. Kurková a kol. (2008). Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme I. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.
 7. Kurková a kol. (2010). Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme II. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.
 8. Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., Lukas, J. (2016). Řízení inkluze ve škole. In: Bočková, B., Vítková, M. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. Brno: MUNI Press, Masarykova univerzita.
 9. Lokša, J. Lokšová, I. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole : [teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení]. Vyd. 1. Praha: Portál. 1 ISBN 80-7178-205-X
 10. Magistrát města Brna (2018). Kam za sportem v Brně.
 11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2018). Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se dnes sešel s eurokomisařkou Věrou Jourovou, 3. 1. 2018. Retrieved on 1. 9. 2019. www.kamzasportemvbrne.cz.
 12. Pančocha, K. (2013). Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: Masarykova univerzita.
 13. Serfontein, G. (1999). Potíže dětí s učením a chováním. Vyd. 1. Praha: Portál, 149 s. 1999. ISBN 80-7178-315-3
 14. Straková, J., Simonová, J., Friedlaenderová, H. (2019). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia Paedagogica, 24/1. doi.org/10.5817/SP2019-1-4
 15. Šamšulová, D., Ješina, O., Šmíd, M. (2016). Mapování nabídky aplikovaných pohybových aktivit volnočasových organizací v Brně. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 7(2), s. 35–43.
 16. Trávníková, D. (2007). Výzkum vlivu žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti adolescentů s poruchami pozornosti, chování a hyperaktivitou. In: 2. mezinárodní studentská vědecká konference, FSpS Brno. vyd. Brno, FSpS: Fakulta sportovních studií, s. 121–124.
 17. Trávníková, D. (ed.). (2014). Vybrané aplikované pohybové aktivity: Teorie a praxe. Brno. MU. ISBN 978-80-210-6719-6
 18. Válková, H. (2010). Kudy na to? O motorické kompetenci a principech adaptací v APA. Aplikované pohybové aktivityv teorii a praxi, 1(2), s. 31–39. Olomouc: Univerzita Palackého.
 19. Válková, H. (2012). Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-3163-5.
 20. Vítková, M. (2010). Kapitoly z úvodu do Speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: MUNI Press, Masarykova univerzita. ISBN 80-210-0475-4.
 21. Vičar, M. (2018). Sportovní talent – komplexní přístup. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0841-1
 22. WINNICK, J. P. (2005). Adapted physical education and sport. Champaign, IL, Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-8918-0