Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Literatura a zdroje

Použitá literatura

 • BARTOŠ, A. Neobvyklé psaní. Praha : Jedličkův ústav, 1943, 113 s.
 • BEDNAŘÍK, J., BRÁZDIL, M. et al. Učebnice speciální neurologie. Brno : MU, 1999, 285 s. ISBN 80-210-2125-X.
 • BEST, J. S., HELLER, K. W., BIGGE, J. L. Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities. Fifth Edition. Upper Saddle River, New Jersey, 2005, 569 s. ISBN 0-13-1121227.
 • Defektologický slovník. Jinočany : H + H, s. s r. o., 2000, 418 s. ISBN 80-86022-76-5.
 • DOLEŽALOVÁ, J. Prvopočáteční psaní. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. 124 s. ISBN 80-7041-938-5.
 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005, 1273 s. ISBN 80-247-0550-8.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Terminologický a výkladový. Žďár nad Sázavou : Logopaedia clinica, 1998, 19 s. ISBN neuvedeno.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X.
 • HEALEY, J. M. Leváci a jejich výchova. Praha : Porál, 2002, 111 s. ISBN 80-7178-701-9.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha : TRITON, 2001, 173 s. ISBN 80-7254-192-7.
 • KÁBELE, F. Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s DMO. Praha : MPSV, 1986; SPN, 1988, 173 s.
 • KÁBELE, F., KOLLÁROVÁ, E., KOČÍ, J., KRACÍK, J. Somatopedie. Praha : UK, 1993, 242 s. ISBN 80-7066-533-5.
 • KAPOUNEK, B. a kol. Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1989, 160 s.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno : Paido, 2000, 123 s. ISBN 80-85931-91-5.
 • KOCUROVÁ,M. Specifické poruchy učení a chování. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2002, 51 s. ISBN: 80-7020-102-9.
 • KOMÁREK, V., ZUMROVÁ, A. et al. Dětská neurologie. Vybrané kapitoly. Praha : Galén Praha a Karolinum, 2000, 195 s. ISBN 80-7262-081-9.
 • KOTAGAL, S. Základy dětské neurologie. Praha : Triton, 1996, 205 s. ISBN 80-85875-06-3d.
 • KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004, 281 s. ISBN 80-246-0654-2.
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha : Grada, 2005, 344 s. ISBN 80-247-1018-8.
 • KUSÁK, D. Zhodnocení současného stavu v oblasti konstrukce biomechanických protéz horních končetin. Brno : Fakulta strojního inženýrství, 2008. Bakalářská práce. 44 s.
 • KŘIVÁNEK, Z.,WILDOVÁ, R. a kol. Didaktila prvopočátečního čtení a psaní. Praha : PdF UK, 1998, 14 s. ISBN 80-86039-55-2.
 • LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: AVICENUM 1983, 224 s.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006, 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7367-433-5.
 • LESNÝ, I. Dětská neurologie. Praha : AVICENUM, 1980, 1985.
 • LESNÝ, I. Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologie. Praha : AVICENUM, 1972, 233 s.
 • LESNÝ, I., ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha : SPN, 1989, 229 s. ISBN 80-04-22922-0.
 • LOOSEOVÁ, A. C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha : Portál, 2001, 166 s. ISBN 978-80-7367-256-0.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha : Portál, 2003, 108 s. ISBN 80-7178-853-8.
 • MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha : GRADA, 2009, 223 s. ISBN 978-80-247-2630-4.
 • NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. et al. Neurologie. Praha : GALÉN 2002. ISBN 80-7262- 160-2.
 • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dítěte. Brno : Paido, 2000, 92 s. ISBN 8O-85931-86-9.
 • NOVOSAD, L. Kapitoly ze základů speciální pedagogiky. Somatopedie. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002, 79 s. ISBN 80-7083-563-X.
 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno : MU, 2005., 146 s. ISBN 80-210-3819-5.
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009, 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3.
 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno : MU, 2010, s. 150. ISBN 978-80-210-5266-6.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : MU, 2008, 180 s. ISBN978-80-210-4575-0.
 • PFEIFFER, J. Funkční hodnocení ruky u DMO a srovnání s jinými diagnózami. Přednáška na konferenci o DMO z roku 1993, Zámostí u Jičína.
 • POLÁŠKOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku. Brno : MU, 1994, 39 s.
 • PRŮCHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009, 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU 1997, 2000. 89 s. ISBN 80-210-1595-0.
 • RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. Olomouc : UP, 2002, 85 s. ISBN 80-244-0532-6.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika.Olomouc : UP 2006, 314 s. ISBN 80-244-1475-9.
 • ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha : GRADA, 2006, 603 s. ISBN 80-247-1049-8.
 • SIEGLER, R., DELOACHE, J. & Eisenberg, N. How Children develop. New York : Worth, 2003, 600 s. ISBN 1-57259-249-4.
 • SPÁČILOVÁ, H., ŠUBOVÁ, L. Příprava žáka na psaní. Rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání. Olomouc : PdF UP, 2004, 87 s. ISBN 80-244-0761-2.
 • STEHLÍK, A. Dítě s dětskou mozkovou obrnou v rodině. Praha : AVICENUM, 1977,1982.
 • SVOBODA, M. KREJČÍŘOVÁ, D. VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001, 2009., 791 s. ISBN 80-7178-545-8; 978-80-7367-566-0.
 • SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno : MU-PdF, 1997, 86 s. ISBN 80-210-1495-4.
 • ŠLAPAL, R. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2002, 35 s. ISBN 80-7315-017-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2008, 870 s. ISBN 978-80-7367-414 -4.
 • VÍTEK, J. Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno : Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-154-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Výtvarná výchova dětí předškolního a školního věku. Brno : IVZP, 1986, s. 92, tirážní znak 57-877-87.
 • VÍTKOVÁ, M. Speciální pedagogika v raném a předškolním věku se zřetelem na rozvoj výtvarných aktivit. Brno : CDVU, 1993, 144 s.
 • VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie. Brno : MU, 1998, 140 s. ISBN 80-210-1953-0.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno : Paido, 1999, 135 s. ISBN 80-85931-69-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Brno : Paido, 2006, 302 s. ISBN 80-7315-134-0.
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, Avicenum, 1993, 384 s. ISBN 80-85424-98-3.
 • VOKURKA. M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha : MAXDORF, 2000, 490 s. ISBN 80-85912-38-4.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.,
 • Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon

Internetové zdroje

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041