Přihlášení do IS MU


Níže naleznete odpovědi na často kladené dotazy týkající se autorského zákona. Všechny reakce na otázky vyučujících z řad Masarykovy univerzity byly pečlivě konzultovány s Právním odborem Rektorátu MU a lze je tedy považovat z právního hlediska za vyhovující.

Obecné otázky, majetkoprávní vztahy a citace

Jaká je zákonem předepsaná forma pro citaci?

Zákon žádnou specifickou formu citace nepředepisuje. Uvádí pouze, že je potřebné uvádět název díla, pramen a autora, jsou-li tyto údaje k dispozici. Doporučujeme proto tyto údaje uvádět způsobem obvyklým v daném oboru, pokud neexistuje žádná zvyklost, stačí tyto údaje uvést na viditelném místě.

Jsem povinen v případě užití cizího díla v rámci citace platit nějaké poplatky?

V případě citací není nutné platit žádné poplatky.

Můžete prosím zpřesnit, co znamená, že je dílo součástí sbírek MU?

Znamená to, že je majetkem MU, tzn. že např. publikace či DVD je v knihovně určité katedry, v některé z fakultních knihoven či v univerzitní knihovně.

Co je to „samotné užití díla“?

Uvedené spojení není terminus technicus, v daném kontextu se jím má na mysli, že jediným či hlavním důvodem pro citaci celého díla (v rámci jeho zpřístupnění studentům prostřednictvím Informačního systému) nemá být právě samotné zpřístupnění (tedy zjednodušení přístupu k dílu), nýbrž se jím musí sledovat určitý výukový cíl.

Jak poznám, že „MU má majetková práva na dílo“? Můžete uvést příklady děl, ke kterým MU majetková práva má?
  • Zaměstnanecká díla – k nim vykonává majetková práva MU, není-li sjednáno (v pracovní smlouvě či jiné smlouvě) se zaměstnancem jinak (§ 58 autorského zákona). Může tedy dílo užívat. Zda náhodou není se zaměstnancem sjednáno jinak by měl vědět nadřízený autora nebo vedoucí HS.
  • Školní díla (bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, seminární práce, klauzurní práce, odevzdané úkoly studenta) = dílo vytvořené studentem MU ke splnění studijních povinností na MU, může MU užít k výuce nebo vlastní vnitřní potřebě, nesmí však jít o užití za účelem hospodářského prospěchu (§ 35 odst. 3 autorského zákona). Neplatí pro počítačový program.
  • Kniha vydaná nakladatelstvím MU – obecně není dílem, k němuž MU vykonává majetková práva – ve většině případů má Nakladatelství MU licenci jen na tisk a distribuci knihy.

Zveřejnění vlastních autorských děl

Jak mohu zajistit, aby mi nebyly zcizeny rentgenové snímky, které zveřejňuji studentům ve studijních materiálech v ISu. Některé jsou vzácně zdařilé a z tohoto pohledu cenné (zejména pro mne).

To, jestli je rentgenový snímek považován za autorské dílo, záleží na mnoha okolnostech. Nejčastěji na něj ale není nahlíženo jako na autorské dílo a tudíž není chráněn autorským zákonem. Pokud však vyučující do rentgenového snímku doplní například popisky (třeba latinské názvy oblastí), umístí jej do své publikace a okomentuje, bude už na takový obrázek/schéma nahlíženo jako na autorské dílo a tudíž bude chráněno autorským zákonem.

Mohu moje vlastní učebnice šířit pod licencemi Creative Commons? Technici mne upozorňovali na možný problém kvůli zaměstnaneckému dílu. Děkuji za odpověď.

Zaměstnanecké dílo je dílo, k němuž vykonává majetková práva MU, není-li sjednáno (v pracovní smlouvě či jiné smlouvě) se zaměstnancem jinak (§ 58 autorského zákona). Pokud tedy učebnice vznikla ke splnění pracovních povinností – viz také § 58 Autorského zákona a čl. 7 Směrnice rektora č. 8/2009 o duševním vlastnictví, pak je MU oprávněna vykonávat k tomuto dílu majetková autorská práva, tzn. je oprávněna dílo užít.

Není to tedy autor, kdo rozhoduje o formě licence k šíření učebnice. Doporučujeme v tomto případě konzultovat možnosti šíření publikace s vedoucím hospodářského střediska pracoviště nebo s nadřízeným, který souhlas/nesouhlas vedoucího HS z(a)jistí.

Použití tištěných monografií a odborných článků

Mohu pro své studenty vkládat do studijních materiálů naskenované odborné články nebo části knih?

Tento postup lze zvolit pouze v režimu tzv. citační licence (viz výklad), za předpokladu, že budou splněny podmínky pro její užití (viz výklad, § 31 odst. 1 písm. c) AZ). Zejména tedy užití díla při vyučování nebo vědeckém výzkumu – tato podmínka je zařazením do studijních materiálů splněna. Dílo musí být užito pro ilustrační účel – užitím díla se tedy musí sledovat určitý cíl výuky, jediným cílem nemůže být samotné užití díla, tedy jeho vložení a zpřístupnění studentům – je vhodné nepřímo „odůvodnit“ užití díla, např. úvodem, zařazením do přednášky k určitému tématu apod. Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, název díla a pramen. Je třeba zajistit, aby přístup k dílu měli jen studenti daného předmětu, pro jehož vyučování je dílo užito, v nezbytně nutném rozsahu a po omezenou nezbytně nutnou dobu. Při splnění zákonných podmínek je právně v pořádku, pokud by bylo studentům umožněno tyto texty nebo jejich části tisknout. Ve složitých případech doporučujeme vyučujícím MU kontaktovat Právní odbor RMU.

Mohu při přednášce ve své prezentaci ve formátu PowerPoint nebo e-learningového kurzu použít díla cizích autorů? Za jakých podmínek?

PowerPoint prezentace nebo interaktivní kurz je samostatným dílem, do kterého můžete v rámci citační licence zapracovat části jiných děl. Je nutno pamatovat na podmínku odůvodněnosti a na podmínku ilustračního účelu. Není proto možné kupříkladu přehrávat v pozadí hudbu, která se nijakým způsobem nevztahuje k obsahu prezentace nebo nepomáhá lepší ilustraci. Je potřeba nezapomínat, že podmínkou citační licence je uvést (je-li to možné) jméno autora, název díla a pramen (viz výklad).

Mohu v interaktivním studijním materiálu uvádět hypertextové odkazy (linky) na cizí stránky chráněné copyrightem?

Tento postup je zcela legální a nic mu nebrání.

Mohu dílo převést do digitální podoby? Jak mohu dále s digitální kopií díla nakládat?

Pokud se jedná o výhradně osobní potřebu (např. kvůli soukromému studiu), lze dílo digitalizovat libovolným způsobem. Veřejně šířit digitalizovaná díla lze pouze za podmínek stanovených zákonem, například v rámci citace nebo za použití knihovní licence (viz výklad).

Mohu cizí dílo upravit takovým způsobem, aby bylo vnímatelné zdravotně postiženými studenty? Jakým způsobem pak mohu s takto upraveným dílem nakládat?

Podmínky pro upravování děl tímto způsobem jsou stanoveny v § 38 Autorského zákona tzv. licencí pro zdravotně postižené. Na základě těchto ustanovení můžete upravit autorské dílo způsobem odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a takto upravené dílo dále šířit. Zásadní podmínkou je však nevýdělečnost šíření takto upraveného díla.

Je možné naskenovat knihu/učebnici, která je v knihovně fakulty a autorem je zaměstnanec MU, příp. knihu vydalo Nakladatelství MU, a umístit ji do studijních materiálů v IS MU pro studenty předmětu k prohlížení, vytištění a stažení. Je nutný souhlas autora či Nakladatelství MU?

Jde-li o zaměstnanecké dílo (tedy autor je zaměstnancem MU a dílo bylo vytvořeno ke splnění pracovních povinností – viz také § 58 Autorského zákona a čl. 7 Směrnice rektora č. 8/2009 o duševním vlastnictví), pak je MU oprávněna vykonávat k tomuto dílu majetková autorská práva, tzn. je oprávněna dílo užít a tedy i knihu naskenovat a umístit ji do studijních materiálů v IS MU, a to i do předmětu, který nevyučuje autor. Souhlas autora učebnice ani Nakladatelství MU k tomu nutný není. Je vhodné ověřit, zda MU neposkytla výhradní licenci třetí osobě, např. jinému nakladatelství.

Nejde-li o zaměstnanecké dílo, potom záleží na konkrétní úpravě práv k dílu, např. licenční smlouvou nakladatelskou apod.

Je možné v rámci citační licence ve studijním materiálu zpřístupnit studentům celou knihu v případě, že jde o beletrii, tedy knihu, kde nelze jednoduše vybrat jen část knihy? Je nutná pro ilustrační účel celá.

Tento postup obecně nelze doporučit. Pokud kniha není v knihovním fondu, nejlepší cestou by bylo vložit knihu do knihovního fondu (tedy ji fakultě darovat či prodat) a potom ji studentům zpřístupňovat formou e-výpůjčky.

Aby bylo možno zpřístupnit celou knihu, musela by být při výuce užita pro ilustrační účel. To si lze představit jen v případě jejího zařazení do jiného obsáhlého celku, který by obstál i sám o sobě. Zároveň by musel být omezen okruh osob, které by k ní měly přístup (jen studenti daného předmětu), omezena doba přístupu (na nezbytně nutnou dobu). Je na zodpovědnosti vyučujícího, aby zvážil, zda zpřístupňuje studijní materiál (tedy dílo, k němuž nemá práva) nebo využívá dílo pro ilustraci výuky, a zda by toto tvrzení uměl obhájit u případného soudního řízení.

Jak mám prosím citovat anatomické schéma, které jsem upravil tak, že jsem zrušil původní popisky, přeložil je a umístil na něj české popisky místo původních, přičemž jej chci zpřístupnit studentům?

Pokud ty popisky jsou opravdu integrální součástí toho schématu (není to např. seznam označený písmeny nebo čísly na jiné stránce), tak by to byl zásah do původního díla s veškerými důsledky a v takovém případě je nezbytný souhlas držitele autorských práv.

Mohu převést do ISu do odpovědníků testy ze zakoupené učebnice, aniž bych je citovala? Pokud bych uvedl citaci, zjistí studenti zdroj testů, obstarají si k testům klíč a testování se pak mine účelem i účinkem.

Nedoporučujeme převádět do odpovědníků testy, pokud k takovému užití nemá vyučující souhlas držitele práv k dané učebnici. Pokud vyučující souhlas má, měl by testy citovat.

Jaký postih mi hrozí, pokud studentům zpřístupním v ISu celou naskenovanou knihu?

Pokud primárně vycházíme z toho, že toto zpřístupnění bylo neoprávněné, tak těch možností je hned několik:

  • pracovně právní postih za porušení povinností zaměstnance MU,
  • soukromoprávní (autorskoprávní) žaloba především s možným rozsudkem o náhradě škody způsobené držiteli autorských práv,
  • případně i trestní stíhání za porušování autorských práv.

Použití audiovizuálních děl a fotografií

Když MU zakoupí film na DVD, může šířit tento film a zpřístupnit studentům v Informačním systému?

Tento film je možné legálně zpřístupnit studentům vybraných předmětů za účelem jejich soukromého studia, avšak pouze za podmínky, že by bylo studentům znemožněno pořídit si kopii tohoto filmu do svého počítače.

A je možné zpřístupňovat pouze úryvky takového filmu?

Úryvky takového filmu zpřístupňovat možné je za podmínek tzv. citační licence, tedy v případě, že tyto úryvky zařadíte do svého díla (například interaktivní osnovy) a řádně uvedete autora, název díla a pramen. Na tomto místě je nutno zdůraznit požadavek zákona na užití „v odůvodněné míře“ a způsobem, jímž nejsou „nepřiměřeně dotčeny práva autora“.

Mohu v rámci výuky promítnout svým studentům film nebo jeho část? Má relevanci skutečnost, zda se jedná o nahrávku v mém osobním vlastnictví nebo ve vlastnictví MU?

V rámci vyučování můžete pro ilustrační účel svým studentům promítnout i film, který není součástí sbírek MU. Pokud je DVD nebo videokazeta s filmem ve vlastnictví (součástí sbírek) MU, lze studentům umožnit, aby si v prostorách univerzity na zařízeních univerzity daný film přehráli.

Mohu studentům přehrát video, které jsem si „nahrál“ z televize nebo „stáhl“ z internetu? Za jakých podmínek?

V rámci citační licence můžete pro ilustrační účely přehrát část jakéhokoli díla, které již bylo zveřejněno, bez ohledu na jeho původ. Odpovědnosti za případné porušení zákona při pořizování videa se ale odvoláním na citační licenci nezbavíte.

Chtěl bych si stáhnout video ze serveru YouTube či BBC, na stránkách YouTube a BBC není přímo uvedeno tlačítko ke stažení. Je v pořádku, pokud si videa stáhnu pomocí libovolného programu z internetu (např. YouTube Downloader) a zpřístupním jej studentům předmětu ve studijních materiálech v IS MU?

Není-li dílo dáno k dispozici, tedy není-li „uvedeno tlačítko ke stažení“, bylo by stažení díla pořízením záznamu audiovizuálního díla dle § 30 odst. 3 AZ, a tedy nezákonným užitím. Skutečnost, že je něco vystaveno na internetu automaticky neznamená, že je možné bez dalšího toto dílo užít, tedy např. stahovat. Pokud nedojde k uzavření licenční smlouvy, třeba i prostřednictvím tzv. volné licence, je dílo ze zákona chráněno. Vhodnější postup, i když také ne naprosto ideální, je místo stažení díla uvést odkaz na webovou stránku s dílem.

Zpřístupnit dílo na IS MU je možno pouze za splnění podmínek citační licence (viz výklad). Odpovědnosti za případné porušení zákona při pořizování videa se ale odvoláním na citační licenci nezbavíte.

Vlastním knihy a filmy, které nejdou v ČR vůbec zakoupit. Některé jsou staré, některé novější, ale vůbec se u nás neprodávají. Vztahuje se na takové případy nějaká výjimka a mohu studentům takové knihy a filmy vložit do ISu?

Zejména za situace, že se jedná o publikace, které jsou ve Vašem osobním vlastnictví, je to pro výukové účely těžko řešitelné. Volné užití pro soukromé potřeby podle § 30 AutZ nepřipadá v úvahu, protože ten účel není soukromý, a určité relevantní výjimky podle § 37 AutZ se zase týkají vysokých škol, jejich knihoven a půjčování těchto děl (na což vložení publikací v soukromém vlastnictví pedagoga nelze rozumně aplikovat). Proto z hlediska obsahu díla by bylo možné použít maximálně citaci podle § 31 odst. 1 písm. c) AutZ, ale to řeší jen obsah toho díla, nikoliv formu jeho vydání.

Pro výuku v geografii používám v prezentacích pro ilustraci velké množství fotografií z různých částí Země, které stahuji z Google, Google Earth apod. U většiny fotografií autoři nejsou uvedeni, na Google Earth jsou uveřejňovány fotografie v oddíle Panoramio, kam je vkládají lidé z celého světa. K fotografiím se autoři sami uvádějí např. jako: pim69, js., haloween atd. Jak tedy používat takové fotografie? Je nutné je všechny citovat? Jedná se i o stovky fotografií v jednom předmětu. Navíc mi připadá hloupé psát jako autora do vážně míněné prezentace například pod názvem zmíněného „haloweena“.

Podle zákona je potřebné uvádět název díla, pramen a autora, jsou-li tyto údaje k dispozici. V tomto případě je autor uveden, i když pod přezdívkou, je tedy potřeba jej citovat.


Základní informace a výklad autorského zákona

Autorský zákon – informace

Přednáška na téma Užití cizího díla ve výuce vedená JUDr. Matějem Myškou, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU.

Užití cizího díla ve výuce

V případě nejasností či dalších otázek týkajících se problematiky užívání děl jiných autorů mohou studenti a pracovníci MU kontaktovat servisní středisko, e-techniky nebo Právní odbor RMU.

Servisní středisko pro e-learning