Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Autorský zákon – Často kladené otázky

Níže naleznete odpovědi na často kladené dotazy týkající se autorského zákona. Otázky a odpovědi jsou ovšem zobecněné a typizované a nelze je automaticky aplikovat na obdobné situace – každý případ má svá skutková specifika, a proto je v případě pochybností vhodné konzultovat situaci nejprve s příslušnou kontaktní osobu pro duševní vlastnictví na daném hospodářském středisku a e-techniky, kteří v komplikovanějších případech zajistí součinnost s PrO RMU.

Odpovědi na další často kladené otázky týkající se autorského práva naleznete např. i na webových stránkách Centra pro transfer technologií. Pro obecný výklad autorskoprávních otázek spojených s užíváním cizích děl ve výuce viz stránku „Autorský zákon – užívání cizích děl ve výuce“.

Seznam kontaktních osob pro duševní vlastnictví na jednotlivých hospodářských střediscích je dostupný na https://www.ctt.muni.cz/dusevni-vlastnictvi/kontaktniosoby.

Vlastní díla

Jsem zaměstnanec univerzity; jak můžu nakládat s prezentacemi, které vytvořím pro účely výuky?

Prezentace pro výuku jsou zpravidla autorským dílem, jehož autorem je zaměstnanec. K zaměstnaneckým dílům obecně dle § 58 AutZ vykonává majetková práva zaměstnavatel, tedy Masarykova univerzita. Specificky je výkon práv k zaměstnaneckým dílům upraven v čl. 17 Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU, který stanoví, že o nakládání s dílem rozhoduje vedoucí hospodářského střediska (např. fakulty). Jedinou výjimkou, kdy o nakládání s dílem může rozhodovat sám zaměstnanec-autor, jsou odborné články do časopisů a sborníků. Vnitřní normy jednotlivých hospodářských středisek (např. směrnice děkana) mohou ovšem stanovit odlišný režim. Prakticky to pak např. znamená, že prezentaci vytvořenou pro výuku na MU nelze bez souhlasu vedoucího hospodářského střediska užít např. při výuce na jiné vysoké škole. K možnostem, jak užít cizí díla v prezentaci viz více v sekci „Užívání cizích děl“.

Mohu svoje vlastní díla šířit pod veřejnými licencemi Creative Commons?

Otevřený režim k vědeckým publikacím (Open Access) je ve své právní výkonem majetkových autorských práv. Postupovat je tak potřeba v souladu s čl. 17 Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU, Směrnicí MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl a příslušných vnitřních předpisů daného hospodářského střediska (fakulty). Primárně je otevřený přístup k zaměstnaneckým dílům realizován pomocí Repozitáře zaměstnaneckých děl Informačního systému IS MU. U děl zaměstnaneckých, u kterých byl ponechán výkon majetkových práv zaměstnancům (tj. díla určená k publikaci v odborných časopisech a sbornících), tak zaměstnanec v zásadě může učinit. Musí si ale zajistit příslušná práva u vydavatele časopisů a sborníků. Pokud tedy uzavře výhradní a výlučnou licenční smlouvu s vydavatelstvím, již tak nemůže realizovat otevřený přístup, neboť k tomu není oprávněn. V případě ostatních děl (prezentace, učební texty, skripta) rozhoduje o takovém zveřejnění v režimu Open Access obecně děkan, v souladu se Směrnicí MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl a příslušným vnitřním předpisem. K veřejným licencím obecně viz PDF dokument „Licence CC a praktické důsledky“.

Užívání cizích děl

Jaká je zákonem předepsaná forma pro citaci?

Autorský zákon nestanovuje specifickou formu, jakou mají být zapsány potřebné údaje, tj. název díla, pramen a autora. Doporučujeme proto tyto a další doplňující údaje uvádět způsobem obvyklým v daném oboru (např. dle normy ČSN ISO 690:2011).

V případě publikování odborných textů pak tyto náležitosti zpravidla stanovuje příslušný vydavatel. K jednoduššímu generování bibliografických citací využít příslušné citační manažery (jako např. www.citace.com, Zotero a další), kde je však nutno vždy dbát na náležitou kontrolu generovaných údajů. Citovat je nutno i jiná díla, než pouze literární a vědecká, tedy např. audiovizuální.

Jsem povinen v případě citování cizího díla platit nějaké poplatky?

Zákonná citační licence je bezúplatná (§ 31 AutZ) – při splnění zákonných podmínek tedy není nutno platit žádné poplatky.

Mohu v interaktivním studijním materiálu uvádět hypertextové odkazy (linky) na cizí díla (videa, fotografie, texty)?

Problematika linkování je extrémně komplexní, a to zejména z důvodu extenzivní judikatorní činnosti Soudního dvora Evropské unie, a také národních soudů. Klíčové je posouzení, zda se jedná nebo nejedná o tzv. „sdělování veřejnosti“ – tedy, jestli je příslušné užití díla relevantní z hlediska autorského práva. Trefně situaci shrnul český Ústavní soud:

„[…] lze identifikovat čtyři různé situace, které mohou nastat při odkazování na chráněná díla dostupná na internetových stránkách. V prvním případě jde o odkazování na díla oprávněně zveřejněná na odkazované stránce, kdy nejde o sdělování díla […]. V druhém případě jde o odkazování na chráněná díla neoprávněně zveřejněná na příslušné internetové stránce, která jsou však pro stejnou veřejnost oprávněně zveřejněná na jiné internetové stránce; ani v tomto případě nejde o sdělování díla. Ve třetím případě jde o odkazování na chráněná díla neoprávněně zveřejněná, která ani nejsou oprávněně zveřejněna jinde, odkazování je však prováděno nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl. Ani v tomto případě nejde o sdělování veřejnosti. Pokud je však na internet odkaz na chráněné dílo, které nebylo oprávněně na internetu sděleno veřejnosti, vložen osobou, která ví nebo mohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl a nemá k tomu souhlas vykonavatele majetkových práv autorských, jde o neoprávněné sdělování veřejnosti ve smyslu směrnice. Byl-li pak takový odkaz zveřejněn za účelem dosažení zisku, vědomost o protiprávní povaze zveřejnění díla je presumována.“
Co z toho plyne? Odkazujte na díla pouze oprávněně (oficiálně) zveřejněná – typicky např. do Masarykovou univerzitou licencovaných databází. Díla zveřejňovaná na file-hostingových serverech typu uloz.to s velkou mírou pravděpodobnosti nejsou oprávněně zveřejněná.

Mohu dílo převést do digitální podoby? Jak mohu dále s digitální kopií díla nakládat?

Pokud se jedná o výhradně osobní potřebu (např. kvůli soukromému studiu), lze dílo digitalizovat libovolným způsobem. Veřejně šířit digitalizovaná díla lze pouze za podmínek stanovených zákonem, tedy při splnění podmínek příslušných zákonných licencí (citační licence) nebo se souhlasem vykonavatele majetkových práv.

Je možné v rámci citační licence ve studijním materiálu zpřístupnit studentům celou knihu v případě, že jde o beletrii, tedy knihu, kde nelze jednoduše vybrat jen část knihy? Je nutná pro ilustrační účel celá.

Tento postup jednoznačně nelze doporučit, neboť takové zpřístupnění de facto supluje autorizovanou distribuci, a je tedy v rozporu s běžným způsobem užití díla. Při porušení požadavků, které na užití výjimek a omezení klade třístupňový test, proto nelze shledat takové počínání za právně v pořádku.

Mohu cizí dílo upravit takovým způsobem, aby bylo vnímatelné zdravotně postiženými studenty? Jakým způsobem pak mohu s takto upraveným dílem nakládat?

Licence pro osoby se zdravotním postižením je upravena v § 39, 39a a 39b AutZ. Na základě těchto ustanovení lze dílo rozmnožit zvláštní technikou (např. Braillovým písmem) a takovou rozmnoženinu dále nekomerčně rozšiřovat a sdělovat veřejnosti, tedy dále šířit. Dostupnost studijních materiálů v adekvátních formátech zajišťuje Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky.

Je možné naskenovat učebnici, jejíž autorem je zaměstnanec MU, a umístit ji do studijních materiálů v IS MU pro studenty předmětu k prohlížení, vytištění a stažení?

Jde-li o zaměstnanecké dílo (autor je zaměstnancem MU a dílo bylo vytvořeno ke splnění pracovních povinností – vizte § 58 Autorského zákona a čl. 17 Směrnice č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU), pak je MU (pokud nebylo s autorem dohodnuto specificky jinak) oprávněna vykonávat k tomuto dílu majetková autorská práva, tzn. je oprávněna dílo užít, a tedy i knihu naskenovat a umístit ji do studijních materiálů v IS MU, a to i do předmětu, který nevyučuje autor. Souhlas autora učebnice k tomu obecně nutný není. O takovém užití díla rozhoduje příslušný vedoucí hospodářského střediska, resp. jím pověřená osoba.

Je možné naskenovat učebnici, kterou vydalo nakladatelství MU, a umístit ji do studijních materiálů v IS MU pro studenty předmětu k prohlížení, vytištění a stažení?

Dílo vydané nakladatelstvím MU automaticky není dílem zaměstnaneckým, ani k němu MU nevykonává majetková práva nad rámec toho, co bylo sjednáno v licenční smlouvě. K ověření, zda je tedy takto možno dílo užít, bude nutno konzultovat příslušnou licenční smlouvu, která je dostupná na Nakladatelství MU. Zpravidla se ale taková možnost užití v licenčních smlouvách nesjednává.

Mohu převést do ISu do odpovědníků testy ze zakoupené učebnice, aniž bych je citovala? Pokud bych uvedl citaci, zjistí studenti zdroj testů, obstarají si k testům klíč a testování se pak mine účelem i účinkem.

Testovou baterii lze považovat za autorské dílo. Užít je tedy lze pouze na základě souhlasu jejich autora (může se např. jednat o testy dostupné pod veřejnou licencí nebo je v příslušné učebnici přímo výslovně stanoveno, že tato část je určena k rozmnožování) nebo na základě citační licence. V posledním případě ale nelze užít test jako celek. Podmínkou citační licence je uvádění příslušných informací. Bez toho se jedná o užití neoprávněné, jak stanoveno výše.

Jak mám prosím citovat anatomické schéma, které jsem upravil tak, že jsem zrušil původní popisky, přeložil je a umístil na něj české popisky místo původních, přičemž jej chci zpřístupnit studentům?

Obecně do díla nelze zasahovat. Stejně tak překlad je užitím díla. K popsanému jednání je tedy nutný souhlas nositele autorských práv – ten může být ale udělen i ve formě tzv. veřejné licence (typicky Creative Commons).

Jaký postih mi hrozí, pokud studentům zpřístupním v ISu celou naskenovanou knihu?

Pokud primárně vycházíme z toho, že toto zpřístupnění bylo neoprávněné, tak těch možností je hned několik:

 • pracovně právní postih za porušení povinností zaměstnance MU,
 • soukromoprávní (autorskoprávní) žaloba především s možným rozsudkem o náhradě škody, resp. vydání bezdůvodného obohacení autorovi (případně vykonavateli autorských práv majetkových),
 • případně i trestní stíhání za porušování autorských práv.
Mohu při přednášce ve své prezentaci užít díla cizích autorů? Za jakých podmínek?

Frontální výuka je typickým příkladem vyučování ve smyslu § 31 odst. 1 písm. c) AutZ. V prezentaci, která je autorským dílem, lze na základě této citační licence užít díla cizích autorů. Je ale nutno pamatovat na podmínku nekomerčního charakteru, odůvodněné míry a na podmínku ilustračního účelu. Do prezentace tak nelze např. vložit celou naskenovanou knihu. Dále je nutno uvádět (je-li to možné) jméno autora, název díla a pramen. Alternativně lze užít i tzv. „otevřený obsah“, tedy otevřené výukové materiály dostupné pod některou z „veřejných licencí“.

Mohu v e-learningovém kurzu ve své prezentaci užít díla cizích autorů? Za jakých podmínek?

Lze-li považovat e-learningový kurz za vyučování, pak ano a za podmínek citační licence dle § 31 odst. 1 písm. c) AutZ (odůvodněná míra, nekomerční charakter, ilustrační účel, uvedení informací o díle, tedy minimálně název díla, autora a pramen). Aktuálně ale ještě nebyl e-learning soudně potvrzen jako forma vyučování. Zatímco kurzy, kdy přednášky „live“ probíhají online, bezesporu budou vyučováním, lze mít pochybnosti o tom, zda se v případě studijních e-learningových opor jedná o vyučování. V takovém díle lze citovat pouze výňatky cizích děl dle citační licence dle § 31 odst. 1 písm. a) AutZ.

Co vše lze považovat za vyučování a co již ne?

Citační licence operuje s pojmem vyučování. Moderní technologie a možnosti, které určitým způsobem ovlivnily výuku i kvůli hrozbě pandemie, otevřely debatu, co vše lze tedy považovat za vyučování, při kterém lze uplatňovat výjimku z autorského zákona. Pokusíme se vysvětlit na příkladech, co lze považovat za vyučování. Je vhodné se v konkrétních případech raději poradit s právníky na Právním odboru RMU.

Ve všech případech je nutné uvádět autora, název díla a pramen. Je nutné nepoužívat dílo způsobem, který by byl v rozporu s běžným užitím díla a byly by tím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

 1. Promítání filmové ukázky či hudebního díla přímo na hodině v učebně:
  • Je možné promítat ukázky děl při výuce dle §31 odst. 1 písm. c) AZ. Je nezbytné zachovat ilustrační účel (souvislost s vyučovanou látkou a její demonstrace).
 2. Sledování celého filmu v IS MU (zabezpečený režim) za domácí úkol a sepsání komentáře do diskuzního fóra, kde se učitel vyjadřuje a hodnotí studenty:
  • Pokud se jedná o ukázku filmu, který je součástí fondu, MU, lze zpřístupnit terminálově v prostorách MU bez možnosti zkopírování studenty. Lze uvést odkaz na dílo, které je volně a legálně dostupné jinde na internetu. Dílo by mělo být zabezpečené a přístupná pouze nezbytně nutná část. Je nutné zachovat ilustrační účel a dílo by mělo být součástí online vyučování. Vždy je nezbytné ověřit povahu zdroje a nešířit nelegální zdroje.
 3. Spuštění celého filmu v interaktivní osnově předmětu, který je vyučován pouze e-learningovou formou:
  • Zde lze e-learning považovat za vyučování, dále viz bod 2.
 4. Pokud vyučující požádá studenty, aby si pustili film (v interaktivní osnově) v době, kdy probíhá setkání přes videokonferenční software:
  • Jedná se o vyučování, dále viz bod 2.
 5. Spuštění filmové ukázky jako doplňkového studijního materiálu bez návaznosti na hodnocení či úkoly:
  • Zde se již nejspíše nebude jednat o vyučování, nicméně e-learningová osnova bude považována za dílo dle AZ, tedy lze uvedení ukázky charakterizovat jako „malou citaci“ dle 31 odst. 1 písm. c), tudíž viz předchozí body.
Je možné v interaktivní osnově citovat úryvky filmu?

I díla audiovizuální lze za podmínek citační licence dle § 31 odst. 1 písm. a) AutZ citovat. Je ale nutno pamatovat na podmínku nekomerčního charakteru, odůvodněné míry a na podmínku ilustračního účelu. Do prezentace či interaktivní osnovy tak nelze např. vložit celý film či celou knihu, ale pouze úryvky. Je nezbytné zabezpečit citovaný úryvek proti stažení. Dále je nutno uvádět (je-li to možné) jméno autora, název díla a pramen.

V prostorách MU je možné zpřístupňovat (celá) díla z fondu MU za předpokladu, že je zamezeno možnosti díla okopírovat studenty.

Mohu v rámci výuky promítnout svým studentům film nebo jeho část?

V rámci vyučování můžete pro ilustrační účel svým studentům promítnout i film, který není součástí sbírek Masarykovy univerzity za podmínek citační licence dle § 31 odst. 1 písm. c) AutZ (odůvodněná míra, nekomerční charakter, ilustrační účel, uvedení metadat o díle).

Chtěl bych, aby se studenti v rámci domácí přípravy seznámili s videem, které je dostupné na YouTube. Jaký je správný postup?

Obecně je možno na oprávněně zveřejněná díla odkazovat formou hypertextového odkazu. Stejně tak je možno oprávněně zveřejňovaná díla do studijních materiálů zanést pomocí embeddovaného odkazu, tj. se zobrazením videa ve studijních materiálech. Problematické je posuzování oprávněnosti prvotního zveřejnění – lze tedy doporučit, aby nebylo odkazováno na díla, která jsou na těchto platformách zpřístupněna zjevně protiprávně (YouTube a obdobné platformy zpravidla nejsou využívány jako autorizované distribuční kanály pro kinematografická díla).

Vlastním knihy a filmy, které nejdou v ČR vůbec zakoupit. Některé jsou staré, některé novější, ale vůbec se u nás neprodávají. Vztahuje se na takové případy nějaká výjimka a mohu studentům takové knihy a filmy vložit do ISu?

Ne, žádná taková výjimka či zákonná licence není v ČR upravena, dané chování by tak bylo v rozporu s právem. Z hlediska užití díla je možno z něj maximálně citovat podle § 31 odst. 1 písm. a) či b) AutZ. Tato díla ale lze darovat knihovně, která je může za podmínek stanovených v § 37 AutZ zpřístupnit studentům.

Pro výuku v geografii používám v prezentacích pro ilustraci velké množství fotografií z různých částí Země, které stahuji z Google, Google Earth apod. U většiny fotografií autoři nejsou uvedeni, na Google Earth jsou uveřejňovány fotografie v oddíle Panoramio, kam je vkládají lidé z celého světa. K fotografiím se autoři sami uvádějí např. jako: pim69, js., haloween atd. Jak tedy používat takové fotografie? Je nutné je všechny citovat? Jedná se i o stovky fotografií v jednom předmětu. Navíc mi připadá hloupé psát jako autora do vážně míněné prezentace například pod názvem zmíněného „haloweena“.

Podle zákona je potřebné uvádět název díla, pramen a autora, jsou-li tyto údaje k dispozici. V tomto případě je autor uveden, i když pod přezdívkou, je tedy potřeba jej citovat.


Základní informace a výklad autorského zákona

Autorský zákon – informace

Přednáška na téma Užití cizího díla ve výuce vedená JUDr. Matějem Myškou, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU.

Užití cizího díla ve výuce

V případě nejasností či dalších otázek týkajících se problematiky užívání děl jiných autorů mohou studenti a pracovníci MU kontaktovat servisní středisko, e-techniky nebo Právní odbor RMU.

Servisní středisko pro e-learning