Přihlášení do IS MU

Plnění projektu

Aktivity v projektu

Složení týmů

Programový rámec projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Prioritní osa: 2.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0468

Financování: ESF a státní rozpočet České republiky

Období řešení: 6/2009 až 5/2012

Řešitel projektu: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Brandejsová

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na inovaci předmětů s podporou IT – tvorbu elektronických opor výuky. V rámci projektu budou vzděláváni pedagogové, pracovníci MU, studenti a budována potřebná infrastruktura. Budou realizovány vzdělávací aktivity (školení: individuální, hromadná, elektronická a telefonická; prezentace vzdělávacích materiálů a zkušeností) a poskytnuta uživatelská podpora pracovníkům MU tak, aby ve výsledku došlo k plánovaným inovacím studijních oborů nebo předmětů. Současně se projekt zaměřuje na zvyšování ICT gramotnosti učitelů, pracovníků MU a jejich dovednosti zvládnout pokročilou inovaci studijních oborů s podporou ICT, neboť inovace předmětů na MU souvisí se správou předmětů prostřednictvím informačního systému pro podporu výuky a studia (IS MU). Správa předmětů v IS MU zahrnuje jak administrativu výuky, tak obsahovou stránku výuky, e-learning (testy, elektronické materiály, osnovy, diskusní fóra, ankety, elektronické hodnocení, odevzdávárny úloh, rozpisy studentů aj.) a multimédia (interaktivní, textové, audiovizuální aj. materiály).

Cíle projektu

Hlavním cílem je inovovat studijní předměty na MU, zavést do výuky nové prvky (především e-learning a multimédia) a zaměřit se na vzdělávání pedagogů, pracovníků na MU. Úkolem je vytvořit systém vzdělávání cílové skupiny – pracovní týmy techniků, kteří se budou podílet na inovaci předmětů, zvyšování IT gramotnosti uživatelů a tvorbě vzdělávacích materiálů.

Klíčové aktivity projektu

V první fázi realizace projektu je aktivita soustředěna na vytvoření týmů techniků. Dalšími klíčovými aktivitami jsou realizace vzdělávacích aktivit a zvyšování ICT gramotnosti pedagogů a administrativních pracovníků MU v IS MU. Strategie rozvoje elektronické výuky je v průběhu realizace projektu určována průběžným vyhodnocováním a analýzou situace na fakultách. Ve spolupráci techniků a pedagogů jsou inovovány předměty a vytvářeny multimediální vzdělávací materiály.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci, pracovníci zajišťující podporu výuky, pracovníci pracující s aplikacemi v IS MU pro podporu studia, studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů MU.

Projektový tým

Realizační tým projektu tvoří tým techniků, který poskytuje vzdělávací služby a zajišťuje uživatelskou podporu při inovaci výuky. Dále tým techniků specializovaných na vývoj výukových multimédií, koordinátoři týmů a metodik.

Informace pro učitele a studenty MU

Vzhledem k tomu, že projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je jeho nedílnou součástí i zajištění průkazné evidence aktivit a podpořených osob. Proto mají technici za povinnost fotograficky dokumentovat každou prezentaci pro vyučující či studenty, zajišťovat podpisy zúčastněných osob a uvádět prvky povinné publicity na všech vytvořených materiálech. Tyto údaje o podpořených osobách (studentech, vyučujících, pracovnících) budou zasílány na MŠMT. Realizační tým projektu předem děkuje za pochopení a vstřícnost při zajištění této průkazné evidence.

Vzhledem k financování projektu technici nemohou s vyučujícími spolupracovat na projektech, které jsou hrazeny z jiných zdrojů (grant, FRVŠ, aj.).


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logolink OP VK

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ