Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

Plnění projektu
Programový rámec projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Prioritní osa: 2.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0041

Financování: ESF a státní rozpočet České republiky

Období řešení: 6/2012 až 5/2015

Řešitel projektu: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Andrea Pavliňáková

Popis projektu

Projekt se soustředí na tvorbu interaktivních a multimediálních opor pro výuku. Jednotlivé opory budou vytvářeny Centrem interaktivních a multimediálních studijních opor (dále jen Centrem) sídlícím na Fakultě informatiky. Vytvořené opory v podobě výukových pomůcek, webů, animací, schémat aj. zkvalitní výukový proces a dojde k inovaci studijních programů / oborů / jednotlivých předmětů. Služby Centra budou poskytovány napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity a všechny vytvořené materiály budou zpřístupňovány prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), který slouží na administraci nejen studia a kurzů, ale také jako e-learningový portál shromažďující studijní opory. Pracovníci Centra budou opory tvořit na základě zadaných podkladů od pedagogů.

V rámci projektu budou realizovány také vzdělávací aktivity (individuální a hromadná školení, workshopy), které budou zaměřeny na zvyšování IT gramotnosti pedagogů, pracovníků i studentů. Uživatelé se naučí používat nejen jednotlivé vytvořené opory a manipulovat s nimi, ale pochopí celý koncept Informačního systému a zorientují se ve využívání všech jeho aspektů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit ve spolupráci s učiteli nové interaktivní a multimediální studijní opory (weby, prezentace, elektronické výukové studijní opory s animacemi, videi, audii, schématy a obrázky) a zavést je do výuky prostřednictvím inovovaných předmětů.

Je plánováno vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků MU v oblasti ICT. Jelikož budou opory zveřejňovány v Informačním systému Masarykovy univerzity, část školení se zaměří na podporu jeho využívaní. V rámci projektu budou pracovníci poskytovat podporu pedagogům, pracovníkům a studentům.

Bude se mnohem více rozvíjet spolupráce mezi Fakultou informatiky a pracovišti na všech fakultách Masarykovy univerzity, zejména je cílem podpora sdílení zkušeností a dobrých praktik s elektronickou výukou.

Klíčové aktivity projektu

Hlavní klíčovou aktivitou bude vytvoření interaktivních a multimediálních studijních opor. Pedagog dodá technikům podklady ke zpracování a osnovu připravované opory, technici vytvoří studijní oporu a zavedou ji do Informačního systému. Pedagog poskytuje technikům průběžné konzultace a pomáhá s testováním vytvořených opor. Za tuto činnost bude finančně odměněn. Dále bude pozornost věnována vzdělávání pedagogů, pracovníků a studentů v oblasti IT a ve studijních a e-learningových agendách.

Sdílení a předávání zkušeností v oblastech ICT ve výuce, trendů v elektronické podpoře výuky a v nejúčinnějších metodách výuky bude probíhat prostřednictvím konferencí, školení, prezentací a seminářů.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci, pracovníci zajišťující podporu výuky, pracovníci pracující s aplikacemi v IS MU pro podporu studia, studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů MU.

Pedagogové budou mít díky podpoře ze strany Centra (prostřednictvím nových studijních opor názorně vysvětlujících látku; prostřednictvím zaškolení v oblasti IT) možnost inovovat předměty, zlepšit jejich kvalitu a zefektivnit samotný proces výuky. Studenti pocítí zlepšení komfortu ve výuce (podpora distančních, smíšených i prezenčních kurzů za přítomnosti množství elektronických materiálů s multimediálními a interaktivními prvky). Zlepší se příprava studenta do jednotlivých hodin i přímo na zkoušky.

Projektový tým

Projektový tým tvoří technici – pracovníci Centra interaktivních a multimediálních opor, kteří vytvářejí studijní opory a poskytují školení a podporu uživatelům.


logolink OP VK