Přihlášení do IS MU

Co je Slovník pojmů

Prostředek, jak dát studentům k dispozici pojmy a jejich vysvětlení ve webové obálce, která umožňuje i jednoduché vyhledávání. Jednotlivé pojmy lze navíc i provázat mezi sebou, nebo také doplnit o obrázky, odkazy či animace. Vyzkoušejte si níže slovník, který obsahuje pojmy týkající se servisního střediska a e-learningu.

K čemu je Slovník pojmů dobrý

Slovník pojmů je dobrým doplňkem studijních materiálů, studenti mohou mít slovník ve studijních materiálech vždy k dispozici, aby si rychle a jednoduše vyhledali pojem, kterému nerozumí. Lze přiložit i odkaz na tiskovou verzi.

Lze si nechat zpracovat i obyčejné slovníky?

Kromě slovníku pojmů je možné jednoduše připravit šablonu pro klasické dvojjazyčné slovníky a slovníčky. Podkladem bývá obvykle soubor v MS Excel nebo skenované texty.

Zpracované zakázky

Člověk-Auto-Encyklopedie / Man-Auto-Encyclopaedia

Člověk-Auto-Encyklopedie / Man-Auto-Encyclopaedia

Vyučující: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (PřF)

Nahlédněte: Člověk-Auto-Encyklopedie (online)

Předměty: PřF:Bi7851, PřF:Bi7861, PřF:Bi9190, PřF:Bi4502, PřF:Bi6100, PřF:Bi6085, PřF:Bi7771, PřF:Bi8772, PřF:Bi9200, PřF:Bi9773, PřF:Bi0189, PřF:Bi0190, PřF:Bi1251, PřF:Bi4260, PřF:Bi6460, PřF:Bi8260, PřF:Bi3200

Popis: Enyklopedie obsahuje téměř 400 pojmů popisujících vztah člověk-auto v antropologických souvislostech. Pojmy jsou navzájem provázány odkazy a jsou doplněny obrázky. Encyklopedie slouží jak studentům Antropologie, tak široké veřejnosti, uchází se také o titul Slovník roku 2013.

logolink OP VK

Vybrané pojmy ze sociální psychologie

Vybrané pojmy ze sociální psychologie

Vyučující: PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., Mgr. Pavel Řezáč (FSS)

Nahlédněte: obrazové ukázky

Popis: Dva slovníky pojmů obsahují v součtu 141 pojmů a využívají se především v předmětech PSY107 Sociální psychologie I a PSY108 Sociální psychologie II – cílem předmětů je totiž osvojení základních pojmů, poznatků a některých teorií a slovníky pojmů jsou jednou z učebních pomůcek, která tomu napomáhá. Původními materiály pro slovník byly pojmy sepsané v dokumentu PDF.


Antropologický slovník

Antropologický slovník

Vyučující: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Mgr. Tomáš Mořkovský (PřF)

Předměty: PřF:Bi1071, Bi1231, Bi1231c, Bi1251, Bi3170, Bi2072,Bi2232, Bi2232c, Bi2251, Bi4260, Bi1221, Bi1221c, Bi3233, Bi3233c, Bi3301, Bi5110, Bi4302, Bi6460, Bi4502, Bi5301, Bi6868, Bi5201, Bi5402, Bi2221, Bi2221c, Bi6085, Bi6100, Bi6302, Bi6502, Bi8352, Bi7352, Bi7352c, Bi7771, Bi7851, Bi7861, Bi9190, Bi7711, Bi4290, Bi6998, Bi8772, Bi8910, Bi8260, Bi8610, Bi8690, Bi8691, Bi8611, Bi9200, Bi9290, Bi9713, Bi0189, Bi9773

Nahlédněte: obrazové ukázky ze slovníku, Antropologický slovník na Elportále

Popis: Vytvořený antropologický slovník obsahuje více jak 23.000 pojmů. Ty jsou textového rázu, najdete se však i několik termínů obsahující obrázky a tabulky. Vzhledem k obrovskému počtu pojmů byl vytvořen konvertor, který automaticky z podkladového dokumentu vytvořeného v aplikaci MS Word vytvořil potřebná data pro webovou verzi slovníku. Ruční práce tak byla minimalizována. Nicméně i samotná konverze si vyžádala nezanedbatelné množství strojového času. Bylo také nutné vyřešit problémy, které se díky velkému množství dat vyskytovaly v některých prohlížečích. Antropologický slovník bude sloužit všem studentům předmětů Ústavu antropologie a nejen jim.

Ohlas vyučujícího: „Kolegyně / Kolegové:
Dovolte, abych vám jménem učitelů Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity poděkoval za spolupráci, která významně pozitivně ovlivnila kvalitu výuky oboru antropologie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Spolupráce byla zahájena vaší vstřícnou nabídkou a školením v červnu 2009, které provedli Jitka Pospíšilová a Filip Daněk a pokračovala mnoha konzultacemi v průběhu tohoto roku zejména s Janem Havelkou. Velmi srozumitelné a pečlivé školení a konzultace nám objasnily široké možnosti elektronických výukových prostředků a pomůcek.
Výsledkem dosavadní spolupráce je:
1) Elektronické zpracování publikace Kruh prstenu 1, které erudovaně a kreativně provedl Filip Daněk. Publikace představuje (obrazově a textově) rozsáhlé světové dějiny sexuality, erotiky a lásky a slouží učitelům a studentům antropologie a dalších oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, ale také na dalších fakultách Masarykovy univerzity. Ohlasy ze strany učitelů a studentů jsou veskrze pozitivní.
2) Elektronické zpracování publikace Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk, které erudovaně a kreativně provedl Jan Havelka. Publikace představuje první výkladový slovník biologicko-socio-kulturní antropologie ve více než stoleté historii české antropologie, a proto byla přivítána učiteli a badateli na vysokých školách a ústavech Akademie věd České republiky. Díky zveřejnění na webu a el-portálu je Antropologický slovník k dispozici nejen badatelům a studentům, ale také širší zainteresované veřejnosti. Přestože od zveřejnění slovníku uplynuly pouze 2 týdny, bylo zaregistrováno již několik set velmi pozitivních ohlasů od nás i ze zahraničí.
Těším se, vážená kolegyně a vážení kolegové, že naše spolupráce bude pokračovat v roce 2010 (v němž vám přeji vše dobré) i v letech následujících.

Se srdečným pozdravem
Jaroslav Malina“

logolink OP VK

Česko-latinský a Latinsko-český slovník pro právníky

Česko-latinský a Latinsko-český slovník pro právníky

Vyučující: Mgr. Kamila Novotná (CJV PrF)

Předměty: MV117Z, MV118Z, MV214K, MV215K, MV314Z, MV318Z, MV415K, MV417K, MV509Z, MV515Z, MV614K, MV615K, MV714Z, MV715Z, MV812K, MV829K

Nahlédněte: obrazové ukázky ze slovníku

Popis: Pro potřeby výuky latiny pro právníky byly vytvořeny dva slovníky s celkem 5342 pojmy. Své využití najdou při výuce souvisejících předmětů. Podkladem pro slovní zásobu byla tištěná kniha.

Ohlas vyučující: „Vyjádření ke spolupráci s Miroslavem Fialou:
1. na webovém slovníku latinsko-českém a česko-latinském pro studenty práv. Dík p. Fialovi po mých počátečních představách o velmi obsáhlé a ke zpracování náročné databázi byl slovník velmi rychle na světě a především nyní bude k dispozici studentům jen s notebookem, bez závislosti na přístupu ke knižním zdrojům. P. Fiala byl ochoten zamýšlet se nad výslednou nejvhodnější podobou pro studenty, byl velmi komunikativní a hledal i nejvhodnější výrazy, jak vysvětlit fungování mně – netechnickému typu.
2. na latinském lexiku uspořádaném po jednotlivých lekcích v drilu. Zde hodnotím jeho trpělivost při mých několikrát měněných požadavcích podle toho, jak mi postupně ukazoval možnosti drilu. Značně mi vyhovovala jeho schopnost promýšlet praktičnost tohoto úkolu z hlediska studenta.“
 – Mgr. Kamila Novotná

logolink OP VK

Německo-český slovník

Německo-český slovník

Vyučující: PhDr. Květoslava Štěpánková (CJV PřF)

Předměty: PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1

Nahlédněte: Německo-český slovník

Popis: Pro vytvoření webového slovníku německých slov sloužil podkladový soubor v MS Excel s více jak 8000 pojmy. Pro zachování shody s podkladovým dokumentem jsme do slovníku implementovali vyhledávání a celkově jsme zpříjemnili studentům práci se slovníkem, ať již dělením slovníku podle počátečních písmen, nebo možností skrýt překlad slovíček, jak ve směru z němčiny do čestiny, tak naopak.

logolink OP VK

Slovník odborných termínů z Lékařské biologie

Slovník odborných termínů z Lékařské biologie

Vyučující: doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc., Alena Holubářová, Ph.D., Jitka Chumchalová, Ph.D., Mgr. Šárka Jelínková, prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., doc. MUDr. Marie Kopecká, CSc., Mgr. Milana Kultová, MUDr. Zdeněk Moravčík, Ph.D., prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.(LF)

Nahlédněte: ukázka slovníku

Popis: Slovník odborných lékařských termínu obsahuje celkem 981 pojmů a budou jej využívat ve výuce studenti několika předmětů. Většina pojmů je vzájemně provázaná a studenti mají k dispozici i tiskovou verzi slovníku.


MacGlossary

MacGlossary

Vyučující: Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (ESF)

Nahlédněte: ukázka slovníku

Popis: Cílem webového slovníku MacGlossary je pomoci studentům s obtížnou slovní zásobou a obraty a usnadnit jim tak orientaci v učebnici a studium z ní. Glosář obsahuje jak slovíčka, některé včetně transkripce, tak i pojmy a mezi oběma skupinami je možné přepínat. Celkem bylo zpracováno 82 výkladových pojmů a 1249 jednotlivých slovíček. Slovník je doplněn i o tiskovou verzi.

logolink OP VK

Slovník odborných termínů – Genderová studia

Slovník odborných termínů – Genderová studia

Vyučující: Mgr. Lucie Jarkovská (FSS)

Nahlédněte: ukázka slovníku

Popis: Slovník pojmů z oblasti Genderových studií obsahuje 35 termínů, z nichž některé jsou doplněny obrázky, používá se v předmětu GEN110 Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu.

Ohlas vyučující: „Dobrý den, byla jsem s průběhem spolupráce velmi spokojena a studující výsledek velmi ocenili. Vše proběhlo hladce, nejasnosti a vyvstalé problémy se flexibilně řešily, přístup ze strany s-centra hodnotím jako maximálně vstřícný.“ – Mgr. Lucie Jarkovská


Média a právo

Média a právo

Vyučující: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (PrF)

Nahlédněte: ukázka slovníku

Popis: Slovník pojmů předmětu Média a právo byl původně součástí interaktivní osnovy kurzu. Obsahoval množství strukturovaných pojmů s obrázky, odkazy na jiné pojmy a na další zdroje – články, weby a podobně. Autoři požadovali převod slovníku do podoby webových stránek. Pro tento účel byl použitý volně dostupný systém TiddlyWiki – výhodou systému je především možnost vyhledávání v textu. Servisní středisko implementovalo navíc třídění pojmů podle abecedy. Oba tyto prvky ulehčí studentům orientaci ve stránkách. Vzhled webu byl přizpůsoben vizuálnímu stylu Servisního střediska.