MPH_FMAN Finanční management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 16:00–17:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_FMAN/01: Út 8:00–9:50 P102, kromě Út 28. 3., P. Suchánek
MPH_FMAN/02: Pá 10:00–11:50 P201, kromě Pá 31. 3., V. Záthurecký
MPH_FMAN/03: Po 8:00–9:50 P302a, kromě Po 27. 3., V. Záthurecký
MPH_FMAN/04: Čt 12:00–13:50 S306, kromě Čt 30. 3., V. Záthurecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat analytické nástroje finančního řízení s důrazem na řízení podniku. Tyto nástroje jim umožní analyzovat podnik po finanční stránce a sestavit podklad pro finanční řízení a rozhodování v podniku. Studenti by se tak měli z praktického hlediska seznámit s možnostmi a limity analýzy finančních výkazů a měli by být schopni samostatně posoudit finanční situaci podniku. Studenti by tak měli získat znalosti a dovednosti důležité pro znalostní a globalizovanou společnost. V rámci dalších analýz vnějšího a vnitřního prostředí by měli být schopni finanční analýzu podniku zahrnout do jejich širšího rámce včetně zohlednění konkurenčních podniků (benchmark). Na základě SWOT analýzy by pak měli navrhnout optimální strategii podniku s důrazem na jeho finanční stránku.
Výstupy z učení
Po nastudování tohoto textu bude student:
- umět analyzovat finanční výkazy,
- umět sestavit a interpretovat ukazatele hodnotící podnik (především finanční),
- umět spočítat různými způsoby alternativní náklady v podniku a interpretovat je,
- umět sestavit a interpretovat pyramidové rozklady v podniku,
- umět spočítat a vyhodnotit bonitní a bankrotní modely,
- umět komplexně zhodnotit situaci podniku (s důrazem na finanční situaci)
- umět analyzovat vnější a vnitřní prostředí podniku ve finančním kontextu
- umět vytvořit strategii podniku s důrazem na jeho finanční stránku.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Úvod do studia, základní pojmy, používané výkazy a metody
 • 2. Vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • 3. Poměrové ukazatele (rentabilita, cash-flow, likvidita, aktivita, zadluženost a kapitálový trh)
 • 4. Finanční a provozní páka v podniku, pyramidové rozklady
 • 5. Alternativní náklady a ukazatel EVA.
 • 6. Bonitní a bankrotní modely, rating a scoring
 • Cvičení:
 • 1. Úvodní seminář (organizační pokyny, požadavky na seminární práci, způsob ukončení předmětu, literatury apod.)
 • 2. Studenti si zopakují základy a principy ekonomické analýzy, včetně analýz vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýzy, benchmarkingu a vícekriteriální hodnocení variant
 • 3. Studenti na vybraném podniku provedou vertikální a horizontální analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím
 • 4. Studenti na vybraném podniku provedou analýzu vybraných poměrových ukazatelů z vybraných oblastí a budou diskutovat své výsledky s vyučujícícm včetně zdůvodnění výběru příslušných ukazatelů
 • 5. Studenti na vybraném podniku provedou analýzu finanční a provozní páky a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím
 • 6. Studenti na vybraném podniku provedou pyramidový rozklad a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím
 • 7. Studenti na vybraném podniku provedou výpočet ukazatele EVA a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění výběru příslušné metody konstrukce ukazatele EVA
 • 8. Studenti na vybraném podniku provedou výpočet vybraného bonitního nebo bankrotního modelu a budou diskutovat své výsledky s vyučujícím včetně zdůvodnění výběru konkrétního modelu
 • 9.-12. Prezentace seminární práce.
Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. Distanční studijní opora. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 139 s.
  doporučená literatura
 • KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizovan. Praha: Grada Publishing, 2017. 228 stran. ISBN 9788027105632. URL info
 • BRIGHAM, Eugene F., Michael C. EHRHARDT a Roland FOX. Financial management : theory & practice. EMEA edition. Hampshire: Cengage Learning, 2016. xiv, 622. ISBN 9781473729605. info
 • KLJUČNIKOV, Aleksandr. Financial management in the segment of SMEs. First edition. Prague: Wolters Kluwer, 2017. 143 stran. ISBN 9788075525857. info
 • MELICHER, Ronald W. a Edgar NORTON. Introduction to finance : markets, investments, and financial management. Seventeenth edition. Hoboken: Wiley, 2020. xxix, 613. ISBN 9781119561170. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, přičemž na přednáškách jsou rozebrány základní problémové okruhy, které jsou potom aplikovány na seminářích. Studenti si na semináře připravují jednotlivá témata zpracovaná na vybraném podniku, představují své dílčí výsledky a ty diskutují s ostatními studenty a vyučujícím. Na závěr semestru pak představují a obhajují výsledky své práce. Ve zkouškovém období píší test.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů na kterých budou studenti průběžně zpracovávat data vybraného podniku, budou je analyzovat a potom tuto svou práci využijí při rozpravě nad ekonomickou situací podniku, jejími příčinami i zamýšleným řešením. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_FMAN