BKP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 21. 2. 15:30–17:55 P104, So 11. 4. 15:30–17:55 P104
Předpoklady
! KPOPRI Obchodní právo I
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- základy soukromého práva
- organizace podniku,
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Úvodní část kurzu je věnována změnám, které přináší do soukromého práva nový občanský zákoník. Druhá část se soustředí na problematiku obecné úpravy korporací v novém občanském zákoníku, zejména právnických osob, jejich jednání, podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Třetí část je zaměřena na obecnou úpravu obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích a jejich třídění. V dalších dvou částech jsou srovnány jednotlivé typy obchodních korporací, objasňovány jsou především: právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní korporace,právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. Šestá část je zaměřena na přeměny obchodních korporací a koncernové právo. V závěru kurzu jsou vysvětleny základní způsoby řešení úpadku obchodní korporace.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
- analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
- orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
- činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
- pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • Konzultace:
 • 1.Rekodifikace soukromého práva- Nový občanský zákoník a změny soukromého práva v ČR. Integrace soukromého práva. Liberalizace a smluvní svoboda. Nové zásady soukromého práva.Nové principy výkladu soukromého práva. Kritéria pro
 • rozlišení dispozitivního a kogentního práva.
 • - Právnické osoby podle nového občanského zákoníku (vznik, zrušení, zánik, likvidace,právní osobnost, definice, veřejné rejstříky právnických osob, vznik, název, sídlo, orgány, jednání statutárních orgánů, péče řádného hospodáře a sankční ručení při jejím porušení, zrušení, zánik, likvidace, zastoupení)
 • - Typy právnických osob (korporace, fundace, ústav)
 • - Podnikání (podnikatel, obchodní firma, sídlo, zastoupení, zákaz konkurence)
 • 2. Korporátní právo – obecná úprava podle nového občanského zákoníku
 • - Vztah mezi úpravou v novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích o Základní ustanovení NOZ o obchodních korporacích (založení korporace, společenská smlouva, základní kapitál, vklad, nepeněžitý vklad společníka, podíl, jednání jménem společnosti, statutární orgán, většinový společník, zrušení a zánik OK)
 • - Jednání členů statutárního orgánu obchodní korporace (nové pojetí jednání za právnickou osobu v NOZ, zastupování, odpovědnost, pravidla podnikatelského úsudku, pravidla jednání s péčí řádného hospodáře)
 • - Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 • - Nová koncepce úpravy koncernového práva (podnikatelská uskupení, ovlivnění, ovládání, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě, koncern)
 • - Právnická osoba členem orgánu korporace
 • 3. Obchodní korporace I.
 • - Obecná úprava obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 • - Třídění obchodních korporací
 • 4. Obchodní korporace II.
 • Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodních korporací
 • - majetkové poměry obchodních korporacích (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní korporace, povinné orgány a jejich pravomoc
 • - zrušení, zánik korporace, zrušení obchodní korporace s likvidací, zrušení obchodní korporace bez likvidace
 • 5. Obchodní korporace III.
 • - Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - ~práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na obchodní korporaci - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní korporace
 • 6. Přeměny obchodní společnosti
 • - Rozdělení společnosti
 • - Změna právní formy společnosti
 • - Fúze
 • - Koncern
 • 7. Úpadek a způsoby jeho řešení.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Obchodní právo I. byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudia, k přípravě na tutoriály i pro zpracování POTu jsou určeny studijní texty Obchodní právo I. a Korporátní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová J. Studijní texty „Obchodní právo 1“. ESF 2013. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: pravoesf.econ.muni.cz. Oprávnění ke vstupu do webové aplikace je k dispozici ve Stud. materiálech předmětu v IS ESF MU
 • 2) Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1.
  doporučená literatura
 • 1. Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vyd.: první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pozdějším znění
Výukové metody
Tutoriály, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava.
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál: témata č. 1.-3.; 2. tutoriál: témata č. 4.-6.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPOPRI. Doporučuje se absolvovat předmět Základy práva.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.