MPH_PRRI Projektové řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 4 kr. k=2,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Jan Žák
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 9:00–11:50 P303, Pá 6. 3. 9:00–11:50 P303, Pá 13. 3. 9:00–11:50 P303, Pá 20. 3. 9:00–11:50 P303
Předpoklady
Tento předmět není nijak podmíněn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student základní povědomí o projektovém řízení a principech řízení projektů především dle IPMA, ale také získá základní povědomí o metodikách PRINCE2, PMI i agilní metodě SCRUM. Dále získá vlastní prací nabyté zkušenosti z e-learningové aplikace, zaměřené na plánování projektu a jeho realizaci. A v rámci simulační hry naživo si vyzkouší SCRUM postupy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu projektového řízení a jeho správné využití
- vysvětlit vazbu mezi zásadními proměnnými v projektu (čas, náklady, rozsah, kvalita) a využít tuto znalost při řešení praktického příkladu
- aplikovat základní metody a techniky projektového řízení na reálné situace v projektu
- popsat základní standardy projektového řízení, rozdíly mezi nimi, jejich obsah a možnosti využití v praxi
Osnova
  • Kurz slouží k pochopení základů projektového řízení. V úvodu jsou představeny principy a zásady řízení projektů. Jako podklad slouží standard IPMA (International Project Management Association), ale představena budiu také metodiky PRINCE2, PMI i agilní metoda SCRUM. Po uvedení do problematiky si každý student bude moci vyzkoušet v rámci e-learningové aplikace řízení projektu. Půjde o tvorbu plánu projektu a jeho následnou realizaci. Obsahem projektu bude stavba pasivního domu. Bude také v rámci posledního bloku naživo realizována simulační hra na bázi metody SCRUM. Studenti tak budou mít šanci si popsané metody projektového řízení ve zjednodušené formě vyzkoušet a procvičit.
Literatura
    doporučená literatura
  • DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. ISBN 9788024756202. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management : systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozší. Praha: Grada publishing, 2016. 421 stran. ISBN 9788027100750. info
  • FIALA, Petr. Řízení projektů. Vyd. 2., přeprac. Praha: Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0. info
  • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Translated by Eva Brunovská. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007. x, 344. ISBN 9788025115060. info
Výukové metody
Stručný teoretický úvod s praktickými příklady, na nějž navazuje e-learningová aplikace pro praktické procvičení a simulační hra na metodu SCRUM.
Metody hodnocení
Zkouška. Známka vyplývá z bodového hodnocení absolvovaného úkolu v e-learningové aplikaci s případným přičtením bodů z písemného testu realizovaného na posledním čtvrtém bloku výuky. Splnění úkolu v e-learningové aplikaci v minimální požadované úrovni je povinné. Test není povinný, ale body z něj se přičítají k celkovému hodnocení. Bez bodů z testu je třeba pro úspěšné absolvování předmětu splnit úkol v e-learningové aplikaci na nadprůměrné úrovni.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Předmět sestává ze čtyř výukových bloků. Úvodní blok bude mít především formu přednášky, která představí základní principy řízení projektů. Kromě toho bude zahrnovat příklady k vyzkoušení popisovaných metod a také poznatky a zkušenosti z projektů z praxe. Na závěr budou poskytnuté rady k úkolu v rámci plánovací fáze e-learningové aplikace.
Druhý blok bude mít přednáškovou část výrazně kratší a bude více zaměřen na praktické vyzkoušení si některých vybraných složitějších metod projektového řízení. Na závěr pak budou prezentovány rady k realizační fázi úkolu souvisejícího s e-learningovou aplikací.
Na třetím bloku se bude řešit provázání obsahu e-learningového úkolu s prezentovaným obsahem a teorií projektového řízení (reflexe získaných zkušeností ve vztahu k realitě). Dále se také budou probírat informace k certifikacím v oblasti projektového řízení jak podle IPMA, tak podle PRINCE2, PMI a SCRUM (včetně osobních zkušeností z těchto certifikací).
Poslední čtvrtý blok se bude věnovat zhodnocení úkolů souvisejících s e-learningovou aplikací a možnosti napsání zkouškového testu, jehož body budou přičteny k bodům za kvalitu splnění úkolu v rámci e-learningové aplikace. Při dostatečném počtu zájemců se bude realizovat i simulační hra Lego Scrum Agile.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPH_PRRI