PPEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Marek Čechovský (cvičící)
Mgr. Michal Petr (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPII/01: Po 18:00–19:30 P103
Předpoklady
EPEI Evropské právo pro ekonomy I || PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 79 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/79, pouze zareg.: 0/79, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/79
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I., II. (PPEPEI, PPEPII) Předmět Evropské právo pro ekonomy poskytuje základní přehled o Evropských společenstvích (Evropské unii) z hlediska jejich institucionální výstavby a práva jako nástroje regulace jejich činnosti. Zahrnuje čtyři okruhy problémů: 1. institucionální právo (vznik, struktura, nadstátní charakter ES a EU), 2. právo Společenství jako autonomní právní řád, vztah k mezinárodnímu právu a zejména k vnitrostátnímu právu členských zemí, 3. právní úprava vnitřního trhu a jednotlivých politik Společenství, 4. právní otázky přidružení a budoucího členství ČR. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Hospodářská soutěž - obecně, kartelové dohody

  2. Hospodářská soutěž - individuální a blokové výjimky

  3. Hospodářská soutěž - dominantní postavení, fúze, pravomoci Komise (vynucování)

  4. Veřejné podpory

  5. Veřejné zakázky, právo obchodních společností

  6. Pracovní právo a sociální zabezpečení

  7. Daňová politika EU, daňová harmonizace

  8. Ochrana spotřebitele

  9. Vnitřní obchodní vztahy (soukromoprávní úprava)

  10. Vnější obchodní vztahy

  11. II. pilíř EU (zahraniční a bezpečnostní politika)

  12. III. pilíř EU (trestní právo)

  13. Schengenský režim - aktuální vývoj

  14. Ústava EU - aktuální vývoj

  Vzhledem k tomu, že se v době konání mezivládní konference o přijetí ústavy EU situace mění takřka každým dnem, vyhrazuje si přednášející změny v pořadí a náplni přednášek s tím, že věcný obsah přednášek v rámci semestru zůstane zachován.

Literatura
 • Pitrová,L.,Pomahač,R.: Průvodce judikaturou evropského soudního dvora.2. díl Linde, 1. vydání, 2001. ISBN 80-7201-252-5
 • Tichý,KL.: Evropské právo. C.H.Beck, 1. vyd. 1999. ISBN 80-7179-113-X.
 • Tichý,l. a kol.: Dokumenty ke studiu evropského práva. Linde,2.vydání, 2002, ISBN 80-7201-337-8
 • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
 • Týč,V.: Dokumenty ke studiu práva ES (EU) I,II. Skripta, MU v Brně 2003
 • Týč,V.: Základy práva ES pro ekonomy. 3.vydání, Linde, Praha 2001
Informace učitele
Plán seminářů z předmětu Evropské právo pro ekonomy II. ve šk.r. 2003/2004- podzimní semestr:
22.9.-29.9.2003  Úvodní seminář
6.10.-13.10.2003 Volný pohyb zboží, průmyslová a autorská práva
         v judikatuře ESD
         Pracovní právo a sociální zabezpečení
20.10.-27.10.2003 Schengenská úmluva a její dopad na ČR
3.11.-10.11.2003 Zákaz kartelových dohod a zákaz
         zneužívání dominantního postavení,
         kontrola fúzí
         Státní podpory,obchodní vztahy navenek
         soukromoprávní aspekty obchodování
24.11.-1.12.2003 Ochrana spotřebitele v judikatuře ESD
8.12. - 15.12.2003II. a III. pilíř EU
         Ochrana lidských práv, Ústava EU
         členství ČR
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.