PPEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPII/1: Po 18:00–19:35 P103, O. Krpec, M. Petr
PPEPII/2: Po 14:35–16:15 P303, O. Krpec, M. Petr
Předpoklady
EPEI Evropské právo pro ekonomy I || PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Evropské právo pro ekonomy I., II. (PPEPI, PPEPII) Předmět Evropské právo pro ekonomy II poskytuje základní přehled o tzv. materiálním právu ES (právní úprava v oblasti jednotlivých politik, včetně ochrany hospodářské soutěže). Součástí předmětu jsou i tzv. nekomunitární pilíře UE. Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, seminární práce. Forma zkoušky: písemná.
Osnova
 • 1. Soutěžní právo ES - pojem, metody úpravy, kartelové dohody

  2. Soutěžní právo ES - tzv. vertikální distributorské dohody

  3. Soutěžní právo ES - zákaz zneužívání dominantního postavení, kontrola fúzí

  4. Státní (veřejné) podpory v právu ES

  5. Daňové právo ES

  6. Ochrana spotřebitele v právu ES

  7. Pracovní právo a sociální zabezpečení v ES

  8. Vnější obchodní vztahy ES (s nečlenskými státy)

  9. Schengenské dohody a Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, trestní právo EU

  10. Ochrana lidských práv v EU

  11.Principy flexibility, zvláštní režimy pro některé členy EU

  12. Aktuální otázky Ústavní smlouvy EU

Literatura
 • Týč.V.Evropské právo, základní dokumenty, edice ÚZ, Ostrava: Sagit 2004
 • Internet: databáze Europa, Euroskop (server Ministerstva zahraničních věcí ČR)
 • TICHÝ, Lubomír. Evropské právo. 2.vyd. Praha: C.H.BECK, 2004. 869 s. ISBN 80-7179-449-X. info
 • TÝČ, Vladimír. a kol. Lexikon práva EU. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2004. 322 s. ISBN 80-7208-428-3. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 306 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-720-1478-1. info
Metody hodnocení
forma zkoušky: písemná
Informace učitele
Plán přednášek (přednášky začínají 19.9.2005) 1. Hospodářská soutěž - obecně, pravomoci Komise, kartelové právo 2. Hospodářská soutěž - zneužívání dominantního postavení, fúze, nekalá soutěž 3. Regulace státních podpor 4. Veřejné zakázky, právo obchodních společností 5. Daňová politika, harmonizace daní v EU 6. Vnější obchodní vztahy - obecně, právo GATT/WTO a právo ES 7. Vnější obchodní vztahy - celní unie, regulace dovozu a vývozu 8. Vnější obchodní vztahy - ochrana duševního vlastnictví (dohoda TRIPS) 9. Ochrana spotřebitele 10. Pracovní právo a sociální zabezpečení 11. Obchodní vztahy uvnitř EU, ochrana lidských práv 12. III. pilíř EU - justice a vnitřní věci (trestní právo), vízová a azylová politika 13. II. pilíř EU, aktuální vývoj práva EU s ohledem na členství ČR AC Základní literatura: V. Týč, Základy práva EU pro ekonomy, 4. vyd., Linde, Praha 2004 Doporučená literatura: Evropské právo - základní dokumenty, SAGIT Ostrava 2004 (edice "ÚZ" č. 446)
P ř e h l e d  s e m i n á ř ů

1.Úvodní seminář
2.Evropské soutěžní právo kartelové dohody, zneužití dominantního 
 postavení
3.Evropské soutěžní právo spojování podniků; veřejná podpora,   
 daňová diskriminace
4.Evropské soukromé právo evropské obchodní společnosti, ochrana 
 spotřebitele
5.Vnější obchodní vztahy EU
6.Schengenská dohoda, vnitřní bezpečnost EU
7.Konzultace 

D o p o r u č e n á  l i t e r a t u r a

Týč:Základy práva EU pro ekonomy, 4. vydání,Linde

ÚZ 446	Evropské právo základní dokumentySagit

Tichý/Arnold	Evropské právo, 2 vydání C. H. Beck

Tichý Dokumenty ke studiu evropského práva Linde

Pamahač/Pítrová	Průvodce judikaturou ESD I., II., III.	Linde


Z d r o j e  i n f o r m a c í
www.europa.eu.int
www.curia.eu.int
www.evropska-unie.cz
www.euroskop.cz
www.integrace.cz
isap.vlada.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.