PPEPII Evropské právo pro ekonomy II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPEPII/01: každé liché pondělí 18:00–19:35 P103, M. Petr, D. Sehnálek, V. Týč
PPEPII/02: každé sudé pondělí 18:00–19:35 P103, M. Petr, D. Sehnálek, V. Týč
Předpoklady
EPEI Evropské právo pro ekonomy I || PPEPEI Evropské právo pro ekonomy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 91 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/91, pouze zareg.: 0/91, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/91
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento předmět, navazující na Evropské právo pro ekonomy I, seznamuje studenty s jednotlivými odvětvími evropského práva. Jsou to především ochrana hospodářské soutěže, subvenční právo, úprava vnějších obchodních vztahů EU, ochrana spotřebitele, pracovní právo, daňové (fiskální) právo, právo obchodních společností a právní úprava prostoru svobody, bezpečnosti a práva (soukromé právo, trestní právo, ochrana lidských práv apod.). Výklad jednotlivých právních pravidel je doplněn rozborem judikatury Evropského soudního dvora. Cílem předmětu je seznámení studentů se základními právními pravidly evropského práva v jednotlivých oblastech. Studentům se dostává vysvětlení metody právní úpravy a přehledu obsahu základních pravidel, regulujících jednotlivá odvětví evropského práva, především těch, která jsou ekonomicky zaměřena. Tím je zajištěna základní orientace v právní úpravě EU, platné v ČR, s níž se studenti budou setkávat v praxi.
Osnova
  • 1. Hospodářská soutěž - obecně, pravomoci Komise, kartelové právo 2. Hospodářská soutěž - zneužívání dominantního postavení, fúze, nekalá soutěž 3. Regulace státních podpor 4. Veřejné zakázky, právo obchodních společností 5. Daňová politika, harmonizace daní v EU 6. Vnější obchodní vztahy - obecně, právo GATT/WTO a právo ES 7. Vnější obchodní vztahy - celní unie, regulace dovozu a vývozu 8. Vnější obchodní vztahy - ochrana duševního vlastnictví (dohoda TRIPS) 9. Ochrana spotřebitele 10. Pracovní právo a sociální zabezpečení 11. Prostor svobody, bezpečnosti a práva - obchodní vztahy uvnitř EU, ochrana lidských práv 12. III. pilíř EU - justice a vnitřní věci (trestní právo), vízová a azylová politika 13. II. pilíř EU, aktuální vývoj práva EU s ohledem na členství ČR v EU Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1. Úvodní seminář 2. Evropské soutěžní právo kartelové dohody zneužití dominantního postavení 3. Evropské soutěžní právo spojování podniků veřejná podpora daňová diskriminace 4. Evropské soukromé právo, evropské obchodní společnosti, ochrana spotřebitele 5. Vnější obchodní vztahy EU Kontrolní test 6. Schengenská dohoda, vnitřní bezpečnost EU 7. Náhradní test Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Průběžný kontrolní test v 9. a 10. výukovém týdnu je povinný (viz podmínky ukončení kurzu). Semináře jsou rozděleny do 6 tématických bloků.
Literatura
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 306 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-720-1478-1. info
  • Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, 2004, 235 s. ISBN 80-7208-439-9
  • 1. Tichý, L. a kol. Evropské právo. 2. vyd., Beck, Praha, 2004, 920 s., ISBN 80-7179-113-X
Metody hodnocení
forma zkoušky: písemná
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008.