bp1914 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu IV

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1914/01: Út 15:00–16:40 posilovna pod Hradem, P. Pospíšil
bp1914/02: Út 17:00–18:40 posilovna pod Hradem, M. Selecká
Předpoklady
bp1894 Aplikovaná fyzioterapie v neurologii &&( bp1195 Fyzioterapie IV || bp1995 Fyzioterapie IV )&& bp1196 Gynekologie a porodnictví && bp1197 Klinická kineziologie III && bp1200 Pediatrie && ( bp1202 Sportovní medicína || bp1808 Tělovýchovné lékařství )&&( bp1203 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III || bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III ) && 1899 && 1817
Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu IV. je seznámení se studentů s manuálními diagnostickými a terapeutickými technikami. Zároveň by studenti měli ovládnout základní manuální techniky a dokázat je úspěšně a odborně aplikovat v praxi, s čímž souvisí jejich schopnost aktivně vyhledat patologii a zvolit vhodný způsob terapie. Studenti dále zvládnou provádět edukaci klientů a nácvik autoterapie. Blok IV. dále spojuje veškeré získané vědomosti a schopnosti do konečného celku.
Osnova
  • Praktické aplikace diagnostiky a terapie měkkých a mobilizačních technik u funkčních poruch hybného systému – ucelení metodiky. Diagnostika zřetězené funkční patologie, aspekty řetězení funkčních poruch hybného systému. Terapie zřetězené funkční patologie. Základy diagnostiky a terapie metodiky dle Mojžíšové. Diagnostika a terapie I. – III. žebra dle Mojžíšové. Diagnostika a terapie IV. žebra dle Mojžíšové. Diagnostika a terapie V. – VII. žebra dle Mojžíšové. Ontogenetické aspekty v diagnostice a terapii. Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře – základ, principy.
Literatura
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 9788024716497. info
  • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 8072548379. info
  • LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. 411 s. ISBN 8086645045. info
  • OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 91 s. ISBN 802440625X. info
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie pohybového systému. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 170 s. ISBN 8071842230. info
  • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
Výukové metody
Výuka je prováděna praktickou formou. Studenti jsou nejprve seznámeni s problematikou teoreticky, dále je jim technika správně předvedena a následuje její nácvik. Během nácviku jsou studenti kontrolování vyučujícím a probíhá korekce správného provedení. Výuka a nácvik je realizována v malých studijních skupinách.
Metody hodnocení
100% účast na praktických cvičeních, splnění stanoveného počtu bodů z komplexních kineziologických rozborů, praktická zkouška. Při nesplnění stanoveného počtu bodů z kineziologických rozborů nebude student připuštěn k praktické zkoušce a tato bude automaticky hodnocena jako neúspěšná.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-diagnostiky-a-terapie-poruch-pohyboveho-aparatu-4/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu IV je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v užší profilaci v rámci diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu směrem k hlubší znalosti diagnostických a terapeutických metod v souladu s aktuálním stavem poznatků v oboru fyzioterapie. Původní náplň předmětu je duplicitně vyučována v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript vč. obrazové dokumentace (cca 200 stran) a interaktivního e-learningového materiálu pokrývajícího celý sylabus výuky předmětu.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta vč. obrazové dokumentace (cca 200 stran) Interaktivní e-learningový materiál vč. obrazové dokumentace a video dokumentace (cca 700 fotografií a 350 videozáznamů v délce 30-60 s).

Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Praxe v Lipová Lázně ve dnech 17.-18.3., 31.3.-1.4., 21.-22.4.2017
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1914