ENSb1110 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Černý (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Patrik Gažo (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
Tamara Meierová, Ph.D., MSc (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Péter Szabó, Ph.D. M.A. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ENSb1110/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
ENSb1110/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý
ENSb1110/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
ENSb1110/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
ENSb1110/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
ENSb1110/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
ENSb1110/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Gažo
ENSb1110/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
ENSb1110/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Vlašín Johanisová
ENSb1110/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Krajhanzl
ENSb1110/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Meierová
ENSb1110/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
ENSb1110/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ľ. Slovák
ENSb1110/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
ENSb1110/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Szabó
ENSb1110/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
Předpoklady
! ENS110 Seminář k bakalářské práci I &&! NOW ( ENS110 Seminář k bakalářské práci I )&&(( ENSb1117 Úvod do metodologie || ENS117 Úvod do metodologie )&&( ENSb1122 Práce s odborným textem || ENS122 Práce s odborným textem ))
Předmět si studenti zapisují v semestru, předcházejícím semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předměty ENSb1110 a ENSb1111 zapisuje student, který chce obor Environmentální studia ukončit bakalářskou prací. Předmět ENSb1110 je prerekvizitou pro zápis ENSb1111, ENSb1111 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 6. semestr studia).
Výstupy z učení
Student předmětu:
- bude schopen formulovat v oboru environmentální studia relevantní výzkumný problém a na něj navázanou výzkumnou otázku - dokáže připravit rešeršní studii k vybranému problému a formulovat algoritmus výběru jednotlivých zdrojů
- schopen vytvořit výzkumný design odpovídající zvolené výzkumné otázce a problému, tak aby odpovídal výzkumnému záměru a reflektoval dosavadní poznatky z dané oblasti
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Informace učitele
„Uvedený studijní plán vyjadřuje model jednooborového studijního programu. V případě, že student studuje dvouoborový program, studijní plán je konstruován obdobně.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nutné absolvovat před zapsáním ENSb1111. Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.