CM103Zk Obecné právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Čt 8:00–9:30 034
Předpoklady
NOW ( CM103Z Obecné právní dějiny seminář ) || CM103Z Obecné právní dějiny seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem výuky Obecných právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech, a tak umožnit studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Osnova
  • Periodizace. Starověký stát a právo Středověké právo a stát(raně středověký centralizovaný stát, feudální rozdrobenost, stavovská monarchie), absolutismus, moderní právo a stát. Stavy, lenní systém, postavení poddaných. Úloha a postavení panovníka, ústřední a místní orgány. Prameny práva, právní památky. Právní partikularismus. Recepce římského práva. Odlišnost kontinentálního a anglosaského práva. Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století. Ústavní vývoj nejvýznamnějších evropských států a USA. Základní rysy vývoje práva a státu v první polovině 19. století. Totalitární režimy 20. století Charakteristické rysy práva ve 20. století
Literatura
    povinná literatura
  • VOJÁČEK, L a KOL. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: MU - MUNIPRESS, 2011. info
  • VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006, 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1. info
    doporučená literatura
  • SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7. info
Výukové metody
samostudium; přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška - otevřené otázky
Navazující předměty
Informace učitele
Na katedře je k dispozici přehled okruhů ke zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM103Zk