DO1SZ01 Správní právo procesní

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje pochopení teoretických základů problematiky rozhodovacích procesů ve veřejné správě, a procesních forem realizace veřejné správy v jejich ústavních a evropských základech, teoretickém zpracování, a pozitivně právním vyjádření v rovině obecné úpravy správního řádu, a jeho vztahu ke zvláštním úpravám. Hlubší pozornost je věnována působení principů správního práva v rovině procesní, zásadám řádného (fair) procesu, jejich vyjádření v právním řádu a jejich působení v aplikační praxi, s širokým využitím "klasické" i aktuální judikatury soudů ve správním soudnictví, a také rozhodnutí Ústavního soudu a soudů evropských. Zkoumány jsou aktuální souvislosti a vývoj relativně nově uplatňovaných procesních forem. Pojednáno je o specifikách procesní úpravy v oblasti správního práva trestního. Sledovány jsou evropské trendy v uvedené oblasti, a probíhající reformy.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu - orientuje se v potřebném rozsahu teoretických zdrojů tuzemských i zahraničních, a v potřebném rozsahu judikatury, a to nejen z oblasti práva správního, ale také ústavního a evropského, zaměřené zejména na požadavky řádného správního procesu, - dokáže vyhledávat a správně argumentačně využít relevantní judikaturu, včetně judikatury Ústavního soudu a soudů evropských, - je schopen správně identifikovat a objasnit povahu rozmanitých procesních forem činnosti veřejné správy, včetně specifických požadavků na ně kladených, a to jak z pohledu principu legality, tak z pohledu práv dotčených osob, - spolehlivě se orientuje jak v obecných základech procesních úprav, tak je schopen reflektovat specifika správních procesů v jednotlivých oblastech veřejné správy, s vnímáním event. rozdílů v působení procesních zásad; plně respektuje odlišnosti procesu v oblasti správního trestání, - je schopen samostatné vysoce odborné teoretické i analytické práce ve vztahu ke zkoumání konkrétních i obecnějších jevů a problémů procesní povahy ve správním rozhodování a v soudním přezkumu, a také v rovině zobecňující, včetně tvorby odborných textů, a event. přípravy konceptů programové i legislativní povahy, a to v prostředí národním i evropském. - získané poznatky a dovednosti dokáže předávat v rámci vlastního pedagogického působení.
Osnova
 • Teoretické a historické pojetí správního procesu a správního práva procesního. „Klasický“ správní proces a současné pojetí správních procesů. Význam a místo procesních forem v systému správního práva, otázky adekvátnosti procesní regulace. Správní proces v podmínkách moderního právního státu, evropské a ústavněprávní souvislosti. Předpoklady, znaky a základ práva na řádný (fair) proces v podmínkách veřejné správy v ČR, a v evropském kontextu. Úloha a základ právní úpravy principů správního práva a zásad správního procesu. Projevy a problémy aplikace zásad správního procesu. Aktuální problémy procesního práva a soudního přezkumu. Vývojové trendy a reformy v oblasti procesního práva a navazujícího soudního přezkumu v Evropě.
Literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2019.1.03. Open access časopisu info
 • KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK, Petr MIKEŠ, Ondřej KADLEC, Karel ČERNÍN, Filip DIENSTBIER a Karel BERAN. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 1104 s. ISBN 978-80-7598-479-1. info
 • KOPECKÝ, Martin. Správní právo : obecná část. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxxii, 536. ISBN 9788074007279. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Leges, 2019, 533 str. 4. vyd. Praha: Leges Praha, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7502-355-1. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví (pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7. info
 • SKULOVÁ, Soňa a Radislav BRAŽINA. New Approaches to the Right to be Heard in Relation to the Application of Alternatives to Administrative Sanctions. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, roč. 16, č. 1, s. 161-178. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2018.1.9. Open access časopisu info
 • SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
 • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxviii, 23. ISBN 9788074006807. info
 • DELLA CANANEA, Giacinto. Due process of law beyond the state : requirements of administrative procedure. First edition published. Oxford: Oxford University Press, 2016. xx, 209. ISBN 9780198788386. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 796 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014. s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. doi:10.1007/978-3-642-34946-1_13. info
 • Codification of administrative procedure. Edited by Jean-Bernard Auby - George A. Bermann. Bruxelles: Bruylant, 2014. vii, 431. ISBN 9782802743477. info
 • ŠKROBÁK, Ján. Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. I. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 213 stran. ISBN 9788071603733. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 123-142. ISSN 2335-3414. URL info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. 1152 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
 • Europeanization of procedural law and the new challenges to fair trial. Edited by Laura Ervo - Minna Gräns - Antti Jokela. Groningen: Europa Law Publishing, 2009. xiii, 248. ISBN 9789089520050. info
 • SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice : právo na spravedlivý proces a české správní řízení. Praha: Linde, 2007. 359 s. ISBN 9788072016761. info
 • HUBÁLKOVÁ, Eva. Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva : právo na spravedlivé řízení a další procesní práva. Praha: ASPI, 2006. 157 s. ISBN 8073571242. info
 • GALLIGAN, D. J. Due process and fair procedures : a study of administrative procedures. Oxford: Clarendon press, 1996. xxx, 537. ISBN 0198256760. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 173 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 177. ISBN 80-210-1138-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava (samostudium, četba), konzultace. Částečně on-line.
Metody hodnocení
Odborná rozprava nad tématy majícími vztah k odsouhlasenému tématu disertační práce a jejich širšímu teoretickému základu, vycházející z doporučené četby a aktuálního vývoje vědy v dané oblasti.
Informace učitele
Konkrétní literatura je doporučena na základě konzultace se studentem a ve vztahu k odsouhlasenému tématu disertační práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO1SZ01