MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií - soukromé

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (pomocník)
JUDr. Jan Zibner, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–15:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV793K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 038, M. Myška
MVV793K/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 S126, M. Myška
MVV793K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP511Zk Pr. duševního vlast. && MP510Z Civilní právo procesní II sem
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-5. semestru. Výhodou bude znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit vybrané otázky soukromoprávní regulace informačních a komunikačních technologií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti ochrany soukromí online
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti odpovědnosti ISP
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti duševního vlastnictví on-line
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti ochrany software
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy v oblasti doménových jmen a doménových sporů
Osnova
 • - Mezinárodní právo soukromé online - kolizní situace na internetu
 • - Ochrana soukromí online
 • - Specifické otázky odpovědnosti ISP
 • - Duševní vlastnictví online
 • - Softwarové právo
 • - Doménová jména a doménové spory
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
  doporučená literatura
 • HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, c2014. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-8-3.
 • TELEC, Ivo. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1. info
 • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. ISBN 978-80-210-7538-2. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní : (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 228 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8. info
 • MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 256 s. ISBN 9788090424876. URL info
 • POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
  neurčeno
 • Další literatura bude poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy/Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
přednášky; semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; rozbor judikatury; prezentace anotací judikátů
Metody hodnocení
Zpracování anotací 2 přidělených judikátů metodou FIRAC a jejich prezentace, 3 z 6 odpovědníků, kolokvium (Podmínky pro individuální studijní plán: 6 anotací, 6 z 6 odpovědníků, seminární práce, kolokvium).
Informace učitele
Anotace vytvořené studenty metodou FIRAC v rámci tohoto předmětu budou dále užity v rámci plnění projektu FRMU "Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií" (číslo projektu: MUNI/FR/0939/2016) a to jejich zpřístupněním a zveřejněním a to s možností šíření pod veřejnou licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (podmínky dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Zápisem do tohoto předmětu studenti souhlasí s takovým užitím tohoto školního díla a udělují MU nevýhradní, bezúplatnou, místně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití anotace (zejména, nikoliv však pouze, k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to pod dobu trvání majetkových práv k dílu (anotaci), a to i s možností MU poskytovat třetí osobě či osobám oprávnění tvořící součást této licence, a to zcela nebo zčásti. MU není povinna tuto licenci využít.
FIRAC annotations created by the students within this course will also be used in the context of the project FRMU "ICT Law Case Law Repository" (project number: MUNI/FR/0939/2016) and may be disseminated under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (Available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). By enrolling into this course the student consents to such use of the work and grants MU a non-exclusive, gratuitous, royalty-free, quantitatively unlimited world-wide license to all known manners of use of the work - annotation (including, but not limited to, reproduction, distribution and public performance), separately or in a set or in conjunction with another work or other elements, for the term of the duration of economic rights with the possibility of the MU to grant a third person or persons an authorization to use the Work, in whole or in part. MU is not obliged to make use of the granted license.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.