EN

PrF:MP701Z Správní právo proces - seminář - Informace o předmětu

MP701Z Správní právo procesní - seminář

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP701Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 258, P. Kolman
MP701Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 258, P. Kolman
MP701Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 258, P. Kolman
MP701Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 258, P. Kolman
MP701Z/05: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 258, P. Kolman
MP701Z/06: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 129, P. Kolman
MP701Z/07: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 258, P. Průcha
MP701Z/08: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 258, P. Průcha
MP701Z/09: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 258, S. Kadečka
MP701Z/10: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 258, S. Kadečka
MP701Z/11: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 258, S. Kadečka
MP701Z/12: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 258, S. Kadečka
MP701Z/13: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 258, S. Kadečka
MP701Z/14: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 258, S. Kadečka
MP701Z/15: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 258, S. Kadečka
MP701Z/16: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 258, S. Kadečka
MP701Z/17: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 258, P. Kolman
MP701Z/18: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou sudou středu 16:40–18:10 258, P. Kolman
MP701Z/19: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 211, S. Skulová
MP701Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kolman
Předpoklady
NOW ( MP701Zk Správní právo procesní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalosti o místě a významu správního právního práva procesního v systému správního práva, pochopení a schopnosti aplikovat základní pricnipy činnosti správních orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů správních orgánů. Získání orientace a schopnosti používat jednotlivých procesních postupů a hlavních procesních úkonů v těchto procedurách, poznatků o režimech přezkoumání správních rozhodnutí, a dovedností uplatňovat tyto procesní a přezkumné mechanismy. Získání schopnosti práce s relevantní judikaturou.
Osnova
  • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva. Pojem a druhy správních procesů, obecná a zvláštní úprava procesních postupů. Rozsah působnosti správního řádu. Základní zásady činnosti správních orgánů, rozsah působnosti základních zásad. Pojem a definice správního řízení, subjekty správního řízení,správní orgány , úkony správních orgánů, účastníci řízení, oprávnění a povinnosti účastníků řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, předběžné otázky, zajišťovací prostředky, přerušení a zastavení řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví, exekuce. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. Stížnosti. Systém soudní kontroly veřejné správy, soudní kontrola v rámci správního soudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř., ústavní soudnictví. Vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, správní řízení v režimu stavebního zákona, vodoprávní řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení ve věcech pozemkových úprav.
Literatura
Metody hodnocení
Cvičení. Písemný test.
Informace učitele
Zkouška z předmětu je písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.