EN

PrF:MP701Z Správní právo proces - seminář - Informace o předmětu

MP701Z Správní právo procesní - seminář

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lina Večeřová (cvičící)
JUDr. Kateřina Červená, Ph.D. (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP701Z/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 258, S. Sedláček
MP701Z/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 258, S. Sedláček
MP701Z/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 258, P. Kolman
MP701Z/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 258, P. Kolman
MP701Z/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 211, P. Kolman
MP701Z/06: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 258, P. Kolman
MP701Z/07: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 129, P. Kolman
MP701Z/08: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 257, P. Kolman
MP701Z/09: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 258, S. Sedláček
MP701Z/10: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 258, S. Sedláček
MP701Z/11: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 257, S. Sedláček
MP701Z/12: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 257, S. Sedláček
MP701Z/13: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 257, S. Sedláček
MP701Z/14: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 258, S. Sedláček
MP701Z/15: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 258, S. Kadečka
MP701Z/16: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 258, S. Kadečka
MP701Z/17: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 18:15–19:45 124, P. Kolman
MP701Z/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kolman
Předpoklady
NOW ( MP701Zk Správní právo procesní ) && ! NOWANY ( MP715Z Správní právo pr. - dov. sem. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní právo procesní: - rozumí  místu a významu správního právního práva procesního v systému správního práva, - je schopen aplikovat základní pricnipy činnosti správních orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů správních orgánů, - má orientaci v jednotlicýh procesních postupech správních orgánů, - je schopen aplikovat ustanovení o jednotlivých procesních postupech a hlavních procesních úkonech, - umí zpracovat podněty a návrhy k uplatnění režimů přezkoumání správních rozhodnutí, včetně soudního přezkumu, - je schopen orientace v relevantní judikatuře a dokáže ji využít pro zpracování konkrétních podání a právních stanovisek.
Osnova
  • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva. Pojem a druhy správních procesů, obecná a zvláštní úprava procesních postupů. Rozsah působnosti správního řádu. Základní zásady činnosti správních orgánů, rozsah působnosti základních zásad. Pojem a definice správního řízení, subjekty správního řízení,správní orgány , úkony správních orgánů, účastníci řízení, oprávnění a povinnosti účastníků řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, předběžné otázky, zajišťovací prostředky, přerušení a zastavení řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví, exekuce. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. Stížnosti. Systém soudní kontroly veřejné správy, soudní kontrola v rámci správního soudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř., ústavní soudnictví. Vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, správní řízení v režimu stavebního zákona, vodoprávní řízení, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení ve věcech pozemkových úprav.
Literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxvi, 640. ISBN 9788074001574. info
  • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
  • VOPÁLKA, Vladimír, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miloslav ŠOLÍN. Správní řád : komentář. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xx, 400. ISBN 8071797316. info
  • KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury. Právní rádce, Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 9-14. ISSN 1210-4817. info
  • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
  • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
  • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Výukové metody
přednášky, semináře, cvičení.
Metody hodnocení
zápočtový test - 10 otázek se 3 variantami, bodové hodnocení max. 3 body za otáku, uspěl od 21 bodů.
Informace učitele
Zkouška z předmětu je písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.