BTKR0442p Klinická rehabilitace binokulárního vidění II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
PhDr. Hana Fraitová (přednášející)
Mgr. Andrea Jeřábková (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Fraitová
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 9:30–13:20 KOM S116
Předpoklady
BTKR0341p Rehabilitace binokul. vidění-p && BTKR0341s Rehabilitace binokul. vidění-s && BTKR0341c Rehabilitace binokul. vidění-c
BTKR0341p && BTKR0341s && BTKR0341c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení tohoto souboru přednášek bude student schopen definovat termín pleoptika, ortoptika a jednoduché binokulární vidění. Bude mít teoretické a praktické znalosti pleoptických a ortoptických a léčebných postupů vhodných pro jednotlivé typy poruch binokulárního vidění u dětí a dospělých. Bude schopen provést základní diagnostickou rozvahu, naplánovat pleoptický a ortoptický léčebný postup z hlediska aplikovaných metod i časového plánu, bude mít znalosti potřebné pro stanovení kontrolních parametrů pro sledování efektivity terapie a pro stanovení prognózy. Bude mít základní znalosti jak svůj terapeutický plán komunikovat se spolupracujícím strabologem a rodiči, resp. s pacientem.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto souboru přednášek bude mít student teoretické a praktické znalosti pleoptických a ortoptických léčebných postupů vhodných pro jednotlivé typy poruch binokulárního vidění u dětí a dospělých.
Osnova
 • Osnova jednotlivých přednášek:
 • Ortoptika II. teorie – Senzorická složka (odtlumení, fúze, stereopse): integrace v senzorické složce BV – manipulace se senzorickou rovnováhou; síla senzorické fúze; disociace v přístrojovém, technologickém a skutečném prostoru
 • Ortoptika II. praxe – Senzorická složka (troposkop, cheiroskop, stereoskop, mřížka, stereopse, novinky): odtlumení; cvičení fúze; cvičení stereopse
 • Pleoptika III. teorie – Korespondence (EF & ARK): vznik a vývoj korespondenčních vztahů NRK a ARK; souvislost ARK a EF; strategie pro normalizaci hlavního pohledového směru
 • Pleoptika III. praxe – Korespondence (pleoptofor, centrofor, euthyskop, koordinátor, tonická prizmata, červený filtr, novinky): postupy podle Bangertera a Cuperse; postupy podle Pigassou a Brinkera – Katze
 • Ortoptika III. teorie – Integrace (VAS & senzomotorická integrace): integrační pyramida v binokulárním vidění; integrace v motorické složce BV (VAS); integrace mezi senzorickou a motorickou složkou BV
 • Ortoptika III. praxe – Integrace (diploptika, separátor, stereoskop, Brock string, 3D technologie, novinky): cvičení integrace v motorické složce BV – akomodace & konvergence (VAS); cvičení integrace mezi senzorickou a motorickou složkou BV – diploptika
Literatura
  povinná literatura
 • WRIGHT, K.H. a P.H. SPIEGEL. Paediatric ophthalmology and strabismus. Springer, 2003.
 • ROWE, Fiona J. Clinical orthoptics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012, 468 s. ISBN 9781444339345.
 • WEISSBERG, E.M. Essentials of Clinical Binocular Vision. Butterworth-Heinemann, 2004.
 • STIDWILL, David. Orthoptic assessment and management. 2nd ed. Oxon, OX: Blackwell Scientific Publications, 1998, 240 s. ISBN 9780632050123.
 • CAMPOS, E.C. Binocular vision and ocular motility, Theory and Management of Strabismus. 6th edition, Mosby, St. Louis, 2002.
 • GUTTTER, Mari. Orthoptics: Handbook of Practical Skills. Uitgeverij Luiten, 2010. ISBN 9789076252476.
 • DOSHI, Sandip a Bruce J. W. EVANS. Binocular vision and orthoptics: investigation and management. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0750647132.
 • WRIGHT, K.H, SPIEGEL, P.H., THOMPSON, L.S. Handbook of paediatric strabismus and amblyopia. Springer, 2006.
 • SCHEIMAN, Mitchell a Bruce WICK. Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xii, 748. ISBN 9780781777841. info
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
 • Strabismus. Edited by Herbert Kaufmann - Wilfried De Decker. 3., grundlegend überarb. un. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2004. xii, 594. ISBN 3131297239. info
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. 2. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1995. 162 s. ISBN 8070132078. info
 • DIVIŠOVÁ, Gabriela. Strabismus. 2., upr. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s. ISBN 8020100377. info
 • System of ophthalmology. Edited by Kenneth C. Wybar - Stewart Duke-Elder. St. Louis: C.V. Mosby, 1973. xviii, 873. ISBN 0853137765. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Pro udělení kolokvia musí student splnit všechny následující podmínky:
1.účast na všech cvičeních z KRBV II a všech seminářích z KRBV II v průběhu semestru, náhrada omluvené neúčasti po domluvě s vedoucí ortoptistkou na daném pracovišti do konce příslušné semestrální výuky.
2.úspěšné složení kolokviálního testu ve zkouškovém období (Pro úspěšné složení testu je potřeba získat minimálně 75% správných odpovědí v tomto testu. Jedná o test, kdy je pouze 1 správná odpověď. Kolokviální test zahrnuje poznatky a informace z přednášek v příslušném semestru.)
Informace učitele
Teoretické a metodologické otázky ke zkoušce z Klinické rehabilitace binokulárního vidění III. přednáška (BTKR0543p), které se tematicky vztahují k předmětu Klinická rehabilitace binokulárního vidění II.
Teoretické otázky:
1. Senzorická adaptace vs. senzorické učení (obecně)
2. Princip působení úplné (klasické) okluze
3. Princip působení částečné (Bangerterovy) okluze a atropinizace
4. Princip a typy optické penalizace
5. Možnosti percepčního učení u adultní amblyopie
6. Koordinace oko-ruka a aktivní pleoptika
7. Farmakologická pleoptika
8. Obecné principy ortoptiky (dávkování zátěže, význam soustředění a motivace)
9. Mechanizmus účinku cvičení relativní a synkinetické vergence
10. Integrace v senzorické složce BV – manipulace se senzorickou rovnováhou
11. Síla senzorické fúze
12. Disociace v přístrojovém, technologickém a skutečném prostoru
13. Vznik a vývoj korespondenčních vztahů NRK a ARK
14. Souvislost ARK a EF
15. Strategie pro normalizaci hlavního pohledového směru
16. Integrační pyramida v binokulárním vidění
17. Integrace v motorické složce BV (VAS)
18. Integrace mezi senzorickou a motorickou složkou BV
Metodologické otázky:
1. Edukace u amblyopického pacienta
2. Doporučení PEDIG Group pro pleoptiku
3. Domácí pleoptika
4. CAM a jeho moderní varianty
5. Aktivní pleoptika
6. Cvičení relativní vergence v přístrojovém prostoru
7. Cvičení relativní vergence ve skutečném prostoru
8. Cvičení akomodace
9. Odtlumení
10. Cvičení fúze
11. Cvičení stereopse
12. Postupy podle Bangertera a Cuperse
13. Postupy podle Pigassou a Brinkera – Katze
14. Cvičení Integrace v motorické složce BV- akomodace & konvergence (VAS)
15. Cvičení integrace mezi senzorickou a motorickou složkou BV – diploptika
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BTKR0442p