BTPX0431c Odborná praxe v ortoptice a pleoptice I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/6. 90. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Fraitová (cvičící)
Garance
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–18:50 241
Předpoklady
BTBV0332p Binokulární vidění II - př. && BTBV0332c Binokulární vidění II - cv.
BTBV0332p && BTBV0332c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se naučí používat své teoretické znalosti na ortoptickém výukovém pracovišti LF MU. Cílem odborné praxe je naučit se samostatně provádět diagnostické úkony, samostatně navrhovat postup a provádění pleopticko – ortoptických cviků.
Výstupy z učení
Po skončení bude student schopen:
- prakticky aplikovat znalosti o rozdělení jednotlivých terapeutických postupů podle povahy disociace binokulárního vidění, podle optických okolností (disociace v přístrojovém a skutečném prostoru) a podle možnosti jejich domácího použití
- prakticky aplikovat principy a provedení pleoptických metod založených na omezení vedoucího oka a metody rozvíjející (stimulující) vidění amblyopického oka a postupy pro normalizaci excentrické fixace
- prakticky aplikovat principy a provedení ortoptických metod zaměřených na léčbu motorické a senzorické složky binokulárního vidění a na jejich vzájemnou synkinetickou integraci
Osnova
 • Odborná praxe v ortoptice a pleoptice představuje dominantní složku výuky. Probíhá multicentricky a individuálně na ortoptických výukových pracovištích LF MU. V návaznosti na probíraná témata v teoretické výuce budou demonstrovány a nacvičovány základní postupy pleoptického a ortoptického cvičení. Studenti budou vedeni k samostatnosti.
 • Náplň praktické výuky v rámci cvičení:
 • Zpracování anamnestických údajů
 • Stanovení diagnózy pacienta dle dokumentace
 • Stanovení terapeutického postupu u pacienta
 • Stanovení domácího cvičení
 • Vyšetření zrakové ostrosti do dálky a do blízka
 • Měření pupilární distance
 • Synoptofor
 • CAM
 • Lokalizátor, Korektor
 • Konvergentní trenažér
 • Svalový trenažér
 • Cheiroskop
 • Stereoskop
 • Aktivní pleoptika
Literatura
  povinná literatura
 • SCHEIMAN, Mitchell a Bruce WICK. Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xii, 748. ISBN 9780781777841.
 • DIVIŠOVÁ, G. Strabismus. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7.
 • WRIGHT, K.H. a P.H. SPIEGEL. Paediatric ophthalmology and strabismus. Springer, 2003.
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. 2. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1995. 162 s. ISBN 8070132078.
 • DOSHI, Sandip a Bruce J. W. EVANS. Binocular vision and orthoptics: investigation and management. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0750647132.
 • WEISSBERG, E.M. Essentials of Clinical Binocular Vision. Butterworth-Heinemann, 2004.
 • ROWE, Fiona J. Clinical orthoptics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012, 468 s. ISBN 9781444339345.
 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135.
 • WRIGHT, K.H, SPIEGEL, P.H., THOMPSON, L.S. Handbook of paediatric strabismus and amblyopia. Springer, 2006.
 • Strabismus. Edited by Herbert Kaufmann - Wilfried de Decker. 3., grundlegend überarb. un. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2004. xii, 594. ISBN 3131297239.
 • CAMPOS, E.C. Binocular vision and ocular motility, Theory and Management of Strabismus. 6th edition, Mosby, St. Louis, 2002.
 • GUTTTER, Mari. Orthoptics: Handbook of Practical Skills. Uitgeverij Luiten, 2010. ISBN 9789076252476.
 • System of ophthalmology. Edited by Kenneth C. Wybar - Stewart Duke-Elder. St. Louis: C.V. Mosby, 1973. xviii, 873. ISBN 0853137765.
 • STIDWILL, David. Orthoptic assessment and management. 2nd ed. Oxon, OX: Blackwell Scientific Publications, 1998, 240 s. ISBN 9780632050123.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Pro udělení zápočtu musí student splnit všechny následující podmínky:
1. účast na všech cvičeních v průběhu semestru, náhrada omluvené neúčasti po domluvě s vedoucí ortoptistkou na daném pracovišti do konce příslušné semestrální výuky.
2. Student odevzdá na sekretariát KOO LF MU kompletně vyplněné a podepsané „Potvrzení o praktické výuce č. 1 – obor ORTOPTIKA, KOO LF MU – 2. ročník 4. semestr“ do termínu, který uvede KOO LF MU.
Informace učitele
Klinické otázky a praktické okruhy ke zkoušce z Odborné praxe v ortoptice a pleoptice II cvičení (BTPX0532c), které se tematicky vztahují k předmětu Odborné praxe v ortoptice a pleoptice I.
Klinické otázky
1. Heteroforie (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
2. Nedostatečná konvergenční rezerva u exoforie (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
3. Kongenitální (idiopatická) esotropie (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika terapie)
4. Akomodační refrakční strabismus (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika terapie)
5. Akomodační nerefrakční strabismus (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika terapie)
6. Pseudostrabismus a cyklický strabismus (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
7. Mikrostrabismus (pleoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika pleoptické terapie)
8. Langův syndrom a konsekutivní strabismus (pleoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika pleoptické terapie)
9. Základní exotropie (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
10. Insuficience konvergence (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
11. Exces divergence (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
12. Strabická amblyopie bez EF (pleoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika pleoptické terapie)
13. Strabická amblyopie s EF (pleoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika pleoptické terapie)
14. Anomální retinální korespondence (pleoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika pleoptické terapie)
15. Kongenitální inkomitantní strabismus (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
16. Získaný inkomitantní strabismus (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
17. Pseudoparézy (ortoptický rozbor; strategie, technika, časování, monitorování a rizika ortoptické terapie)
Praktické okruhy
1. Vyšetření zrakové ostrosti – dálka, blízko
2. Vyšetření binokulárních funkcí
3. Vyšetření fixace
4. Sítnicová korespondence
5. Typy refrakčních vad
6. Cykloplegie ve strabologii
7. Strabismus a jeho formy
8. Okluze a její význam
9. Amblyopie
10. Pleoptika
11. Ortoptika
12. Zakrývací zkouška
13. Vyšetření a zhodnocení motility a konvergence
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BTPX0431c