BTSR0432p Strabologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Martin Komínek (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
MUDr. Kristina Pavézková Vodičková, Ph.D., FEBO
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–11:50 KOM S116
Předpoklady
BTSR0331p Strabologie I - přednáška && BTSR0331c Strabologie I - cvičení && BTSR0331s Strabologie I - seminář
BTSR0331p && BTSR0331c && BTSR0331s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Strabologie je nauka o poruchách jednoduchého binokulárního vidění, které se navenek projevují šilháním. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s klinickými projevy, patofyziologií, diagnostikou a léčbou okohybných poruch.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- definovat jednotlivé typy strabismu, jejich etiologii, příznaky,
- ovládat diagnostiku včetně návrhu dalšího doporučeného terapeutického postupu.
Osnova
 • Strabismus spurius (etiologie, znaky, terapeutické principy) • Pseudostrabismus (etiologie, klasifikace, znaky, terapeutické principy) • Konkomitantní strabismus (etiologie, klasifikace, znaky, terapeutické principy) • konvergentní strabismus – akomodační (refrakční, nerefrakční, hypoakomodační, částečně akomodační), neakomodační (infantilní, neakomodační konvergenční exces, základní, akutní, divergenční insuficience, cyklický), mikrotropie, nystagmus blokující syndrom, sekundární (senzorický, konsekutivní) • Divergentní strabismus (dělení, senzorický, konsekutivní..) • Vertikální deviace, A a V syndromy – charakteristika, diff. dg., léčba • Restrikční strabismus ( blow out zlomeniny očnice; strabismus při endokriní orbitopatii; myopický restrkiční strabismus • Inkomitantní strabismus (etiologie, klasifikace, znaky, terapeutické principy) – paralytický, neparalytický (abecední, chybná inervace, disociované deviace, mechanický).Obrny okohybných nervů – n. III., IV. A VI. - charakteristika, diff. dg., léčba. Vrozené kraniální dysinervační poruchy ( CCDD) - Brown sy, Duan sy, Möbiův sy. Neuroanatomický strabismus ( primární myopatie, poruchy orbitální pojivové tkáně, periferní motorické neuropatie • Teorie aktivního systému kladek okohybných svalů. Chirurgická léčba strabismu - chirurgie přímých a šikmých okohybných svalů; komplikace chirugie strabismu • Abnormální postavení hlavy u dětí a dospělých ( diagnostika, Parksův tříkrokový test; Bielschowski head tilt test) • Heteroforie (etiologie, klasifikace, znaky, terapeutické principy) – asymptomatické, symptomatické, intermitentní, dekompenzovaná • Amblyopie (etiologie, klasifikace, znaky, terapeutické principy) – dělení dle stupně sníženého vízu, dle etiologie (anizometropická, strabická, ametropická, meridionální, okluzní ) dělení dle Francoise a Vandekerckhovea, experimentální amblyopie • Výuka je dle potřeby vhodně doplňována aktuálními přednáškami externích odborníků z oblasti strabologie.
Literatura
  povinná literatura
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 9788070135303. info
 • Strabismus. Edited by Gabriela Divišová. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN 80-201-0037-7. info
  doporučená literatura
 • • Rowe, F.J.: Clinical Ortopthics, 3rd edition, Wiley-Blackwell, Chichester, 2012
 • Gerinec, A.: Detská oftalmológia, Osveta, Martin, 2005
 • AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie 1. díl. Brno: LF MU, 2008. ISSN 1801-6103
 • Dostálek, M. Vergenčně akomodační synkinéza a patofyziologie některých strabismů. Lékařská fakulta Hradec Králové, UK Praha, 2002
 • Dostálek, M., Obecná fyziologie binokulárního vidění.2010
 • Bowling, B.: Kanski´s Clinical Ophthalmology, A systemic approach, 8th Eddition, Elsevier, 20
 • • Kuchynka, P. a kol.: Oční lékařství, 2. vydání, Grada, Praha 2016
 • Pediatric ophthalmology, neuro-ophthalmology, genetics. Edited by Birgit Lorenz - Michael C. Brodsky. Berlin: Springer, 2010. xvi, 231. ISBN 9783540858515. info
 • SCHEIMAN, Mitchell a Bruce WICK. Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xii, 748. ISBN 9780781777841. info
  neurčeno
 • Goméz de Liano, R.(ed.): Transactions 30th European Strabismological Association Meeting, European Strabismological Association, Madrid, 2006: 57- 60.
 • Folia strabologica et neuroophthalmologica, Trendy v dětské oftalmologii a strabologii, sborník transakt. ISSN 1213-1032
 • Judge, S.J.: How is binocularity maintained during convergence and divergence? Eye, 1996(10): 172-176
 • HORNOVÁ, Jara. Oční propedeutika. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 103 s. ISBN 9788024740874. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava, Miluše VACUŠKOVÁ a Alena ZOUHAROVÁ. Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 160 s. ISBN 8070134321. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška (dvě otázky, viz informace učitele). K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout v obou otázkách hodnocení alespoň E.
Informace učitele
Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky. The requirement for the exam: Knowledge of taught topics. 1. Úvod – definice, historie, anatomie extraokulárních svalů, inervace oční pohyby, pohledové směry, agonista, antagonista; funkční následky strabismu – amblyopie, konfuze, diplopie; senzorická adaptace na strabismus / suprese, ARK/; motorická adaptace na strabismus 2. Konkomitantní ezotropie - primární, sekundární a následné / plně a částečně akomodativní, exces konvergence, smíšená akomodativní ezotropie - charakteristika, léčba ; infantilní ezotropie - charakteristika, léčba; mikrotropie, akutní a cyklická ezotropie. 3. Konkomitantní exotropie- primární , sekundární a následné - charakteristika, diff. dg. a léčba 4. Vertikální deviace a „A a V“ syndromy – primární hyperfunkce horního a dolního šikmého svalu, disociovaná vertikální deviace, AV syndromy - charakteristika, diff. dg. a léčba 5. Restrikční strabismus – blow out zlomeniny, strabismus při chorobách štítné žlázy, strabismus po operacích amoce, myopický restrikční strabismus - charakteristika, diff. dg. a léčba 6. Obrny okohybných nervů – obrna III., IV a VI. nervu – charakteristika, diff. dg. a léčba 7. Moderní koncepty léčby Gravesovy orbitopatie – patogeneze, klinika, vyšetřovací postupy a léčba. 8. Kongenitální kraniální dysinervační syndromy, komplexní okohybné poruchy – syndromy – Brownův syndrom, Duanův sy, Mobiusův sy, dvojitá obrna zvedačů, vrozená fibróza okohybných svalů, Marcus- Gunn jaw winking sy - charakteristika, diff. dg. a léčba 9. Neuroanatomický strabismus – etiologie, klinika, diagnostika a léčba. Primární myopatie (mitochondriální myopatie, endokrinní myopatie, traumatické myopatie), poruchy orbitální pojivové tkáně - heterotopie a abnormality svalového úponu, periferní motorické neuropatie - vrozené kraniální dysinervační poruchy – CCDDs, získané periferní oční motorické neuropatie; subkortikální poruchy vergence - obrna horizontálního pohledu a progresivní skolióza, mozečková onemocnění, kortikální poruchy vergence - infantilní strabismus, intermitentní exotropie, akomodativní ezotropie. 10. Monofixační syndrom – charakteristika, patofyziologie, léčba; Klinické projevy jednotlivých typů amblyopie 11. Chirurgická léčba strabismu – chirurgie přímých a šikmých okohybných svalů / retropozice, resekce, myektomie, myotomie,tenotomie, hang-back, nastavitelné stehy, transpozice, botulotoxin…/; 12. Reoperace a komplikace chirurgie strabismu / časné a pozdní/ - chirurgie infantilního strabismu, výsledky studií early versus late surgery - estetické a funkční výstupy; podkorigování, překorigování, ischemie předního segmentu… 13. Diferenciální diagnostika abnormálního postavení hlavy u dětí a dospělých; novinky v diagnostice, konzervativní a chirurgické léčbě strabismu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BTSR0432p