BVMI0221c Mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBI011 Biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mikrobiologická cvičení jsou zaměřena na zvládnutí základních technik práce mikrobiologické laboratoři a na běžné techniky obecné a potravinářské mikrobiologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- posoudit výsledky mikrobiologického vyšetření poživatin vzhledem k možnému zdravotnímu riziku;
- uplatnit znalosti mikrobiologických metod v systému HACCAP.
Osnova
 • Základní pravidla pro práci v mikrobiologické laboratoři,bezpečnost práce, laboratorní sklo, dekontaminace, sterilizace, desinfekce. Bakteriologické půdy, rozdělení a příprava. Technika očkování živných půd, práce s izolovanými kmeny. Mikrobiální kultivace, kultivace aerobní a anaerobní. Vliv vnějších podmínek na růst mikroorganismů odběr, zasílání a příprava vzorků k mikrobiologickému vyšetření. Stanovení mikrobiologických ukazatelů pitné vody, technika vyšetřování a hodnocení. Mikrobiologie syrového mléka. Mikrobiologie konzerv. Mikrobiologie masných výrobků. Patogenní a indikátorové mikroorganismy v potravinách. Demonstrace vybraných patogenních a indikátorových organismů.Spóry a termorezistentní mikroorganismy v různých typech potravin a jejich monitoring v prostředí včetně potravinářských provozů. Základy identifikace. Zpracování a kultivace vybraných potravinářských výrobků. Základy mikroskopické techniky v mikrobiologii.
Literatura
  doporučená literatura
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 9788074921391. info
 • BURSOVÁ, Šárka, Marta DUŠKOVÁ, Lenka NECIDOVÁ, Renata KARPÍŠKOVÁ a Petra MYŠKOVÁ. Mikrobiologické laboratorní metody. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7305-676-6. info
 • ASPDEN, William. Practical skills in food science, nutrition and dietetics. New York: Pearson Education Limited, 2011. xv, 515. ISBN 9781408223093. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 8090289622. info
  neurčeno
 • Demnerová, K. et al. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. Praha VŠCHT, 2001
 • Cupáková,Š et al.Mikrobiologie potravin, praktická cvičeníI I,Brno VFU,2008
 • ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Vyd. 3., opr. a dopl., v Aca. Praha: Academia, 2002. 363 s. ISBN 8020010246. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.