VLKM081 Komunikace v medicíně

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
3/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Jahnová (přednášející)
PhDr. Jiří Libra (přednášející)
MUDr. Hana Mihulová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.
Rozvrh
Po 28. 2. až Pá 27. 5. Po 16:30–18:10 N03008
Předpoklady
VSPX042t Prázdninová praxe && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je koncipována jako úvod do problematiky komunikace se zaměřením na zdravotnictví a současně jako základní sebezkušenostní kurz. Hlavní cíle kurzu jsou: vymezení a seznámení se se základními komunikačními dovednostmi. základy práce s důvěrou, empatií a sebereflexí. sebezkušenost s emočními prožitky v modelových situacích. zážitková individuální i skupinová práce s psychoterapeutickými prvky v rámci studijní skupiny
Osnova
  • Úvod do komunikace - informace, sdělování informace, komunikační kanál, obecná pravidla komunikace. Teoretická východiska komunikace, komunikace z pohledu transakční analýzy, Rogerovský přístup. Komunikační dovednosti - naslouchání, respekt, empatie, zájem, podpora, interpretace. Neverbální komunikační dovednosti - smysly, mimika, proxemika, haptika, posturologie, kinezika, gesta, papalingvistika, teorie osobních zón. Verbální komunikační dovednosti - řeč, rozhovory, typy rozhovorů, typy otázek, sdílení emocí. Strukturovaný lékařský rozhovor I. - navázání kontaktu, vytvoření dohody o tématu konzultace Strukturovaný lékařský rozhovor II. - objasnění pacientova problému, ukončení rozhovoru, povzbuzující prvky v rozhovoru. Dialogický rozhovor, nedirektivní empatický rozhovor. Komunikace mezi lékařem a pacientem, modely vztahů lékař - pacient, motivace, compliance, terapeutický vztah, terapeutická zakázka. Komunikace s pacientem v krizové situaci Komunikace s dětským pacientem Komunikace s vybranými skupinami pacientů - úzkostní, agresivní, depresivní, s duševním onemocněním Komunikace s pacientem smyslově postiženým Komunikace s pacientem seniorským a polymorbidním Komunikace s pacientem se závažným onkologickým onemocněním. Sdělování nepříznivých informací a extrémně nepříznivých zpráv, komunikace s rodinnými příslušníky. Relaxačně sugestivní techniky (Autogenní trénink podle Schultze), asertivní techniky, prevence syndromu vyhoření, Bálintovské skupiny
Literatura
  • Hájek, K,: Práce s emocemi pro pomáhající profese, Praha, Portál, 2007
  • LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 9788024717845. info
  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info
  • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou skupinové výuky s prvky individuální práce, klade důraz na sebezkušenost. Je doplněna nácvikem relaxačních technik, audio i video ukázkami.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolovium, podmínkou pro jeho naplnění je absolvování výuky, vypracování seminární práce podle zadaných kritérií, znalostní tesr a závěrečná rozprava.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2011/VLKM081