VLPL9X1 Preventivní lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (zástupce)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Po ukončení předmětu bude student schopen vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a jejich vzájemné interakce. Bude schopen vysvětlit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace. Bude schopen odvodit možnosti preventivních opatření v ochraně životního, pracovního a obytného prostředí, kvality ovzduší, vody, potravin. Bude schopen chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace;

Bude schopen interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu a jejich vlivů na zdraví, včetně autoagresivního chování (výživa, tělesná aktivita, psychická zátěž a stres, kouření, konzum alkoholu a nelegálních drog);

Na základě získaných poznatků bude student schopen dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;

Bude schopen formulovat na základě získaných informacemí rozhodnutí o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu: kardiovaskulárních, onkologických, metabolických, imunitních, respiračních.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen
vysvětlit vztahy člověka a fyzikálních, chemických, biologických a psychosociálních faktorů prostředí;
dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;
interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu;
formulovat rozhodnutí o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu
Osnova

 • 1. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ: fyzikální, chemické, biologické a sociální faktory v makro a mikroprostoru; jejich interakce. Způsoby adaptace a kompenzace k zachování homeostázy. "Zdraví" a "nemoc", jejich determinanty.
 • 2. PREVENCE: primární a sekundární, úkoly a cíle. Nejvýznamnější světové a české programy primární prevence.
 • 3. HLUK: zdroje, účinky na zdraví, možnosti preventivních opatření.
 • 4. SVĚTLO A OSVĚTLENÍ: fyziologie vidění, optimální pracovní podmínky osvětlení. Fyziologický význam barev.
 • 5. ZÁŘENÍ: druhy, jejich zdroje, účinky na lidské zdraví. Možnosti preventivních opatření.
 • 6. KOMPLEX MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK: externí a interní faktory. Způsoby termoregulace. Pracoviště s extrémními klimatickými podmínkami, principy pitného režimu. Douhodobě a krátkodobě únosná tepelná zátěž.
 • 7. BIOLOGICKÉ RYTMY: cirkadiánní a ostatní, jejich vliv na výkonnost. Směnná práce jako rizikový faktor. Aktivní a pasivní odpočinek. Hygiena spánku.
 • 8. OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ: nejčastější kontaminanty zevního ovzduší, jejich zdroje a expozice populace. Smog. Zdravotní následky expozice znečistěnému ovzduší.
 • 9. OBECNÁ TOXIKOLOGIE: způsoby expozice, cesty vstupu, vstřebávání; metabolismus xenobiotik; genetický polymorfismus indukce mikrosomalmích enzymů; vylučování. Poškození zdraví chemickou expozicí, karcinogeneze. Podobnosti a rozdíly dětí a dospělých v toxikologii.
 • 10. BYDLENÍ A ZDRAVÍ: nejrozšířenější rizikové faktory v uzavřených prostorách, zdravotní následky expozice (nemoci spojené s bydlením, syndrom nemocné budovy, mnohočetní chemické přecitlivělost). Větrání: typy a význam.
 • 11. VODA A ZDRAVÍ: hygienické ukazatele pro pitnou vodu, indikátory fekálního znečistění. Stopové prvky v pitné vodě. Nemoci z kontaminované vody. Zásady ochrany zdrojů pitné vody.
 • 12. VÝŽIVA A ZDRAVÍ: nemoci spojené s malnutricí a kontaminovanou potravou. Úloha výživy v podpoře zdraví. Výživová doporučení. Způsoby zjišťování výživového chování.
 • 13. ODPADY A ZDRAVÍ: druhy odpadů, jejich zdroje. Hygienické požadavky na bezpečnou likvidaci odpadů.
 • 14. PŘÍRODNÍ A UMĚLÉ CHOEMICKÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: druhy, bodové a plošné kontaminace. Životní prostředí v České republice. Principy monitorování kontaminantů životního prostředí. "Přírodní pesticidy".
 • 15. KOUŘENÍ A ZDRAVÍ: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý preventabilní faktor předčasné nemocnosti a úmrtnosti. Závislost na kouření jako psychiatrické onemocnění. Nedobrovolná expozice tabákovému kouři, její zdravotní následky.
 • 16. PRÁCE A ZDRAVÍ: hlavní rizikové faktory v pracovním prostředí; nemoci z povolání a nemoci související s prací. Riziková pracoviště. Zásady ochrany zdraví pracovníků na rizikových pracovištích.
 • 17. STRES A ZDRAVÍ: fyziologické reakce organismu na stresové situace. Nemoci s etiologickou účasti stresu. Principy zvládání stresu.
 • 18. NEPŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ HROMADNÉHO VÝSKYTU: epidemiologie, etiologie, prevence. Kardiovaskulární onemocnění. Zhoubné nádory. Respirační onemocnění. Alergie. Diabetes mellitus. Osteoporóza.
Literatura
  povinná literatura
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 9788024620251.
 • Interaktivní osnova / Interactive syllabi
 • Provazník K. aj.: Manuál prevence v lékařské praxi. 3. LF UK Praha, SZÚ Praha, 2003, 2004
 • Manuál prevence v lékařské praxi :souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 622 s. ISBN 80-7071-080-2
  doporučená literatura
 • Manuál prevence v lékařské praxi 7 :doporučené preventivní postupy v primární péči. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. 55 s. ISBN 80-7071-135-3.
 • Manuál prevence v lékařské praxi 8 :základy hodnocení zdravotních rizik. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000. 158 s. ISBN 80-7071-161-2
 • Manuál prevence v lékařské praxi 9 :hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 80-7071-194-9.
 • Pracovní lékařství pro praxi :příručka s doporučenými standardy. Edited by Milan Tuček - Miroslav Cikrt - Daniela Pelclová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 327 s. ISBN 80-247.
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ;. ISBN 9788025469873.
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 s. ISBN 978-80-210-5763-0.
 • Kotulán aj: Preventivní lékařství I, II. Lékařská fakulta MU, 1991, 1992
  neurčeno
 • .
 • .
 • REQUIRED LITERATURE FOR PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • 1. Lener J et al: Medical hygiene. Prague - Czech Republic: Vydavatesltví Karolinum; 1997. pp 1-128.
 • 2. Bártová J, Havránek J, Hrnčíř E, Lener J, Petrová K: General and environmental hygiene. Edited by J. Bártová. Prague - Czech Republic: 3rd Medical Faculty Charles University Prague; 1994. pp 5-87.
 • 3. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 111-232.
 • 4. Brázdová Z, Fiala J: Dietary guidelines in the Czech Republic. Brno: Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae; 1998.
 • 4. Krause's food & nutrition therapy. Edited by L. Kathleen Mahan - Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2008. ISBN 9781416034018. pp 2-144, 200-206, 224-228, 249-254, 269-283, 299-300.
 • 5. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 99-177.
 • 6. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 96-102, 127-139.
 • 7. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 49-63, 163-190.
 • 8. All study materials provided in the IS subject's vault
 • 9. www.who.int (information not found in the books).
 • .
 • .
 • RECOMMENDED LITERATURE FOR PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • .
 • 1. Wallace/Maxcy-Rosenau-Last: Public health & preventive medicine. 15th edition. Edited by Robert B Wallace. United States: The McGraw-Hill Companies; 2008.
 • 2. Jekel J, Katz D, Elmore J, Wild DMG: Epidemiology, biostatistics and preventive medicine. 3rd edition. United States: Saunders Elsevier; 2007.
 • 3. Hrubá D: Occupational Medicine Practice. Basic Toxicology. (Fundamental abstracts from textbooks. LF MU: 1997.
 • 4. Lu FC: Basic Toxicology. Taylor, Francis, Washington, DC, 1996.
Výukové metody
Přednášky, samostudium.
Metody hodnocení

INFORMACE O KOLOKVIU
Platí obecná pravidla dle čl. 19 Studijního a zkušebního řádu MU. Kololvium má formu písemného testu s nabídkou odpovědí.
Test obsahuje 20 otázek s výběrem z 5 možností a jednou správnou odpovědí. K úspěšnému složení testu je nutno získat minimálně 14 bodů; za každou správnou odpověď zisk +1 b., za chybnou odpověď ztráta -0,5 b., vynechaná odpověď se neboduje.

Na základě složení kolokviálního testu vzniká současně nárok na zápočet z předmětu VLPL9X1a -Preventivní lékařství cvičení


AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLPL9X1