MNCH0821p Chirurgie II

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Hana Baráčková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A21/112
Předpoklady
MNCH0721 Chirurgie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia.
Osnova
 • 1.Koncepce oboru chirurgie. Hlavní úkoly chirurga. 2.Předoperační příprava, předoperační péče, komplikace. Obecná a zvláštní /specializovaná/ příprava nemocných k operaci. 3.Základní prevence pooperačních komplikací z hlediska jejich nejčastějších příčin. 4.Pojmy antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace. Operační sál, oddělení, příprava operačního pole, operatéra a jeho asistencí. 5.Anestézie. Podstata znecitlivění, fyziologie bolesti, tlumení bolesti. Chirurgie bolesti. Komplikace v průběhu narkózy a po ní. Intubace, demonstrace. 6.Základní informace o vnitřním prostředí a jeho kompenzaci po operačních výkonech v celkové anestézii. 7.Chirurgie hlavy. Úrazy hlavy a mozku. 8.Chirurgie štítné žlázy. 9.Onemocnění příštítných tělísek. 10.Chirurgie plic, mediastina. 11.Nádory mezihrudí, poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů. 12.Chirurgie srdce. Mimotělní oběh, hypotermie, vady velkých cév a srdce, možnosti chirurgické léčby. Současné možnosti léčby ischemické choroby srdce, transplantace srdce, srdce a plic. 13. Chirurgie jícnu. 14. Chirurgie gastroduodena. Poranění žaludku, cizí tělesa žaludku, vředová choroba žaludku a dvanáctníku. 15. Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Možnosti laparoskopických operací na žlučníku a žlučových cestách. 16. Chirurgie prsní žlázy. 17. Chirurgie jater.
Literatura
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 589 s. ISBN 9788073452537. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman, Translated by Pavla Kudlová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. xxiv, 456. ISBN 9788024734231. info
 • ČOUPKOVÁ, Hana. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 264 s. ISBN 9788024731292. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 300 s. ISBN 9788024731308. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • VEVERKOVÁ, Lenka. Základy robotické chirurgie. In Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii, Zdeněk Kala, Igor Penka a kol. první. Brno: Národní centrum ošetřovateltví a nelekařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 60300 Brno, 2010. s. 81 - 92, 12 s. Specializační vzdělávání. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. 4. vyd. Brno: NCONZO, 2006. 190 s. ISBN 8070134437. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • Špeciálna chirurgia 1 :chirurgia tráviacej rúry. Edited by Ján Černý, Illustrated by Stanislav Černý. 2. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1996. 497 s. ISBN 80-88824-26-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.