EN

LF:VSEI7X1a Epidemiologie infekč.nemocí-cv - Informace o předmětu

VSEI7X1a Epidemiologie infekčních nemocí - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Marie Sekaninová (pomocník)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSSL051p Sociální lékařství - přednáška && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu

Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.

Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.

Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.

Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.

Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.

Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova

 • 1. Principy a cíle epidemiologie.
 • 2. Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • 3. Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • 4. Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • 5. Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • 6. Způsoby přenosu.
 • 7. Vnímavost organizmu a populace.
 • 8. Aktivní a pasivní imunizace.
 • 9. Reakce a komplikace po očkování, kontraindikace očkování.
 • 10. Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance.
 • 11. Prevence infekčních chorob- obecné metody.
 • 12. Hlášení infekčních nemocí.
 • 13. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • 14. Hygiena zdravotnických zařízení, surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí (ISZP) .
 • 15. Charakteristika ISZP - (etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos).Zásady prevence nejvýznamnějších ISZP.
 • 16. Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • 17. Alimentární nákazy
 • 18. Zoonózy
 • 19. Respirační nákazy.
 • 20. Parenterálně přenosné nákazy.
 • 21. Vysoce nakažlivé nákazy.
 • 22. Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky.
 • 23. Modelové situace zajištění protiepidemických opatření.
 • 24. Hygiena rukou - mikrobiální kontrola, kontrola správnosti provedení.
Literatura
  doporučená literatura
 • KOLLÁROVÁ, Helena. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 206, [5]. ISBN 9788024427157. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • JINDRÁK, Vlastimil, Dana HEDLOVÁ a Pavla URBÁŠKOVÁ. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 709 stran. ISBN 9788020428158. info
 • ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 400 s. ISBN 9788073452865. info
 • ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 245 stran. ISBN 9788024613147. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
 • 3. Bakoss P, Baška T, Bazovská S, Kmety E, Maďar R et al: Compendium of epidemiology. Edited by Pavol Bakoss. Bratislava - Slovak Republic: Comenius University Bratislava; 1999. pp 3-138.
 • 1. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 22-63, 115-150.
 • 4. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 117-131.
 • 2. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 7-13, 91-126.
 • 6. www.cdc.gov (information not found in the books).
 • 5. www.who.int (information not found in the books).
 • 7. http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx (information not found in the books).
Výukové metody

Seminář / cvičení, skupinové projekty a diskuze.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení

POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: (ÚSPĚŠNÉMU UKONČENÍ PŘEDMĚTU):

1.   Student musí splnit veškeré předpoklady předmětu.

2.   Absence ve cvičeních/seminářích se bude omlouvat pouze ze zdravotních důvodů. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení (v originálu).

  + Studenti si musí být vědomi toho, že i v případě omluvených absencí (zdravotní důvody) je pro získání kreditu požadovaná minimálně 80% účast. V případě, že bude mít student více než 20 % omluvených či neomluvených absencí, bude muset zopakovat předmět v následujícím semestru či akademickém roce.

3. Splnění zadaných úkolů.
  + Tolerována je jedna neomluvená absence, za každou další neomluvenou absenci bude studentovi uloženo vypracovat seminární práci v rozsahu 1500-2000 slov na dané téma. Pokud bude seminární práce učitelem odmítnuta z důvodu nedostatků a nebude studentem opravena a znovu předána ke kontrole, student tím nesplní požadavky předmětu a nezíská zápočet (viz Politiku absencí a pozdních příchodů, Akademické přestupky, plagiátorství a neetické chování).

4.   Aktivní účast během seminářů / cvičení / přednášek.


POLITIKA ABSENCÍ A POZDNÍCH PŘÍCHODŮ:

1.   Omluvené, neomluvené absence a pozdní příchody do výuky:
  a) Omluvené absence → pouze ze zdravotních a vážných rodinných důvodů. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení (originál).
  b) Neomluvené absence → student nedoložil lékařské potvrzení (originál) v následujícím týdnu po absenci.
  c) Pozdní příchod do výuky → student přišel do výuky až po 10 min. od začátku výuky.

2.   Opatření proti absencím a pozdním příchodům do výuky:
  a) Za každou neomluvenou absenci počínaje druhou nebo pozdní příchod do výuky bude zadána seminární práce o rozsahu 1500-2000 slov a 5-8 minut dlouhá prezentace v power pointu na zadané téma.
  b) V případě pozdního příchodu téma náhradní seminární práce zadá vyučují v dané výuce, v případě náhrady absence student požádá formou e-mailu o zadání tématu garanta předmětu.
  c) Studenti obdrží email s instrukcemi ohledně seminární práce a prezentace.   d) Studenti jsou plně zodpovědní za své seminární práce i prezentace v power pointu (viz Akademické přestupky, plagiátorství a neetické chování).

3.   NEBUDOU UDĚLOVÁNY ŽÁDNÉ VÝJIMKY: V následujících případech studenti nezískají zápočet:   * Pokud neodevzdají zadanou seminární práci.
  * Pokud je seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a není opravena a znovu předána ke kontrole.
  * Pokud je seminární práce třikrát odmítnuta.
  * Pokud je v seminární práci odhaleno plagiátorství nebo jiné neetické chování.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VSEI7X1a