VLPL9X1a Preventivní lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/5/0. 30 hodin celkem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (cvičící)
MUDr. Anna Klimová (cvičící)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Yuliya Lyamzina, Ph.D., MBA (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (cvičící)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPL9X1a/01: Po 24. 10. až Pá 28. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 12. 12. až Pá 16. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/02: Po 10. 10. až Pá 14. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 28. 11. až Pá 2. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/03: Po 26. 9. až Pá 30. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 14. 11. až Pá 18. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/04: Po 31. 10. až Pá 4. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 9. 1. až Pá 13. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/05: Po 17. 10. až Pá 21. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 19. 12. až Čt 22. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/06: Po 3. 10. až Pá 7. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 5. 12. až Pá 9. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPL9X1a/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLDM7X1p Diagn. zobr. metody - p && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí
Prerekvizity, účast na povinných společných seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: mimo studenty LF max. 16 studentu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování praktických cvičení a praxe bude student schopen zjišťovat, měřit a hodnotit indiviuální i kolektivní expozici vybraným rizikovým faktorům (v pracovním prostředí, v životním stylu), posoudit výživové zvyklosti, úroveň fyzické aktivity a stresu. Získané znalosti bude schopen aplikovat v konkrétním individuálním poradenství i při tvorbě skupinových intervenčních programů (v oblasti zdravé výživy, pohybové aktivity, zanechání kouření, podpory kojení). Bude schopen interpretovat a prezentovat výsledky vědeckých publikací jak pro odbornou tak i pro laickou veřejnost adekvátní formou.
Osnova
 • Praktická cvičení:
 • METODY SLEDOVÁNÍ VÝŽIVOVÉ SPOTŘEBY: prezentace anamnestických i laboratorních metod sledování a hodnocení výživové spotřeby. Vlastní zpracování krátkodobé i dlouhodobé analýzy výživového chování.
 • PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ: Ergonomické přístupy k optimalizaci pracovních podmínek. Rizika sedavé práce. Cvičení ke snížení statické zátěže, k posílení ochablých svalů, k protažení zkrácených svalů.
 • PREVENCE STRESU: Testování vlastní pohotovosti ke stresogenní odpovědi na běžnou zátěž. Relaxační techniky pro snížení napětí.
 • Praxe:
 • EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE VÝŽIVY VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE: návrh na vytvoření dotazníku, výběr populačního souboru, použití standardizovaného dotazníku, počítačové zpracování údajů, vyhodnocení výsledků na individuální a skupinové bazi.
 • SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE: prezentace poznatků o vybraných chemických látkách (Pb, Hg, Cr, Cd, toluen a benzen, trichloretylen): výskyt v životním a pracovním prostředí, způsoby expozice populace, účinky na organismus (včetně možného teratogenního působení). Klinická manifestace otravy, možnosti terapie. Opatření primární a sekundární prevence.
 • KOMPLEXNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: anamnestické, klinické a biochemické vyšetřování hlavních rizikových faktorů (kouření, výživa, tělesná aktivita, krevní lipidy, antropometrie, zátěžové testy); vyhodnocení výsledků, návrhy na prevenci.
 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ: praktická aplikace programu 4P (4A) v poradnách pro odvykání kouření a na vybraných pracovištích nemocnic.
 • PODPORA KOJENÍ: praktická aplikace poznatků o poporodní péči o novorozence se zvláštním zaměřením na podporu kojení.
 • STUDIE ELSPAC: Zpracování statistického vyhodnocení vybraných dat z Evropské longitudinální studie těhotenství a dětství se zaměřením na analýzu vlivu kouření na vybrané ukazatele zdraví dětí a rodičů. Porovnání výsledků ELSPAC s odbornou literaturou.
 • EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM, např.: Preference různých druhů potravin u dětí. Frekvence konzumace rychlého občerstvení u dětí. Postoje různých skupin populace k aktivitám za nekouření. Frekvence konzumace ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků u dětí.
Literatura
 • J.Kotulán: Primární prevence I, II. Lékařská fakulta MU, Brno, 1991,1992
Výukové metody
Laboratorní cvičení, epidemiologické studie, práce v poradnách a na klinikách. Prezentace domácího studia.
Metody hodnocení
Povinná účast, splnění konkrétních zadaných úkolů, prezentace výsledků a diskuse. Praktické úkoly jsou součástí státní ústní zkoušky.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.