VLPL9X1a Preventivní lékařství-cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
15/60/0. 75 hodin celkem. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (cvičící)
MUDr. Anna Klimová (cvičící)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Yuliya Lyamzina, Ph.D., MBA (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (cvičící)
Jana Chaloupková (pomocník)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPL9X1a/01: Po 20. 10. až Pá 24. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 8. 12. až Pá 12. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/02: Po 6. 10. až Pá 10. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 24. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/03: Po 22. 9. až Pá 26. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 10. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/04: Po 27. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 12. 1. až Pá 16. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/05: Po 13. 10. až Pá 17. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/06: Po 29. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107, Po 1. 12. až Pá 5. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A21/107
VLPL9X1a/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPL9X1a/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí && VLDM7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič.
Prerekvizity, účast na povinných společných seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: mimo studenty LF max. 16 studentu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování praktických cvičení a praxe bude student schopen zjišťovat, měřit a hodnotit indiviuální i kolektivní expozici vybraným rizikovým faktorům (v pracovním prostředí, v životním stylu), posoudit výživové zvyklosti, úroveň fyzické aktivity a stresu. Získané znalosti bude schopen aplikovat v konkrétním individuálním poradenství i při tvorbě skupinových intervenčních programů (v oblasti zdravé výživy, pohybové aktivity, zanechání kouření, podpory kojení). Bude schopen interpretovat a prezentovat výsledky vědeckých publikací jak pro odbornou tak i pro laickou veřejnost adekvátní formou.
Osnova
 • Praktická cvičení:
 • METODY SLEDOVÁNÍ VÝŽIVOVÉ SPOTŘEBY: prezentace anamnestických i laboratorních metod sledování a hodnocení výživové spotřeby. Vlastní zpracování krátkodobé i dlouhodobé analýzy výživového chování.
 • PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ: Ergonomické přístupy k optimalizaci pracovních podmínek. Rizika sedavé práce. Cvičení ke snížení statické zátěže, k posílení ochablých svalů, k protažení zkrácených svalů.
 • PREVENCE STRESU: Testování vlastní pohotovosti ke stresogenní odpovědi na běžnou zátěž. Relaxační techniky pro snížení napětí.
 • Praxe:
 • EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE VÝŽIVY VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE: návrh na vytvoření dotazníku, výběr populačního souboru, použití standardizovaného dotazníku, počítačové zpracování údajů, vyhodnocení výsledků na individuální a skupinové bazi.
 • SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE: prezentace poznatků o vybraných chemických látkách (Pb, Hg, Cr, Cd, toluen a benzen, trichloretylen): výskyt v životním a pracovním prostředí, způsoby expozice populace, účinky na organismus (včetně možného teratogenního působení). Klinická manifestace otravy, možnosti terapie. Opatření primární a sekundární prevence.
 • KOMPLEXNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: anamnestické, klinické a biochemické vyšetřování hlavních rizikových faktorů (kouření, výživa, tělesná aktivita, krevní lipidy, antropometrie, zátěžové testy); vyhodnocení výsledků, návrhy na prevenci.
 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ: praktická aplikace programu 4P (4A) v poradnách pro odvykání kouření a na vybraných pracovištích nemocnic.
 • PODPORA KOJENÍ: praktická aplikace poznatků o poporodní péči o novorozence se zvláštním zaměřením na podporu kojení.
 • EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM, např.: Preference různých druhů potravin u dětí. Frekvence konzumace rychlého občerstvení u dětí. Postoje různých skupin populace k aktivitám za nekouření. Frekvence konzumace ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků u dětí.
 • NÁSLEDKY PRENATÁLNÍ EXPOZICE KOUŘENÍ, které se projevují v průběhu těhotenství a dospělosti. Rešerše odborné literatury.
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/el/1411/podzim2012/VLPL9X1a/index.qwarp
 • Manuál prevence v lékařské praxi : souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 622 s. ISBN 8070710802. info
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 9788024620251. info
  doporučená literatura
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. 55 s. ISBN 8070711353. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2000. 158 s. ISBN 8070711612. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • TUČEK, Milan, Miroslav CIKRT a Daniela PELCLOVÁ. Pracovní lékařství pro praxi : příručka s doporučenými standardy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 327 s. ISBN 8024709279. info
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • J.Kotulán: Primární prevence I, II. Lékařská fakulta MU, Brno, 1991,1992
  neurčeno
 • .
 • REQUIRED LITERATURE FOR PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • .
 • 1. Lener J et al: Medical hygiene. Prague - Czech Republic: Vydavatesltví Karolinum; 1997. pp 1-128.
 • 2. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 111-232.
 • 3. Brázdová Z, Fiala J: Dietary guidelines in the Czech Republic. Brno: Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae; 1998.
 • 4. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 165-177.
 • 5. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 96-102, 127-139.
 • 6. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 49-63, 163-190.
 • .
 • .
 • RECOMMENDED LITERATURE FOR PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • .
 • 1. Wallace/Maxcy-Rosenau-Last: Public health & preventive medicine. 15th edition. Edited by Robert B Wallace. United States: The McGraw-Hill Companies; 2008.
 • 2. Jekel J, Katz D, Elmore J, Wild DMG: Epidemiology, biostatistics and preventive medicine. 3rd edition. United States: Saunders Elsevier; 2007.
 • 3. Hrubá D: Occupational Medicine Practice. Basic Toxicology. (Fundamental abstracts from textbooks. LF MU: 1997.
Výukové metody
Laboratorní cvičení, epidemiologické studie, práce v poradnách a na klinikách. Prezentace domácího studia. Seminář a diskuze.
Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:
 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení
Požadavky k získání zápočtu (úspěšnému ukončení předmětu):
1.  100 % účast na seminářích a cvičeních.
 • Absence se bude omlouvat pouze z důvodů zdravotních a závažných rodinných. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení.
 • V případě neomluvené absence bude student příslušné téma nahrazovat s jinou skupinou. 2.  Splnění konkrétních zadaných úkolů.
3.  Aktivní účast během cvičení, prezentace výsledků a diskuse.

Odhalení plagiátorství a neetického akademického chování:
Každá seminární práce bude prověřena univerzitním systémem pro odhalení plagiátorství.
Případy podezřelé z plagiátorství budou vyšetřeny a bude dán podnět Disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení podle Disciplinárního řádu platného pro studenty fakulty.
Neetické akademické chování bude důvodem k nepřijetí seminární práce → nebude udělen zápočet → student bude muset opakovat předmět v příštím jarním semestru.

Studenti si MUSÍ být vědomi toho, že než je seminární práce přijata, jsou zkontrolovány veškeré citace (porovnány s originálním zdrojem). Nebude tolerován žádný pokus o vytváření neexistujících citací či manipulace s nimi. → Takové chování povede k odmítnutí seminární práce → nebude udělen zápočet → student bude muset opakovat předmět v příštím jarním semestru.

***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.
Informace učitele
https://is.muni.cz/el/1411/podzim2012/VLPL9X1a/index.qwarp
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: skupina č. 1 v podzimním období (resp. sk. č. 16 v jarním období) je vyhrazena POUZE pro studenty pediatrického směru. Stážování dvou bloků s různými skupinami se povoluje jen výjimečně, není možné zvyšovat kapacitu skupiny.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: kolokvium je nutna prerekvizita k SRZk pro studenty LF, pro ostatni studenty MU nikoliv
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
pro studenty MU mimo LF nutny souhlas garanta.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.