MIKOP0343 Ošetřovatelská praxe III

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
80. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKIP021 Indiv. ošetřovatelská praxe && MIKOP0242 Ošetřovatelská praxe II && MIKOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
MIKOP0242, MIKIP021, MIKOS0222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro: provádění základních diagnostických a terapeutických výkonů v intenzivní medicíně a pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče u  dialyzovaných pacientů a poskytování základní a rozšířené podpory života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo kde toto selhání bezprostředně hrozí. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. (ve znění pozdějších změn) v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči.
Výstupy z učení
Studující bude: · ovládat základní diagnostické a terapeutické výkony prováděné v intenzivní medicíně, · znát základy očišťovacích metod krve, znát koncepci intenzivní medicíny, směr jejího vývoje, · orientovaný v přístrojovém vybavení pracovišť intenzivní medicíny a znát jejich použití, · orientovaný v právní a sociální problematice intenzivní medicíny, · znát etické aspekty intenzivní péče, · znát specifika kyslíkové terapie v intenzivní medicíně, · znát rozdíly základní podpory života s přihlédnutím k věkovým kategoriím, · znát možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně, · znát základní komplementární vyšetření používaná v intenzivní péči a bude schopen je posoudit. Studující si osvojí dovednosti: · ovládat základní diagnostické a terapeutické výkony prováděné v intenzivní medicíně, · pečovat o pacienta před, v průběhu a po diagnostických a terapeutických výkonech, · pečovat o pacienta při provádění očišťovacích metod krve, · uplatňovat hygienický a protiepidemický režim práce, · umět poskytovat základní podporu života (BLS), · aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání, Studující se podílí: ·na poskytování rozšířené podpory života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny, · na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci, · na aplikaci specifické kyslíkové terapie v intenzivní medicíně.
Osnova
 • Práce probíhá na pracovištích dialýzy a akreditovaném anesteziologicko-resuscitačním pracovišti (lůžková část). Studující si osvojí dovednosti: •Manipulace s lineárním dávkovačem, infuzní pumpou, enterální pumpou, ventilátorem (stabilním, přenosným), ohřívacími přístroji, monitorem, pulzním oxymetrem, analyzátorem krve a dalšími přístroji 5x •Odsávání z dýchacích cest uzavřeným odsávacím systémem 5x •Odsávání z dýchacích cest otevřeným odsávacím systémem 5x •Změna polohy endotracheální kanyly 5x •Sledování a analýza ventilačních parametrů 5x •Odběr krve na vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy ve spojení s UPV a analýza výsledků 5x •Vyhodnocení údajů o stavu pacienta při odpojování od ventilátoru 3x •Správný postup při odpojování pacienta od ventilátoru 3x •Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s poruchou vědomí5x •Příprava pacienta k tracheostomii 2x •Příprava pacienta k bronchoskopii 2x •Péče o pacienta s intrakraniálním čidlem 3x •Provádění konceptu stimulace vnímání 3x •Příprava přístroje pro očišťovací metody krve 3x •Napojení pacienta na mimotělní oběh očišťovacích metod krve 3x •Ukončení mimotělního oběhu očišťovacích metod krve 3x •Péče o pacienta při očišťovacích metodách krve 3x
Literatura
  povinná literatura
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka DOBEŠOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Soňa VASMANSKÁ a Michaela SCHNEIDEROVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6215-3. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
 • WILHELM, Zdeněk a Vladimír TEPLAN. Akutní poškození a selhání ledvin - Ledviny v onkologii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 2010. 375 s. ISBN 978-80-247-1121-8. info
 • ŠEVELA, Kamil. Akutní intoxikace se selháním ledvin. In TEPLAN, V. Akutní poškození a selhání ledvin. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. s. 271-288, 17 s. kap. 11. ISBN 978-80-247-1121-8. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Vladimíra a Sylvie SULKOVÁ. Peritoneální dialýza. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2007. 334 s. ISBN 9788073450052. info
  doporučená literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel. Člen vědeckého sekretariátu 4. celostátní konference Umělá plicní ventilace, Mladá Boleslav. 2006. info
 • CHYTRA, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel ŠEVČÍK. Kyslíková léčba, neinvazivní a invazivní umělá plicní ventilace. In Ševčík P., Skřičková J., Šrámek V. et al.: Záněty plic v intenzivní medicíně. I. Galén Praha, 2004. s. 92-103, 12 s. ISBN 80-7262-278-1. info
  neurčeno
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • KLIMOVIČ, Michal, Miroslav ŠEDA a Michal FEDORA. Domácí umělá plicní ventilace u pediatrických pacientů. In CVACHOVEC, K. a V. ČERNÝ. I. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny dospělých a dětí - XIV. národní kongres ČSARIM. Praha, 19.-21. září 2007. Sborník abstraktr. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 98. ISBN 978-80-7262-510-9. info
Výukové metody
odborná praxe
Metody hodnocení
zápočet bude udělen na základě absolvování praxe v rozsahu 80 hodin (40 hodin na dialýze a 40 hodin na anesteziologicko resuscitačním oddělení - lůžková část. ARO musí být akreditováno pro daný obor), splnění odborných výkonů, řádné vedení portfolia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKOP0343