SP3099 Inkluzivní speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalost studentů o edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, seznámit je se současnou školskou legislativou a poradenskými službami.
Výstupy z učení
• student se dobře orientuje v problematice oboru speciální pedagogiky;
• zná základní charakteristiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle jednotlivých druhů postižení;
• umí získané poznatky použít při edukaci žáků se SVP v pozici asistenta pedagoga;
• má teoretické znalosti o inkluzivním vzdělávání žáků se SVP;
• umí jich v praxi využít v rámci individualizace a diferenciace výuky.
Osnova
 • 1. Inkluze – pojetí, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika.
 • 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 • 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení).
 • 4. Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti).
 • 5. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání.
 • 6. Diagnostika ve speciální pedagogice ve školním věku.
 • 7. Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • 8. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností).
 • 9. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u žáků s MO, charakteristika dysartrie, řeč u žáků s mentálním postižením, zvláštnosti ve vývoji řeči žáků nevidomých).
 • 10. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy).
 • 11. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro žáky se sluchovým postižením).
 • 12. Komunikace žáků se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk).
 • 13. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, legislativa).
 • 14. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, podmínky inkluzivního vzdělávání žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava).
 • 15. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika žáka s MO, úkoly SPC).
 • 16. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáků (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění).
 • 17. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace žáků s těžkým zrakovým postižením, poradenské služby dle věkových skupin).
 • 18. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava, poradenské služby).
 • 19. PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání žáků s PAS, TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání).
 • 20. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice kombinovaných vad podle MŠMT ČR, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace).
 • 21. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálněpedagogické – etopedické, hledisko sociologické, klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled školských zařízení, legislativa).
 • 22. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech - klasifikace diagnostická kritéria).
 • 23. Patopsychologie – charakteristika základních pojmů.
Literatura
  povinná literatura
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • Valenta, M. a kol. (2014) Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
  doporučená literatura
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
 • Baslerová, P., Michalík, J., Monček, J. a kol. (2014) Katalog podpůrných opatření – I. obecná část. Olomouc: UP.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 162 stran. ISBN 9788027100958. URL info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. 1. vyd. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2014. 299 s. ISBN 9788073877927. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014. info
 • Terapie ve speciální pedagogice. Edited by Oldřich Müller. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 508 s. ISBN 9788024741727. URL info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 211 stran. ISBN 9788073152420. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
 • FIALOVÁ, Ilona. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 207 s. ISBN 978-80-210-5591-9. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 314 s. ISBN 978-80-210-5602-2. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2011. 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. 172 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice : texty k distančnímu vzdělávání. Druhé vydání. Brno: Paido, 2007. 178 stran. ISBN 9788073151577. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]. 3. dopl. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2007. 248 s. ISBN 9788090253667. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedie & surdopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 118 stran. ISBN 9788073151362. info
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 128 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-154-6. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 247 s. ISBN 9788073151584. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 8071697737. info
 • ŠVECOVÁ - KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 80-85931-84-2. info
 • MICHALÍK, Jan. Školská integrace dětí s postižením. 1. vyd. V Olomouci: Universita Palackého v Olomouci, 1999. 135 s. ISBN 8070679816. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Práce s rizikovou mládeží : projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 87 s. ISBN 8071780642. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie : specifické poruchy čtení. Vydání 3. upravené a roz. Jinočany: H & H, 1995. 269 stran. ISBN 808578727X. info
  neurčeno
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6. info
 • ŠEMBEROVÁ, Kamila a Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová - Zuzana Hladíková. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 248 stran. ISBN 9788026606000. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7. info
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice v období předškolního věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 43-74. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metody hodnocení
V rámci výuky plní studenti zadané úkoly, které vždy upřesní vyučující. Písemná zkouška - test. Pro úspěšné absolvování nutná 70% úspěšnost
Informace učitele
Zpracování případové studie žáka se SVP v heterogenní třídě ve škole hlavního vzdělávacího proudu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP3099