SPk231 Obor: Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Baranová (cvičící)
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk231/01: So 8. 10. 8:00–13:50 učebna 50, So 3. 12. 8:00–13:50 učebna 50, So 10. 12. 14:00–19:50 učebna 50, So 17. 12. 8:00–13:50 učebna 50, S. Chaloupková, M. Olbertová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vymezení vhodných přístupů vůči jedincům se specifickými poruchami učení (SPU). Definuje možnosti reedukace, edukace a metody práce s žáky se  SPU. Absolvováním předmětu student získá základní povědomí a znalosti o edukaci, vhodných přístupech a metodách reedukace žáků se SPU.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: definovat terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení; popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení a jejich vliv na edukační proces žáka; popsat vliv specifických poruch učení na vývoj osobnosti jedince; orientovat se v systému vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení; definovat služby pedagogicko-psychologické poradny určené žákům se specifickými poruchami učení; popsat služby poskytované žákům se specifickými poruchami učení školním poradenským pracovištěm a spolupráci v multidisciplinárním týmu ve škole; navrhnout vhodná opatření vztahující se k obecným podmínkám vzdělávání žáků/studentů se specifickými poruchami učení v běžných třídách; navrhnout vhodné postupy při reedukaci žáků se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • Vymezení specifických poruch učení (SPU) a jejich příčin - základní pojmy SPU a etiologie. Vývoj legislativy v ČR. Lehká mozková dysfunkce, ADD, ADHD. Symptomatika poruch učení. Screening, depistáž a diagnostikování SPU. Formy vzdělávání žáků se SPU a možnosti reedukace v ČR i v zahraničí. Metody rozvíjení oslabených funkcí u dětí předškolního věku. Projevy oslabení v rozvoji funkcí centrální nervové soustavy významných v počátcích vzdělávání (čtení, psaní, počítání). Vývoj zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky, pozornosti, volních vlastností, prostorové/pravolevé orientace a motivace a jejich význam ve vzdělávání žáků se SPU. Systémový přístup ke vzdělávání žáků se SPU: učitelé, rodina, terapeut, spolužáci, žák sám; škola, reedukační péče, zájmová činnost. Reedukační metody zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj motoriky, orientace v prostoru, rozvoj řeči. Speciální metody zaměřené na reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Využití reedukačních metod v pedagogické praxi mateřských, základních, středních škol. Kompenzační a reedukační pomůcky. Problematika vzdělávání studentů na SŠ a dospělých jedinců.
Literatura
  doporučená literatura
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Vyd. 11. Praha: Portál, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 175 s. ISBN 9788073674748. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7367-773-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 336 s. ISBN 978-80-7367-817-3.
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 164 stran. ISBN 9788027102044. URL info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům. Vydání první. Praha: Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015. 164 stran. ISBN 9788087295182. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. 262 stran. ISBN 9788024753478. info
 • ŠEMBEROVÁ, Kamila a Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová - Zuzana Hladíková. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 248 stran. ISBN 9788026606000. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie III.Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. Spisy Pedagogické fakulty, svazek č. 160. ISBN 978-80-210-6142-2. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024735207. URL info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 110 s. Spisy MU svazek 149. ISBN 978-80-210-5395-3. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysgrafie. 2. rozšířené vydání. Praha: D + H, 2009. 66 stran. ISBN 9788090386990. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2. upravené vydání. Praha: D + H, 2008. 64 stran. ISBN 9788090386976. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 1. vyd. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 9788090386945. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. Edited by Drahomíra Jucovičová. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 127 s. ISBN 9788090386914. info
 • LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní : preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 62 s. ISBN 9788073672447. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229. info
 • SIMON, Hendrik. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 8073671042. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností. Vyd. 3., zcela přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 125 s. ISBN 8073110296. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 46 s. ISBN 807290115X. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních :materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií--. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. 102 s. ISBN 80-7311-000-8. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Hana SOVOVÁ. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). Edited by Drahomíra Jucovičová. 1. vyd. Praha: D + H, 2001. 83 s. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 8071697737. info
 • KIRBY, Amanda. Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 206 s. ISBN 8071784249. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Miloslav BLAŽEK. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. 2000. 93 s. ISBN 80-85931-89-3. info
 • TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě správně psát :zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení. 2. vyd. Praha: Práce, 1996. 61 s. ISBN 80-208-0330-0. info
 • Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 63 s. +. ISBN 80-85282-70-4. info
 • KUBICKÁ, Eva. Metody práce při úpravě poruch učení u dětí druhého ročníku základní školy : metodický návod pro učitele při úpravě specifických poruch učení - dyslexie a dysortografie u dětí ve specializovaných třídách a při individuální. 1. vyd. Ostrava: Grafie, 1994. 61 s. info
 • KREJBICHOVÁ, Dagmar. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni : pomocný materiál pro učitele českého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Plzeň: CDVP, 1994. 48 s. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 236 s. info
Výukové metody
interaktivní seminář, diskuse, praktické ukázky
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je potřeba splnit následující požadavky: Anotace odborné publikace zaměřené na některé z témat semináře. Ukončení: Zkouška = písemný test. K úspěšnému absolvování student musí dosáhnout alespoň 75 %. Aktivní účast na semináři a 80 % docházky
Informace učitele
Podrobné informace budou doplněny učitelem na začátku semestru s doporučením na další literární zdroje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPk231