SZ6090 Výchova nadaných žáků

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vědomosti: vymezení pojmů nadání, talent a inteligence; modely nadání psychologická podstata nadání; projevy nadání a druhy nadání; charakteristika nadaných dětí, aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem; latentní nadání a underachievment.
Dovednosti: aplikovat vhodné metody pro výchovu nadaných, sestavit vhodný program pro výchovu nadaných, diagnostikovat projevy nadání, rozpoznat nadané a chytré dítě.
Postoje: akceptovat odlišnosti projevů chování nadaných, osvojit si hodnoty objektivity a spravedlnosti v hodnocení chování nadaných žáků.
Výstupy z učení
Výstupy: • Student chápe podstatu nadání. • Student dokáže identifikovat nadání pomocí jeho charakteristik. • Student vybere a implikuje metody vhodné pro rozvoj nadaných žáků do výuky. • Student aplikuje při práci s nadanými aspekt individualizace a diferenciace ve vzdělávání. • Student aplikuje individuální přístup při hodnocení nadaných žáků. • Student je schopen vytvořit výukové materiály pro nadané.
Osnova
 • Sylabus předmětu: 1. – 2. Úvod – základní pojmy; psychologická podstata nadání – základní linie úvah o nadání; nadání – talent; typy inteligence a vztah inteligence a nadání; modely nadání jako východisko pohledů na edukaci nadaných žáků. 3. - 4. Diagnostika nadání – nominace, identifikace a diagnostika nadaného žáka; projevy nadání; aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem. 5. Zákonné normy pro vzdělávání nadaných – zákonný rámec pro vzdělávání nadaných; péče o nadané v RVP; úpravy vzdělávání pro nadané žáky. 6. Nadaní jako jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami – implementace aspektu individualizace a diferenciace do vzdělávání nadaných; role učitele při integraci/inkluzi nadaných žáků do školní třídy; tvorba individuálního studijního plánu; dvojí výjimečnost. 7. Rozvoj nadaných žáků – problematika latentního nadání; underachievment jako nebezpečí omezení rozvoje nadaných; strategie vhodné pro rozvoj nadání. 8. -9. Speciální metody rozvoje nadání - akcelerace a obohacení – jejich výhody a nevýhody, doporučení pro jejich použití, návrhy konkrétních materiálů pro obohacení. 10. Motivace nadaných žáků - motivace jako součást modelů nadání, problematika motivování nadaných; strategie motivování nadaných; jak hodnotit nadaného žáka. 11. Základní způsoby práce s nadanými žáky - model logické struktury edukačního procesu pro nadaného žáka; výuka nadaných a řešení jejich vzdělávacích problémů; vytváření materiálů pro výuku nadaných žáků. 12. Spolupráce učitele s rodinou nadaného žáka - rodinné prostředí nadaných žáků; specifika komunikace učitele s nadanými žáky a jejich rodiči; sociální a emocionální přizpůsobivost nadaných.
Literatura
  povinná literatura
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53. ISSN 0031-3815. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 9788024719986. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní jako předmět výzkumu a vzdělávání na MU Brno. 128.klinicko-psychologický den, přednáška. 2005. URL info
  doporučená literatura
 • Freeman, J. (1998). Educating the very able: Current international research. London: Stationery Office.
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 216 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 166 s. ISBN 978-80-210-5014-3. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat! Psychologie DNES, Praha: Portál, 2010, roč. 16, č. 6, s. 57-59. ISSN 1212-9607. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008. s. 108-119, 12 s. ISBN 978-80-7387-172-7. info
 • LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2001. 394 s. ISBN 8088778328. info
Výukové metody
Výuka se bude skládat z případových studií nadaných žáků, sledování souvisejících videí, studování odpovídající literatury.
Metody hodnocení
Poskytování zpětné vazby, seminární práce dle instrukcí v IS MU.
Informace učitele
Předmět bude vyučován pouze v případě, že bude zapsáno 12 a více studentů. Maximum studentů je 20.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.