SP3172 Surdopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 3 bloky pro kombinované studium. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marína Štibrányiová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3172/Kombi01: So 17. 9. 8:00–13:50 učebna 52, So 3. 12. 8:00–13:50 učebna 52, So 10. 12. 12:00–17:50 učebna 52, M. Štibrányiová
SP3172/01: St 16:00–18:50 učebna 35, kromě St 26. 10., M. Štibrányiová
Předpoklady
SP3171 Surdopedie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti u dětí a žáků se sluchovým postižením v předškolním a školním věku. Student bude seznámen s různými typy pomůcek, PC programů a postupů při včasné sluchově-řečové výchově a individuální a skupinové logopedické péči. Student bude dále seznámen s metodickou pomůckou Klokanův kufr. Prezentovány budou problematika odezírání, recepce a produkce psaného textu u osob s prelingvální sluchovou vadou a využití vizuálně-motorických komunikačních systémů v praxi. Studenti si budou moci vyzkoušet měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích prostřednictvím hlukoměru.
Výstupy z učení
• Student bude mít přehled o základních přístupech k dětem, žákům se sluchovým postižením.
• Student bude schopen pracovat s pomůckami a materiály využívanými v rámci rozvoje komunikačních dovedností.
Osnova
 • • Možnosti komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, v rámci podpory. Role mezioborové spolupráce.
 • • Možnosti komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v rámci podpory. Možnosti mezioborové spolupráce.
 • • Využití tlumočnických služeb v rámci poradenství u jedinců se sluchovým postižením.
 • • Raná komunikace mezi matkou a dítětem se sluchovým postižením.
 • • Přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, před zahájením povinné školní docházky – materiály vhodné pro rozvoj komunikační schopnosti.
 • • Audio-orální komunikační systémy.
 • • Vizuálně-motorické komunikační systémy.
 • • Komunikační přístupy užívané ve školách pro sluchově postižené.
 • • Role neslyšícího pedagoga ve výchovně - vzdělávacím procesu dětí a žáků se sluchovým postižením.
 • • Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí a žáků v kontextu sociální inkluze.
 • • Zásady správné komunikace s dítětem a žákem se sluchovým postižením ve školním prostředí. Úprava prostředí a vytváření vhodných akustických podmínek.
 • • Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u dětí, žáků se sluchovým postižením.
 • • Problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014, 375 stran. ISBN 9788090386327. info
  doporučená literatura
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK a Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka : k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. [Olomouc]: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1 CD-ROM. info
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF.
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012, s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012, s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • ROUČKOVÁ, Jarmila. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 151 s. ISBN 9788073679323. info
 • SVOBODOVÁ, Karla. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Illustrated by Danuše Plajnerová. 2. vyd. Praha: Septima, 2005, 151 s. ISBN 8072162144. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK a Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005, 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 74 s. ISBN 8024404338. info
  neurčeno
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění : publikace na podporu Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 2. dopl. vyd. [Praha]: Helix, 2001, 186 s. ISBN 8090303501. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 51 s. ISBN 807216826. info
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1998, 158 s. info
Výukové metody
seminar, diskuse ve studijní skupině
Metody hodnocení
Test, ústní zkouška a vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikačních dovedností u jedince se sluchovým postižením dle pokynu vyučujícího.
Informace učitele
DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. (www.frpsp.cz).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.